Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Budget 2021: Dan Berger vice ordf personalutskottet

Anförande från kommunfullmäktiges budgetdebatt 2020-11-10

Det kan väl inte sägas nog tydligt, att vi är i en speciell tid med covid-19, vi är i ett år som inget annat, det finns inte en diskussion utan att frågan kommer upp, med all rätt, det här är allvar. Det är på liv och död i samhället, och för vår personal som till största delen jobbar med service mot andra brukare. Som möter smittor och smittorisker varje dag i jobbet. För det är svårt för många att jobba hemifrån, när man jobbar mot andra medborgare tex inom vård, skola och omsorg. Där pratar vi idag arbetsmiljö och personalfrågor på ett annat sätt, och med ord och begrepp som vi inte visste fanns för ett år sedan. (mer…)

Budget 2021: Martin Hallingström Skoglund vice ordf tekniska nämnden

Anförande i kommunfullmäktiges budgetdebatt 2020-11-10

Tillväxt och mervärde är viktiga redskap på vägen framåt. Vi måste klara att konkurrera med resten av södra Sverige och då krävs att investeringsviljan såväl som skötselnivån får ta plats i debatten och bland prioriteringarna. vägvalen här och nu påverkar var turism, kreativt tänkande och näringsliv växer, var besökare väljer att spendera sin tid och var bobyggare väljer att samla sin familj och sina liv.

Det Kristianstad behöver är engagemang och visioner för framtiden, inte passivitet och rädsla. Vi Socialdemokrater har viljan och förvaltningen har kapaciteten att hjälpa koncernen att framtidssäkra kommunen. Men för att inte tappa fart och halka efter måste de sänkta ambitionerna stå åt sidan. Vi har en stark kommun med framtiden för sig, även efter pandemin. (mer…)

Hela Kristianstad ska leva!

Kristianstads kommun är stor till ytan och berikad med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd.

En kommun med ett stort omland har fördelar, men även en del utmaningar. Hela kommunen ska leva och för det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice . Framför allt i våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, bibliotek och kollektivtrafik för medborgarna fungera. (mer…)

Välfärden först!

Idag beslutar Kommunfullmäktige i Kristianstad om nästa års budget. Det är i en situation som ingen av oss kunde förutspå när budgetplaneringen för 2021 inleddes runt förra årsskiftet.
Den världsomspännande pandemin har förändrat förutsättningarna i grunden för världens länder. Dess konsekvenser går ännu inte att överblicka. (mer…)

Åhus museum får inte stängas!

Regionmuseet i Kristianstad planerar att stänga Åhus museum. Museet har försatts i en svår ekonomisk situation, men grunden är att det borgerligt styrda Region Skåne dragit ner på anslaget till museet. Kommunens politiska ledning måste åter igen omedelbart ta upp frågan med Region Skånes politiska ledning! Genom beslutet att dra ner anslaget bryter Region Skånes politiska ledning mot den överenskommelse som finns mellan Kristianstads kommun och Region Skåne. Grunden i den överenskommelsen är att kommun och region ska bidra med lika delar till Regionmuseets verksamhet. Nu bryter man mot det igen. Precis samma sak skedde förra gången det var borgerligt styre i Region Skåne. Vi kan inte uppfatta det som något annat än ointresse för våra kulturarv. (mer…)

Satsa på de unga!

Det torde vara uppenbart för alla att de unga är vår framtid. För de flesta unga går resan genom livet bra. Med trygga hemförhållanden, en bra skola och en meningsfull fritid rustas merparten av vår unga för ett gott vuxenliv. Men det här gäller inte för riktigt alla. Några riskerar att trilla utanför och får inte riktigt de där goda förutsättningarna för ett rikt och självständigt liv som vi alla önskar. Just nu handlar samhällsdebatten väldigt mycket om att motverka att unga hamnar fel; i missbruk och/eller kriminalitet. Med polisiära åtgärder ska samhället ta itu med grov brottslighet, men när det gäller unga är det förebyggande arbetet allra viktigast. I stort sett alla aktörer i samhället säger det. Inte minst polisen är mycket tydlig med att det är det förebyggande arbetet som måste stärkas. (mer…)