Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

S-kvinnor tar kampen för ett jämställt samhälle!

Och vi vet att det krävs en socialdemokratisk regering för att fortsätta Sveriges utveckling mot ett jämlikt och jämställt samhälle. Vår politik bygger på välfärd efter behov, inte efter köpkraft. Du ska ha trygghet på jobb, om du blir arbetslös ska din arbetslöshetsförsäkring ge dig ett rimligt inkomstskydd och blir du sjuk ska du ha en fungerande sjukförsäkring som ger dig förutsättningar att bli frisk. (mer…)

Rö(s)ta för fortsatt välfärd!

Den 9/9 är det dags att gå till valurnorna – ett val som är viktigare än någonsin. En stor skiljelinje går mellan fortsatta satsningar på välfärden kontra skattesänkningar. Men detta val handlar också om synen på människans lika värde, villkor och möjligheter. Vi Socialdemokrater värnar om lagen om anställningsskydd, vi vill ha trygga anställningar med kollektivavtal, inte förändrade turordningsregler. Vi vill inte att visstidsanställningar skall staplas på varandra.  Vi vill ha trygga anställningar som gör det möjligt för människor att bygga upp sin framtid. Det är så vi skapar trygghet. (mer…)

Vi ska anställa fler personer i äldreomsorgen

Under de senaste fyra åren har det hänt mycket positivt inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Fokus har varit att hålla en god kvalitet och bryta ofrivillig ensamhet, samtidigt som vi möter den demografiska utvecklingen. Vi har gjort det genom att utveckla det förebyggande arbetet. Idag finns det 17 mötesplatser man kan besöka för att delta i olika aktiviteter. Vi kommer att fortsätta arbeta för ett hälsosamt åldrande genom fler mötesplatser, i samverkan med ideella föreningar. (mer…)

Kristianstads kommun har många fördelar men vi kan bli bättre. Det behövs ett politiskt ledarskap som bygger på den socialdemokratiska
värdegrunden, en vision om ett gemensamt samhällsbygge.

Vi vill att Kristianstad har höga ambitioner i sitt utvecklingsarbete: för trygghet, ett gott liv, boende, en stark arbetsmarknad, en god utbildning och
ett aktivt miljöarbete.

Socialdemokraternas idé handlar om ett samhälle som bygger på jämlikhet och att alla ska ha samma möjligheter till ett rikt liv.

Här hittar ni vårt kommunalpolitiska handlingsprogram för mandatperioden 2019 – 2022

Vindkraftparken Taggen

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att ställa sig bakom bygget av Vindkraftparken Taggen, i Hanöbukten. 2015 ansökte Taggen Vindpark AB om att öka höjderna från 170 till 220 meter på vindkraftverken. Det tillstyrktes av kommunstyrelsen.

Efter överklaganden och slutligt avgörande i mark- och miljööverdomstolen har ärendet återförvisats till mark- och miljödomstolen för handläggning. Mark- och miljööverdomstolen ser så stora brister i underlagen att de måste kompletteras av den sökande. Domstolen menar att den ansökta förändringen inte endast kan handläggas som en ansökan om ändringstillstånd, det vill säga höjden på kraftverken, utan måste prövas enligt 11 kap. miljöbalken. Det här innebär att även kommunen måste pröva frågan på nytt och lämna ett nytt yttrande till mark- och miljödomstolen. (mer…)