S-yrkande om tillägg – ta fram en Arkitekturstrategi!

2021-12-15
Yrkande om tillägg till verksamhetsplanen 2022 för Byggnadsnämnden – Arkitekturstrategi

Byggnadsnämnden svarade 2021-08-31 på ett medborgarförslag ”Styr utseendet på Kristianstads byggnader politiskt” i enlighet med stadsarkitektens förslag. I förslaget skrev Roger Jönsson bl a att ”Plan och bygglagen ger politiken idag stora möjligheter att i den utsträckning man finner lämpligt och inom lagens ram styra byggnadsutformningen i kommunen, både vid prövning av enskilda ärenden men också mer övergripande genom t ex mål- och styrdokument. Det finns inte något som hindrar byggnadsnämnden från att ta fram t ex en arkitekturstrategi som sammanfattar kommunens ambitioner och mål för byggandet inklusive olika riktlinjer för utformning av byggnadsverk.” (mer …)

Referat från kommunfullmäktige 14/12-21

På dagens kommunfullmäktigemöte yrkade Anders Tell (S), oppositionsråd och gruppledare för den socialdemokratiska gruppen på att vissa delar av alliansstyrets förslag till nya ägardirektiv tas bort. Vi motsätter oss starkt att ABK ges i uppdrag att omvandla hyresrätter till bostadsrätter eller att ABK´s andel av hyresmarknaden ska begränsas. Alliansstyrets förslag minskar kommunens möjligheter att tillhandahålla bra bostäder till en rimlig kostnad och när uppdrag ges att allmännyttan ska försäljas eller ombildas från hyresrätter till bostadsrätter. ABK är ett välskött och effektivt bostadsbolag och försäljningskrav av gemensamma tillgångar gör oss till en fattigare kommun. Allianspartiernas övertro på marknadskrafterna har stått medborgarna och skattebetalarna dyrt i alltför många svenska kommuner. Tack vare att sverigedemokraterna stödde vårt förslag blev beslutet att inte begränsa ABK gällande andelen hyreslägenheter eller att höja självfinansieringsgraden från dagens runt 50-55 % till ett krav på 75 %. (mer …)

Kommunfullmäktige 14/12-21 Interpellation ställd till Radovan Javurek (L)

I Kristianstads kommun har vi en kommunövergripande handlingsplan när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I den senaste halvårsredovisningen som presenterades för arbete och välfärdsnämnden i augusti kunde vi läsa att i mars 2021 hade vi 150 personer i en arbetsmarknadsåtgärd som heter extratjänst och i juni 2021 hade vi 107 personer i samma åtgärd. (mer …)

Tollarp växer och skall fortsätta att växa!

Av kommunens 86 000 invånare bor ungefär hälften på större eller mindre orter och på landsbygden, det vill säga cirka hälften av kommunens invånare, utanför staden. Genom en modell med sex basorter utanför staden är syftet att upprätthålla en hög servicenivå i hela kommunen. Flera verktyg kan användas för att nå dessa mål. Det finns fördjupade översiktsplaner för staden Kristianstad och Åhus. (mer …)

Ulrika Tollgren vald till ny gruppledare

Vi har idag utsett ny gruppledare för kommunstyrelsen och den som kandiderar att bli kommunstyrelsens ordförande.

Under lördagen samlades vi i Kristianstad för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige samt nomineringar till riksdag och regionfullmäktige.

Under hösten meddelade nuvarande gruppledare Anders Tell att han lämnar det uppdraget i samband med valet nästa år. Därefter har de lokala föreningarna arbetat med att ta fram förslag på kandidater till uppdraget. Till ny gruppledare valde medlemsmötet att utse Ulrika Tollgren från Arkelstorp. (mer …)

Replik – Faktum kvarstår att 21,1 miljoner sparades i omsorgen!

Replik på Alliansen svar i Kristianstadsbladet gällande omsorgen i kommunen”, med rubriken: ”Det är svårt att balansera behoven inom omsorgen”.

Socialdemokraterna redogjorde för effekterna av Alliansens besparingar för 2021 i tidigare insändare ”Boendeplatser plockas likt fjädrarna på en gås”. Det är fakta att 16 miljoner sparas på vård och omsorgsboende, precis som 4 miljoner i hemtjänsten. Att stänga platser innebär att både äldre och medarbetare flyttas i verksamheten. Det är inte värdigt och det är inte god personalpolitik. (mer …)