Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Det är dags för investeringar i trygghet och välfärd!

Kristianstads kommuns Budget 2022

Återhämtningen i ekonomin går snabbare än väntat och skatteintäkterna ökar. Årets resultat i kommunen pekar mot ett plus på mer än 300 mkr, cirka 230 mkr över budget. Prognosen för nästa år ger oss ett reformutrymme på 195 mkr. Den S- ledda regeringens ekonomiska politik under pandemin har gjort stor nytta. Nu är det dags för investeringar i välfärden!

För oss socialdemokrater är den gemensamt finansierade välfärden ett av de viktigaste verktygen för ett jämlikt, jämställt och rättvist Sverige. Välfärdens roll är att se till så att vi alla får tillgång till välfärdens tjänster alldeles oberoende av inkomst, ålder, kön och annan bakgrund. Det här sköter sig inte självt. Det måste till en medveten politik och medvetna politiska beslut i den riktningen. Det behövs resurser och de ”effektiviseringar” som ofta åberopas, riskerar att dränera skolan, äldreomsorgen och andra välfärdstjänster, på kvalitet. Följden blir större barngrupper i förskolan och tajtare scheman i hemtjänsten, bara för att nämna två exempel. De som behöver välfärdens tjänster bäst är de som först blir drabbade. När vi nu ser ett förbättrat ekonomiskt läge borde valet vara enkelt – hela samhällets kraft måste läggas på att stärka välfärden och där med också tryggheten. Det här hänger ihop. (mer…)

Våra stadsbussar går bra på biogas!

Sedan 1999 har det tankats biogas i Kristianstad. Produktionen har successivt ökat och sedan länge körs stadsbussarna med biogas, liksom ett stort antal kommunala fordon, annan nyttotrafik och privatbilar. Biogas är ett fossilbränslefritt alternativ och således en del i omställningen till en hållbar miljö. I Kristianstad, nu i kommunägda C4 Energi, finns en hög kompetens och en stark drivkraft att ta tillvara och utveckla möjligheterna att använda biogas. (mer…)

Fritzon: Köerna till vården är oacceptabelt långa i Skåne i Skåne!

Sjukvården måste få bukt med den låga tillgängligheten och de långa köerna. Det är inte acceptabelt att människor står i vårdkö i månad efter månad. Läget i Skåne är värre än i övriga landet och därför krävs rejäla åtgärder.

De skånska vårdköerna är längre än någonsin. Efter ett och ett halvt års pandemi är tillgängligheten i riket generellt låg, men vårdköerna har vuxit snabbare i Skåne än i resten av landet. Inom många områden är läget fullständigt oacceptabelt. I cancersjukvården får inte ens var tredje kvinna med bröstcancer vård enligt gällande tidsramar, för de som har urinblåsecancer är tillgängligheten ännu sämre – endast tre procent av dessa patienter får vård i rätt tid. Gamla och sköra får vänta i timmar på de skånska akutmottagningarna. I sommar har vi fått läsa i tidningarna om kris i barn- och ungdomspsykiatrin och den som är i behov av ambulans får vänta allt längre. Över 30 000 skåningar har stått i vårdkö längre än tre månader. (mer…)

Många är vinnare i regeringens höstbudget!

Många är vinnare i regeringens höstbudget. Vi socialdemokrater i Kristianstad ser fram emot satsningar på familjen, barnen och de äldre, genom familjevecka och äldreomsorgslyft. Vi gläds också åt att kommunen får rejäla resurser att hantera de utmaningar som vi ser finns i vårt samhälle.

Regeringens budget tar Kristianstad framåt och bygger vår kommun starkare och mer hållbar än före pandemin. Fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och Sverige ska vara ett tryggt land för alla.  Vi bekämpar gängkriminaliteten med ytterligare medel till Polismyndigheten, Kriminalvården och Tullverket samt till fler åklagare och häktesplatser. I centrum för vår politik är våra kommuninvånare. En stark välfärd som inkluderar stora och små Kristianstadsbor ger alla en trygghet att luta sig mot. Därför är höstens budgetsatsningar på familjevecka och äldreomsorgslyft särskilt välkomna. (mer…)

Kyrkoval -21: Socialdemokraterna befäster ställningarna lokalt

Att det skulle ha varit en lägre andel som använde sin röst i kyrkovalet kändes inte av i Kristianstads kommun. På många orter rapporterades om långa köer och trängsel de tider då röstlokalerna höll öppet. Det slutliga valresultatet visade dock att röstdeltagandet sjunkit marginellt sedan det senaste kyrkovalet 2017.

Vi Socialdemokrater ökade både vår andel av väljarna och det faktiska antalet röstande på oss både i Vä-Skepparslövs pastorat och i Åhus församling.  I Åhus utökade vi med ett mandat och i Kristianstads pastorat befäste vi vår ställning som klart största partigrupp. Tyvärr tappade vi ett mandat i Nosaby församling och i övriga församlingar deltog vi inte med någon egen partianknuten lista.

Ett lyckat koncept har varit en välplanerad valrörelse med evenemang ute på olika orter där vi samtalat med medborgarna om vikten av att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och jämlik folkkyrka, där det finns plats för alla. Att Svenska kyrkan fortsätter att satsa på att bli en grön kyrka och på alla nivåer tar sitt ansvar för omställningen mot hållbarhet. Detta gäller inte minst skogsförvaltningen. Svenska kyrka ska självklart också vara ett föredöme som arbetsgivare, arbetsmiljön och anställdas kompetensutveckling ska vara i fokus.

Tack alla som gav oss fortsatt förtroende att kämpa för demokrati, jämlikhet och jämställdhet i församlingslivet, i Lunds stift och på Kyrkomötet.

Helen Persson, Kyrkovalsledare -21 för Socialdemokraterna i Kristianstad

Pressinformation 2021-09-21: Trygghet och välfärd

Pandemin är inte över ännu, men med vaccineringarnas effekt är det ändå mycket som pekar mot en tid efter pandemin.

Samhällsekonomin återhämtar sig nu snabbt. Tack vare en regering som inte släckt ner hela samhället, som gått in med massiva stödåtgärder till näringsliv, kommuner, idrott och kultur ökar nu sysselsättningen och därmed skatteintäkter. Möjligheten till korttidspermitteringar har hjälpt till att hålla arbetslösheten nere och ger nu bättre förutsättningar när jobben och tillväxten ökar igen.

Nu är det tid att satsa på välfärdens områden, väl medvetna om att det är en stark och jämlik välfärd som långsiktigt ger oss förutsättningar för ett bättre och tryggare samhälle. (mer…)