Författare: Socialdemokraterna i Kristianstad

Val av gruppledare/vice ordförande i nämnder och styrelser.

Socialdemokraterna i Kristianstad har idag valt sina företrädare i kommunens nämnder och styrelser. Partiets ambition är att de kommunala förtroendeuppdragen ska fördelas på många aktiva och engagerade partimedlemmar. Partiet träder nu in i rollen som ledande oppositionsparti och tillsätter därmed uppdragen som vice ordförande i nämnder och styrelser. (mer…)

Det finns någon som kan driva verksamheten på Utställningsvägen!

I enlighet med en överenskommelse i majoriteten skulle driften av nästa planerade vård- och omsorgsboendet upphandlas. Den processen är nu i gång. Att driva vård och omsorg i privat regi kräver tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ett tillstånd som vårdgivaren själv ansöker om. Under den pågående upphandlingsprocessen får förvaltningen information om att tiden för beslut om tillstånd är 5 månader. Omsorgsnämnden fick då fatta beslut att flytta fram avtalsstarten till november, något annat var inte möjligt. Moderaterna valde att inte delta i beslutet med hyser oro över att kommunen står med kostnader för ett tomt hus.
Boendet på Utställningsvägen kommer INTE att stå tomt fram tills avtalsstarten.

Efter beslut i kommunstyrelsen om att teckna hyresavtal kommer förvaltningen arbeta vidare med planeringen. Majoritetens målsättning är att inflyttning ska ske enligt tidigare beslut. Omsorgsförvaltningen kan under tiden fram till avtalsstart driva boendet i egen regi. En del av det nya boendet ersätter befintliga boendeplatser vilket innebär att en del boende kommer att behöva flytta. Befintlig personal följer med och stannar i första hand fram till november. Därefter är det upp till personalen om man vill övergå till entreprenören eller man vill stanna kvar i kommunal regi. Jag förväntar mig att moderaterna bifaller detta förslag.

Under hela processen har moderaterna yrkat avslag eller valt att inte delta i beslut. Man har som enda alternativ total privatisering oavsett vilka konsekvenser det får för boende och för kommunen.

Marianne Eriksson(S)
Omsorgsnämndens ordförande

Socialdemokraterna i Kristianstad i opposition

De borgerliga partierna har nu meddelat att de söker stöd i kommunfullmäktige för att styra kommunen de närmaste fyra åren. Det kommer att bli ett mycket svagt styre i minoritet, med bara 29 mandat av 65 bakom sig i det fullmäktige som nu tillträder.

Socialdemokraterna går nu i opposition och axlar rollen som det största oppositionspartiet.

Våra erfarenheter av de senaste fyra årens koalition med Liberalerna och Centern är i huvudsak positiva. När det inte har varit möjligt att bilda ett styre med något av de traditionella blocken behövs breda, blocköverskridande lösningar.

Kristianstads kommun har alltjämt stora utmaningar framför sig. Den handlar om våra välfärdsområden med skolan och omsorgen, som kommer att behöva resurstillskott åren framöver. Det handlar om kommunens stora behov av investeringar, inte minst när det gäller förskolor och skolor. Det handlar om att fortsätta bygga det öppna och välkomnande Kristianstad, med nya bostadsområden, ett öppet och positivt klimat att flytta till, besöka och etablera företag i. Det handlar också om att fortsätta bygga ett Kristianstad för alla, med insatser för integration, stöd till föreningslivet och åtgärder för att stärka demokrati och delaktighet.

För att nå framgångar med de här utmaningarna behövs breda lösningar. Socialdemokraterna i Kristianstad kommer även i fortsättningen att medverka till breda lösningar, som är till gagn för hela kommunen och oss som bor och verkar här. Men socialdemokraterna i Kristianstad kommer också att vara ett aktivt oppositionsparti, med utgångspunkt från det program vi gått till val på och det faktum att vi är det parti som har störst stöd hos kommuninvånarna.

Dan Berger                                                     Anders Tell
Ordförande,                                                   Gruppledare
Socialdemokraterna i                               Tel. 0733- 13 64 44
Kristianstad
Tel. 0705- 14 17 28

Tack!

Till alla er som arbetat i valrörelsen,tack! Vilket fantastiskt arbete vi gjort tillsammans. Vi har utan tvekan den bästa folkrörelsen och vi har gjort en riktigt bra valrörelse där vi knackat dörr, haft ringstuga, stått på torg och tågstation och så mycket mycket mer. Ni ska sträcka på er och känna er stolta, stolta över vad vi tillsammans klarat av.

Dan Berger
Ordförande
Kristianstads Arbetarekommun

En jämlik kunskapsskola!

Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan och vi socialdemokrater tycker att det nödvändigt att personalen ges förutsättningar att leva upp till förskolans läroplan. Vi kommer att se till att riktlinjer tas som ger förskollärare, men även barnskötare tid för arbetslagsplanering och för att planera och utveckla verksamheten. Vi vill fortsätta satsningen på ett språkutvecklande arbetssätt och här spelar utbyggnaden av förskolebibliotek spelar en viktig roll. (mer…)

S-kvinnor tar kampen för ett jämställt samhälle!

Och vi vet att det krävs en socialdemokratisk regering för att fortsätta Sveriges utveckling mot ett jämlikt och jämställt samhälle. Vår politik bygger på välfärd efter behov, inte efter köpkraft. Du ska ha trygghet på jobb, om du blir arbetslös ska din arbetslöshetsförsäkring ge dig ett rimligt inkomstskydd och blir du sjuk ska du ha en fungerande sjukförsäkring som ger dig förutsättningar att bli frisk. (mer…)