Kyrkoval -21: Socialdemokraterna befäster ställningarna lokalt

Att det skulle ha varit en lägre andel som använde sin röst i kyrkovalet kändes inte av i Kristianstads kommun. På många orter rapporterades om långa köer och trängsel de tider då röstlokalerna höll öppet. Det slutliga valresultatet visade dock att röstdeltagandet sjunkit marginellt sedan det senaste kyrkovalet 2017.

Vi Socialdemokrater ökade både vår andel av väljarna och det faktiska antalet röstande på oss både i Vä-Skepparslövs pastorat och i Åhus församling.  I Åhus utökade vi med ett mandat och i Kristianstads pastorat befäste vi vår ställning som klart största partigrupp. Tyvärr tappade vi ett mandat i Nosaby församling och i övriga församlingar deltog vi inte med någon egen partianknuten lista.

Ett lyckat koncept har varit en välplanerad valrörelse med evenemang ute på olika orter där vi samtalat med medborgarna om vikten av att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och jämlik folkkyrka, där det finns plats för alla. Att Svenska kyrkan fortsätter att satsa på att bli en grön kyrka och på alla nivåer tar sitt ansvar för omställningen mot hållbarhet. Detta gäller inte minst skogsförvaltningen. Svenska kyrka ska självklart också vara ett föredöme som arbetsgivare, arbetsmiljön och anställdas kompetensutveckling ska vara i fokus.

Tack alla som gav oss fortsatt förtroende att kämpa för demokrati, jämlikhet och jämställdhet i församlingslivet, i Lunds stift och på Kyrkomötet.

Helen Persson, Kyrkovalsledare -21 för Socialdemokraterna i Kristianstad

Pressinformation 2021-09-21: Trygghet och välfärd

Pandemin är inte över ännu, men med vaccineringarnas effekt är det ändå mycket som pekar mot en tid efter pandemin.

Samhällsekonomin återhämtar sig nu snabbt. Tack vare en regering som inte släckt ner hela samhället, som gått in med massiva stödåtgärder till näringsliv, kommuner, idrott och kultur ökar nu sysselsättningen och därmed skatteintäkter. Möjligheten till korttidspermitteringar har hjälpt till att hålla arbetslösheten nere och ger nu bättre förutsättningar när jobben och tillväxten ökar igen.

Nu är det tid att satsa på välfärdens områden, väl medvetna om att det är en stark och jämlik välfärd som långsiktigt ger oss förutsättningar för ett bättre och tryggare samhälle. (mer…)

VA-taxan: Alliansen saknar helt styrförmåga!

Den 14 september fattade kommunfullmäktige beslut om att höja Vatten- och avloppstaxan. Vi Socialdemokrater ville inte ta taxan utan att behandla prioriterade investeringar, som anges vara bärande i varför taxan behöver höjas. Styrkortet som enheten skall jobba mot anger 19 km ledningsförnyelse under 2021. Idag har 2,2 km grävts ner men budget är i balans. Alliansen har tappat styrningen, mindre VA genomförs än målen men kostnaderna kräver ändå högre taxa. Inget år denna mandatperiod har VA använt sin budget, iallafall inte till de poster som varit uppradade. Detta på grund av personalbrist, utredningsarbete, omprojekteringar. Däremot har tex Centrala reningsverket fördyrats och andra omprioriteringar har tillkommit så pengarna förbrukas, planlöst.

(mer…)

Gärningsmännen ska bakom galler!

Sedan skottlossningen i Gamlegården, där tre personer skottskadades, har det varit oroväckande tyst. Polisens utredning fortgår och boende i Gamlegården, såväl som hela Kristianstad, inväntar vad den ska visa. När den här debattartikeln skrivs vet vi inte vem eller vilka som höll i skjutvapnet eller motivet för skottlossningen. Det som vi med säkerhet vet är att tre personer fördes till sjukhuset med allvarliga skador, och att dessa personer förtjänar att se gärningsmännen inlåsta bakom galler. De som bor på Gamlegården ska kunna leva i trygghet i sitt bostadsområde.

(mer…)

Välj väg i Svenska kyrkan!

Du som har fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan får rösta i kyrkovalet. Det är ett tillfälle för dig – oavsett hur ditt engagemang i Svenska kyrkan ser ut – att påverka hur kyrkan ska utvecklas och om den ska vara en öppen demokratisk folkkyrka eller en plattform för extrem politik. 

Vi socialdemokrater vill fortsatt vara med och slå vakt om den öppna och demokratiska folkkyrkan som står upp för alla människors lika och okränkbara värde. (mer…)

Allas lika värde är ifrågasatt – så lägg en röst för demokratins skull!

För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla människor. Att inte ta tillvara sin röst, är att lämna walkover och låta andra bestämma. Den 19 september väljer vi representanter till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande.

Att använda sin möjlighet att påverka handlar om att ta reda på vad kandidaterna till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte vill med kyrkans verksamhet. När du vet det, kan du lägga din röst på den eller dem som vill arbeta för det som är viktigt för dig och det du värdesätter.

Att inte ta tillvara sin röst, är att lämna walkover och låta andra bestämma. Eftersom varje röst väger så tungt, kan resultatet bli att kyrkan får andra beslutsfattare och därmed annan inriktning än den som ”soffliggaren” hoppas på.

Svenska kyrkan finns där i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap.

Stora delar av den svenska välfärden har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Skolan, sjukvården och den sociala verksamheten startades i hög utsträckning av kyrkan. Successivt har sedan dessa verksamheter blivit en del av den skattefinansierade välfärden.

För oss är det angeläget att kyrkan också i framtiden ska finnas för alla människor. En öppen folkkyrka ser sig själv, grannen, världen och vill vara en del av både samtiden och framtiden.

Det finns de som vill vrida klockan tillbaka, där människors lika värde och rätt ifrågasätts, och där rätten för varje individ att finnas helt och fullt sätts i fråga. En kyrka där homosexuellas rättigheter inte respekteras, där kvinnors och mäns lika värde ifrågasätts och där de många medlemmarnas röster inte blir hörda.

Vi Socialdemokrater vill att Svenska kyrkan ska vara en modern folkkyrka, som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen.
Tycker du som vi lägg en röst på Socialdemokraterna den 19 september!
Birgitta Larsson Lindelöf och Kenneth Jönsson, Socialdemokraterna i Kristianstads Pastorat