Budget 2021: Dan Berger vice ordf personalutskottet

Anförande från kommunfullmäktiges budgetdebatt 2020-11-10

Det kan väl inte sägas nog tydligt, att vi är i en speciell tid med covid-19, vi är i ett år som inget annat, det finns inte en diskussion utan att frågan kommer upp, med all rätt, det här är allvar. Det är på liv och död i samhället, och för vår personal som till största delen jobbar med service mot andra brukare. Som möter smittor och smittorisker varje dag i jobbet. För det är svårt för många att jobba hemifrån, när man jobbar mot andra medborgare tex inom vård, skola och omsorg. Där pratar vi idag arbetsmiljö och personalfrågor på ett annat sätt, och med ord och begrepp som vi inte visste fanns för ett år sedan. (mer…)

Budget 2021: Martin Hallingström Skoglund vice ordf tekniska nämnden

Anförande i kommunfullmäktiges budgetdebatt 2020-11-10

Tillväxt och mervärde är viktiga redskap på vägen framåt. Vi måste klara att konkurrera med resten av södra Sverige och då krävs att investeringsviljan såväl som skötselnivån får ta plats i debatten och bland prioriteringarna. vägvalen här och nu påverkar var turism, kreativt tänkande och näringsliv växer, var besökare väljer att spendera sin tid och var bobyggare väljer att samla sin familj och sina liv.

Det Kristianstad behöver är engagemang och visioner för framtiden, inte passivitet och rädsla. Vi Socialdemokrater har viljan och förvaltningen har kapaciteten att hjälpa koncernen att framtidssäkra kommunen. Men för att inte tappa fart och halka efter måste de sänkta ambitionerna stå åt sidan. Vi har en stark kommun med framtiden för sig, även efter pandemin. (mer…)

Hela Kristianstad ska leva!

Kristianstads kommun är stor till ytan och berikad med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd.

En kommun med ett stort omland har fördelar, men även en del utmaningar. Hela kommunen ska leva och för det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice . Framför allt i våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, bibliotek och kollektivtrafik för medborgarna fungera. (mer…)

Välfärden först!

Idag beslutar Kommunfullmäktige i Kristianstad om nästa års budget. Det är i en situation som ingen av oss kunde förutspå när budgetplaneringen för 2021 inleddes runt förra årsskiftet.
Den världsomspännande pandemin har förändrat förutsättningarna i grunden för världens länder. Dess konsekvenser går ännu inte att överblicka. (mer…)

Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2021

Vår s-ledda regering ökade kommunernas statsbidrag för att motverka kommunala besparingar inom skola och omsorg. Det var därför med både stor förvåning och besvikelse vi tog del av Alliansstyrets budget som föreslår sänkt skolpeng till alla skolformer utom särskola. Då skolans resurser till största delen består av personal blir resultatet av den borgerliga alliansens budget färre pedagoger i förskola och skola. Detta trots att Kristianstads kommuns överskott är större än på många år.

Vi socialdemokrater tillbakavisar bestämt dessa stora besparingar på kärnverksamheter. Vi säger nej till föreslagen minskad skolpeng, vi säger nej till att lägga ner Slussen, vi säger nej till att skära ner Kommunala musikskolan med 13 % och höja avgiften och vi slår vakt om en öppen förskola på Österängsområdet.

Detta och en hel del andra förslag kan du läsa här i sin helhet. Vår socialdemokratiska budget för barn- och utbildningsnämnden är ställd i relation till Alliansstyrets budget. Det är alltså det som skiljer sig från deras förslag som står att läsa här!
http://akommun.se/var-politik/barn-och-utbildningsnamndens-internbudget-2021/

Kommunala budgeten 2021

Behoven och efterfrågan på kvalitet i välfärden är stora. De särskilda utmaningar vi står inför nu och kommande år är att ge hög kvalitet i förskolor och skolor för ett ökande antal barn och elever. Stora ansträngningar måste göras för att stärka likvärdigheten i skolan. Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är också i de åldrarna behoven av vård och omsorg ökar mest.

Klicka här för att se vårt budgetförslag för Kristianstads kommun 2021