EN BUDGET FÖR TRYGGHET OCH VÄLFÄRD

Socialdemokraternas förslag till budget för 2021   Kommunfullmäktige 2020-11-16

Det är dags för investeringar i välfärden!

Hela samhället har drabbats av den största krisen sedan Andra världskriget. Vi har alla sett och upplevt konsekvenserna av de skador som pandemin har vållat. Det är förfärligt på många sätt. Först nu vågar vi blicka framåt, även om krisen inte är över ännu. Vi ser ändå att verksamheter och ekonomi börjar återhämta sig. Den S- ledda Regeringens insatser för att mildra konsekvenserna har gjort stor nytta. Återhämtningen i ekonomin verkar till och med gå snabbare än väntat och skatteintäkterna beräknas öka. Årets resultat pekar mot ett plus på mer än 300 mkr, cirka 230 mkr över budget. Prognosen för nästa år ger oss ett reformutrymme på 195 mkr med ett 2- procentigt överskottsmål. Nu måste och kan vi visa att det är möjligt med rejäla satsningar på trygghet och välfärd. Nu är det dags för investeringar i välfärden!

Situationen just nu

Det gångna året har i mycket stor utsträckning präglats, och präglas fortfarande, av den pandemi som ännu inte är bemästrad. Sedan vaccinationerna påbörjats och allt fler nu är vaccinerade har ändå smittspridningen dämpats. Samhällen och länder har börjat öppna upp för en mer normal tillvaro. Genom vaccinationer av de äldre har antalet sjuka och avlidna minskat radikalt i de åldersgrupperna. Något som inte minst påverkat situationen inom äldreomsorgen till det bättre. Alla vuxna och även ungdomsgrupper har nu erbjudits vaccin. För att vi ska bli fullt ut lyckosamma med återgången till en normal tillvaro måste fler ungdomar och yngre vuxna nu låta vaccinera sig!

Situationen i förskolor och skolor börjar normaliseras. Sjuktalen hos personal går ner. Den påfrestning de som arbetar i människonära yrken utsatts för är bekymmersam och behöver tas om hand på ett klokt sätt.

Kommunens ekonomiska situation är bättre än befarat. Skatteintäkterna har inte minskat i den utsträckning vi alla befarade för ett år sedan. De statliga stöden, ofta beslutade i bred majoritet i Riksdagen, har gjort stor nytta. Den S- ledda Regeringens ledning och vårdande av starka statsfinanser har utgjort en grundläggande förutsättning för att lotsa landet genom krisen så skonsamt som möjligt. Just nu pågår fortfarande statliga stödåtgärder till företagen och kommunens stöd just nu innebär subventionerade hyror till restauranger och caféer i kommunala fastigheter, ett stöd till uteserveringar och sänkta parkeringsavgifter i centrala Kristianstad. Vår uppfattning är att parkeringssubventioner och stödet till uteserveringar ska fortsätta även under 2022. Stora insatser görs för att erbjuda sommarjobb och arbeten via arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Insatserna som genomförts av Tekniska förvaltningen, i offentliga miljöer som gator, torg, parker, grönområden och längs stränderna har varit mycket uppskattade och värdefulla. Stödet till föreningar och till samlingslokaler har betytt mycket i tider när förutsättningarna för möten i föreningslivet varit kraftigt begränsade.

Förutsättningar inför 2022

Mot bakgrund av den diskussion som nu pågår om behovet av förstärkningar inom äldreomsorgen måste kraftfulla åtgärder vidtas för att stärka vården och omsorgen om äldre. Den S- ledda Regeringen har aviserat fortsatt stöd för att rusta äldreomsorgen. I kommunen måste vi följa upp det med långsiktiga insatser som också ger vår personal en god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling i arbetet.

När det gäller arbetsmiljön behövs nu både återhämtning och framtidssatsningar. Vi socialdemokrater har därför föreslagit att en särskild fond om 35 mkr inrättas redan i år för att stärka arbetsmiljöarbetet.

Den allmänna bilden är att välfärdens områden, som äldreomsorg, förskolor, skolor, men även kulturområdet som till exempel bibliotek och kommunal musikskola och föreningsliv, måste stärkas och att allt fler ser vikten av ett starkt samhälle som har kraften att stå emot om samhället drabbas av en svår kris. Vårt uppdrag måste därför vara att beskriva hur vi kan stärka den gemensamma välfärden, inte försvaga den. Vår uppfattning är att människor är beredda att betala en förhållandevis hög skatt om samhället levererar en välfärd av god kvalitet. Rustar vi ner välfärden så försvagar vi den vilket leder till ett minskat förtroende från medborgarnas sida.

Prognosen för kommunens ekonomi ser mer positiv ut än förväntat. Den ekonomiska återhämtningen går nu snabbt, vilket leder till fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Prognosen för året pekar mot ett resultat på cirka 200 mkr, vilket är mer än 100 mkr bättre än budget. Huvudorsaken är att skatteintäkterna bedöms bli cirka 100 mkr bättre än budgeterat. Vår bedömning är att vi nu måste satsa på välfärden, både för återhämtning men också för att långsiktigt stärka den. Den offentliga och gemensamt finansierade välfärden är ett grundfundament för en jämlik och stark välfärd. Det är så vi bygger ett samhälle för alla.

Det råder en allt för hög arbetslöshet i kommunen, särskilt bland unga. Utbildning och arbete utgör grundläggande fundament för att nå kommunens vision om Tanke, Trygghet och Trivsel. Kommunens insatser måste därför ökas än mer i skolan, på arbetsmarknaden och för att främja och verka för ett livskraftigt näringsliv. Krinova Science Park är en spjutspets för att främja innovationer och kreativitet. Samverkan med Högskolan Kristianstad måste stå högt på dagordningen. I en avsiktsförklaring med Högskolan Kristianstad utreds just nu förutsättningarna för en etablering på den så kallade ställverkstomten på Barbackaområdet. För kommunens del och för vår del av regionen är det mycket betydelsefullt med en högskola med goda utvecklingsmöjligheter.

Det finns ett starkt stöd i kommunen för att stärka gröna och blåa värden. Kristianstads Vattenrike spelar en viktig roll för att bygga hållbarhet, för pedagogik, för forskning och som besöksmål. Kommunens grönområden och friluftsområden lockar många besökare. Tivoliparken och stadens träd och grönområden betyder mycket för hälsa och välmående. Under 2022 behöver de här områdena successivt stärkas och det är dags att inrätta en funktion som stadsträdgårdsmästare samt förstärka hälsoträdgården med hälsoinriktad och pedagogisk kompetens.
Fortsatt planering för Barbackaområdets användning, där vi socialdemokrater föreslår att breda medborgarförankrade rådslag genomförs.

Så här vill vi stärka välfärden

Behoven och efterfrågan på kvalitet i välfärden är stora. De särskilda utmaningar vi står inför nu och kommande år är att ge hög kvalitet i förskolor och skolor för ett ökande antal barn och
elever. Barn och ungdomars fritid är en viktig del i välfärden och här skall vi höja bidragen för föreningar med egna anläggningar. Föreningsliv och fritidsgårdar spelar viktiga roller i det förebyggande trygghetsarbete som nu pågår. Stora ansträngningar måste göras för att stärka likvärdigheten i skolan. Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är också i de åldrarna behoven av vård och omsorg ökar mest.

Att ha det tryggt och bra både under skolåren och på äldre dagar är grundläggande för ett välfärdssamhälle. Det handlar om så mycket mer än att lära sig fakta och sammanhang i skolan eller att få rätt mediciner som äldre. Det handlar i grund och botten om meningsfullhet i livet, att kunna leva ett rikt liv. Till det bidrar naturligtvis såväl fakta i skolan som rätt medicinering i äldreomsorgen, men det behövs något mer.

Inom äldreomsorgen måste arbetet med att stärka kontinuiteten inom hemtjänsten fortsätta. En möjlighet är att bygga ett mer teambaserat arbetssätt enligt samma modell som det särskilda hemgångsstödteamet. Välfärdsteknik är inom bland annat äldreomsorgen är ett område som kommer att få en ökande betydelse och som medför många möjligheter att underlätta arbetet för personalen och för användaren genom att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för de som kan ta del av den. Moderna boende för äldre behövs byggas för att den dagen vårdbehovet ökar ska en övergång från det egna hemmet till vårdboende vara trygg. Vi vill bygga ett modernt äldreboende på Sommarlustområdet, och modernisera de övriga boende vi har där det finns behov av förnyelse för att införa teknik för framtiden.

I det livslånga lärandets tecken börjar skolan redan i låg ålder. Förskola, grundskolan och gymnasieskolan ska vara fyllda av kvaliteter som rustar till starka och delaktiga människor, kapabla att göra kloka val i livet. Vi behöver ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek, öka stödet till de som behöver lite extra hjälp i skolan och höja beloppet grundat på socioekonomisk fördelning av resurser. Gymnasieprogrammen behöver tillföras resurser. SkolFam som drivits i samarbete med Arbete- och välfärdsförvaltningen behöver permanentas. Bland små barn på förskolan är det viktigt att personal sitter med runt matbordet vid måltider och att pedagogerna också har mat på sin tallrik. Måltiden är en pedagogisk situation där de vuxna är förebilder. Utöver de satsningar som föreslås ska de neddragningar som genomförts i budgeten ska återställas i så stor utsträckning som möjligt.

Inom området funktionsstöd vet vi hur mycket det betyder med ett meningsfullt arbete. Det finns många goda exempel på samarbeten både i kommunen och i olika företag. Det är ett arbete som behöver stärkas ytterligare. Vi vill att arbetet med en strategi för sysselsättning påbörjas snarast. Här ska kommunen som offentlig arbetsgivare ha som mål att vara ledande i arbetssätt för arbetsplatser för alla, oavsett funktionshinder.

Trygghet handlar i högsta grad om att barn kan växa upp i trygga miljöer. När så inte sker ska samhället vara starkt. Våld i nära relationer, framförallt mäns våld mot kvinnor, är ett världshälsoproblem och det kan aldrig tolereras och handlingsberedskapen måste vara fortsatt hög när barn och kvinnor far illa, det är ett område som aldrig får stå stilla. Trygghet handlar även om att arbeta förebyggande på olika plan. Vi behöver fortsätta att upprätthålla en hög och god ambitionsnivå när det gäller förebyggande arbete för att minska exempelvis kriminalitet och psykisk ohälsa.

Våra prioriteringar innebär också att vi behöver göra stora ansträngningar för att människor ska ha ett arbete att gå till. Det ger både mänskliga och samhälleliga vinster. Det vi brukar sammanfatta som ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder” inrymmer en rad olika åtgärder, med bland annat studier, praktik, nystartsarbeten och lärlingsutbildningar. Åtgärder som dessa måste också omfatta personer med funktionsvariationer, som av olika skäl kan behöva stöd för att få en plats på arbetsmarknaden. Med rätt stöd och rätt åtgärder leder det ofta till vidare studier eller arbete. Det behövs eftersom vi har sektorer som lider av svår kompetensbrist, något det berättas om hos de flesta företag vi besöker. En hög aktivitet på de här områdena kan bidra till att minska behovet av försörjningsstöd. På grund av den nuvarande krisen riskerar vi att få en ökad arbetslöshet som kommer att ställa ännu högre krav på åtgärder.

Allas möjligheter till full delaktighet i samhällslivet kräver ett målmedvetet och strategiskt arbete. Det handlar om bland annat demokratifrågor, att motverka olika former av förtryckande strukturer som till exempel hedersnormer och funktionsnedsattas möjligheter till ett fritt liv. Vi socialdemokrater föreslår att vi ska inrätta en fullmäktigeberedning med syftet att arbeta för att deklarera Kristianstad, likt andra kommuner, som en MR- kommun. SKR tillhandahåller en modell för hur ett sådant arbete kan bedrivas.

Kommunens näringslivsenhet, det lokala näringslivet, skolans studie- och yrkesväg-ledningsverksamhet och arbete och välfärdsförvaltningens arbetsmarknadsverksamhet behöver samverka mer för att hitta vägar till vidare studier och arbete inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Det är nu särskilt viktigt att hålla en god och nära dialog med Arbetsförmedlingen, bland annat genom den överenskommelse som tecknats, för att kunna ta i anspråk de arbetsmarknadspolitiska verktyg som tillhandhålls av staten.

Så här bygger vi kommunen

För oss socialdemokrater innebär våra prioriteringar att områden som kultur, natur, fritid också tillhör väsentliga delar av välfärden. Biosfärområdet Kristianstads vattenrike betyder mycket som modellområde för hållbar utveckling, för både kunskaper och intresse för vår miljö. Det är områden som bidrar till att göra livet rikare, som bidrar till att bygga välstånd. Parker, grönområden och träd fyller viktiga funktioner för livskvalitet och en god hälsa.

Bostadsbyggandet ska ta sin utgångspunkt i att bostäder bygga för alla och med goda livsmiljöer. Den förtätning som nu planerad i staden gör det särskilt viktigt att värna gröna miljöer med grönområden, parker och livskraftiga träd. Cykelvägsutbyggnaden måste ges utrymme i enlighet med de antagna planer som finns. Bygglovshanteringen ska hålla en hög service och de väntetider vi kan se nu är inte acceptabla. Arbetet med detaljplaner är högprioriterade när det gäller såväl bostäder som verksamheter. Bygglovshantering och arbetet med detaljplaner måste tillföras mer resurser, för att möjliggöra ett högt tempo när Kristianstad växer.

Utvecklingsinsatser i staden pågår i flera projekt; det handlar om centrum, Barbackaområdet och Näsby. Samtidigt ska vallskyddet stärkas i enlighet med den av Kommunstyrelsen antagna planen. Det är helt avgörande för stadens framtid.

Offentliga verksamheter är stora beställare av varor och tjänster. För kommunens del handlar det bland annat om stora investeringar i ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor. Stora belopp investeras nu också i VA- verksamheten, med inte minst ett i stort sett nytt centralt reningsverk. Investeringsvolymen är tung och de här investeringarna är viktiga framtidssatsningar för kommunen. I rådande läge är de dessutom viktiga eftersom de genererar många arbetstillfällen. Av det skälet är det särskilt viktigt att hålla uppe nivån på våra investeringar just nu.

Landsbygden

Kristianstad handlar om både stad och land. Kommunens landsbygdsstrategi behöver ses över och Socialdemokraternas eget kommunala landsbygdspolitiska program är en utgångspunkt för den översynen. Basorterna ska vara starka delkommunala nav för kommunal service, näringsliv och föreningsliv. Dialogen med byalag och föreningar i de mindre orterna ska stärkas. Landsbygdsfondens anslag ska höjas till 500 tkr årligen.

Flera frågor som rör mindre orter och landsbygden kommer att stå högt på dagordningen 2022. Hit hör inte minst gatu- och vägbelysning, som nu i stor utsträckning kommer att släckas ner. I kommunen måste vi skaffa oss en strategi för hur det ska mötas. För vår del kan vi inte acceptera att all belysning längs vägarna på landsbygden släcks ner. Vår uppfattning att Huaröds friluftsbad ska rustas och leva vidare blir sannolikt en fråga att arbeta med även 2022.

Dialogen med Region Skåne om kollektivtrafik och tillgänglig sjukvård, till exempel genom distriktssköterskor ska stärkas.

Kristianstad – en stor del av Skåne

Kristianstads kommuns läge i nordöstra Skåne och kommunens storlek ger oss ett särskilt ansvar för tillväxt och attraktivitet i vår del av länet. Mer insatser behöver göras på det området. Kommunen behöver vara än mer aktiv i diskussionerna om en regionplan för Skåne och arbetet för att få med dubbelspåret till Hässleholm i den nya NTI som ska antas 2022 måste intensifieras. Dubbelspåret är av avgörande betydelse för att hela Skåne i praktiken ska fungera som en arbetsmarknadsregion, där Kristianstads kommun med sina 86 000 invånare spelar en viktig roll.

Trygghet

Hösten 2019 ställde vi socialdemokrater oss bakom ett Handslag för trygghet, liksom flertalet av fullmäktiges partier. Vi bedömde innehållet som framåtsyftande och bra, med åtgärder både på kort och på lång sikt. Det finns en stark betoning på det förebyggande arbetet, med till exempel feriearbeten för ungdomar och meningsfulla fritidsaktiviteter. Det innehåller också övervakande delar, som kameror och ordningsvakter. Vi föreslår ett utökat stöd för finansiering av ordningsvakter i centrum, så att det också omfattar fredags- och lördagskvällar. För det långsiktiga arbetet tas en handlingsplan fram, som ännu vid ingången till hösten 2021 inte är klar. Den handlingsplanen ska stå för ett uthålligt och långsiktigt arbete, som regelmässigt följs och utvärderas.

Frågor som handlar om trygghet och säkerhet är viktiga för kommuninvånarna. Även om risken att utsättas för brott är liten, så hjälper det inte om det finns de som på offentliga platser, på gator och torg, sätter andras liv i fara. Vi kan aldrig någonsin acceptera dem som fördärvar andra människors trygghet! Vi behöver både hårda åtgärder mot den grova kriminaliteten, vi välkomnar Regeringens satsning på fler poliser och straffskärpningar för grova brott, men också rejäla förebyggande insatser. Vi får nu fler poliser till Kristianstad och förutsättningarna för polisens arbete förbättras. För oss kommuninvånare är det viktigt med närvarande och synliga poliser i hela kommunen. De förebyggande omfattar framför allt satsningar på ungas skolgång, fritid och möjligheten till feriearbeten, men också stöd till familjer som av olika skäl behöver det. Föräldraansvaret väger tungt och brister det ska föräldrar ha möjligheten till stöd för att ta ett föräldraansvar.

Den grova kriminaliteten drivs i stor utsträckning av narkotikahandel och andra svarta affärer. Vi socialdemokrater har i en tidigare motion föreslagit ökade insatser för myndighetssamverkan mot brott. Det går att den vägen nå bra resultat för att komma åt svarta affärer. Vi behöver öka ambitionsnivån på det området.

Narkotikahandel och svarta affärer finns inte utan kunder. Det måste bli ett stopp för partyknarkandet och köp av svarta tjänster! Det göder kriminaliteten. Får vi ett slut på det, kombinerat med både förebyggande och straffande åtgärder, tappar gängkriminaliteten sin makt och sina kunder och vi kan få ett lugnare och tryggare samhälle.

Vi föreslår nu en extra trygghetssatsning för att stärka det förebyggande arbete som redan sker i förvaltningarna. Dessa medel, 10 mkr, ska användas efter samråd i förvaltningsövergripande organ och stärka det långsiktiga arbetet med trygghet.

De kommunala bolagen

De kommunala bolagen är värdeskapande och lämnar viktiga bidrag till kunder, hyresgäster och övriga kommuninvånare. Tack vare attraktiva, välfungerande och välskötta kommunala bolag har vi välskötta bostadsområden med bra hyresnivåer, en snart fullt utbyggd täckning med fiber till hushållen, utbyggnad av solceller, kvalificerad biogasproduktion och en långtgående sortering av avfall och återvinning. Åhus hamn är en attraktiv part för transporter till sjöss, men där infrastrukturen på land, med transporter till och från hamnen, är områden som behöver bli bättre. Kristianstad Österlen Airport är av stor betydelse för kommun och näringsliv i nordöstra Skåne. Numera är en av Sjöfartsverkets SAR- helikoptrar stationerad på flygplatsen och nya lokaler med hangar byggs. Ett nytt bolag, Skåneflyg, har bildats och beräknas starta reguljärflyg till Stockholm under våren 2022.

ABK ställning är stark med ett mycket välskött fastighetsbestånd. ABK:s bosociala insatser är omfattande, uppskattade och betydelsefulla för bolagets hyresgäster. Indirekt bidrar därmed bolaget även till stor nytta för kommuninvånarna och kommunen i stort. ABK:s låneskuld är i dagsläget 3,5 miljarder kronor och det bedömda marknadsvärdet uppgår till minst 8 miljarder. Det är en förmögenhet att förvalta väl och att använda sig av så att det gagnar bolagets fortsatta utveckling och fortsätter att vara värdeskapande för kommunen. Nya bostäder planeras och inte minst Östermalms Park är en central och viktig satsning för fler centrumnära bostäder. Det är av största vikt att förnyelsen av Östermalms Park får fortsätta i den takt som planerats. Samtidigt sker ett omfattande underhåll och reinvesteringar i det befintliga beståndet. För ABK, och för kommunen, är det viktigt att fastigheterna hålls i ett gott och attraktivt skick. För att ABK ska fortsätta att utvecklas med såväl nybyggnation som med nödvändigt och framåtsyftande underhåll, behöver ABK:s låneram succesivt utökas med 700 mkr till och med 2026. Med den förmögenhetsmassa som bolaget står för bedömer vi att det utrymmet finns.

En grön och hållbar tillväxt

För kommunens del är det viktigt att vi första hand främjar en grön och hållbar tillväxt, för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Vi ska ha ett klimat och ett förhållningssätt i kommunen som gör det intressant att etablera företag här. Det innovationsdrivna Krinova,
med profilområdena mat, miljö och hälsa, är en nyckelaktör för en sund tillväxt i kommunen.
Det är mycket positivt att näringslivets aktörer allt mer arbetar med att främja hållbarhet i sina
verksamheter. Agenda 2030 är inte bara ord, det blir allt mer av konkret handling. Kommunen ska vara fortsatt med i och aktiv med att utveckla Fairtrade. Kommun, näringsliv, den idéburna sektorn och enskilda har alla viktiga roller i att bygga det långsiktigt hållbara Kristianstad. På EU-nivån görs nu med anledning av krisen stora insatser för att lyfta Europas länder ur den recession som nu är ett faktum. Med lån och bidrag ska nu omfattande insatser för att bland annat stärka omställningen till ett hållbart samhälle. Lokalt kan Krinova ges en aktiv roll i det omstartsarbete som kommer att behövas när pandemins akuta skede är över och omställningen till ett hållbart samhälle stärks.

Kristianstad är en mötesplats och en plats för många och stora evenemang. Besöksnäring och turism är väsentliga inslag i vår miljö och tillför stora värden. Många aktörer bidrar till det. Kommunen är involverad på flera sätt; genom en egen organisation för evenemang, genom den orangea staden, Handelsstaden och andra samarbeten. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag i kommunen, där samordning och samarbete mellan flera aktörer kan bli effektivare.

Arbetet ska vara en friskfaktor

Den viktigaste resursen som kommunen förfogar över är de anställdas arbete. Det är genom de insatserna som välfärdsuppdragen blir praktisk handling. Kvalitet uppstår i grunden i mötet mellan den anställde och kommuninvånaren. Det är hur det mötet sker och innehållet i det som avgör kvaliteten i välfärden. Avgörande för goda möten med kvalitet i välfärden är att de anställda har verktyg och förutsättningar för att ge goda möten. Det kräver en god arbetsmiljö och en hög grad av delaktighet i arbetes planering och genomförande. Det görs nu stora insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Det finns både medvetenhet och kunskaper hos många medarbetare. Det är bra! Men ännu är det allt för hög sjukfrånvaro. Kommunen måste framgent fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer. Arbetet ska man bli frisk av, inte sjuk! Det här är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare!

I en motion har vi socialdemokrater föreslagit att en arbetsmiljöfond inrättas, om 35 mkr. Den ska inledningsvis arbeta med att stärka möjligheterna till återhämtning efter pandemin, men även stärka ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Under kommande år behövs ytterligare avsättningar till fonden. Fonden ska i huvudsak verka på en övergripande nivå med strategiska åtgärder som förbättrar arbetsmiljön. Arbetet med fonden ska ske i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

 • Säkra och stärka resurserna till utbildning och omsorg.
 • Utred förutsättningarna för körkortsutbildning på de yrkesprogram som leder till arbeten som kräver körkort.
 • Utred förutsättningarna för ett naturvetenskapligt och tekniskt centrum på Wendesområdet.
 • Stärka arbetet för ett tryggt Kristianstad, där förebyggande insatser riktade till unga står i fokus. Förstärkta resurser till ordningsvakter.
 • Fortsatt fokus på arbetsmiljöåtgärder och goda arbetsmiljöer genom inrättandet av en arbetsmiljöfond.
 • Hålla en hög ambitionsnivå för arbetsmarknadsåtgärder, de leder till utbildning och arbete.
 • Ta fram underlag för att utveckla barnkulturen och stärka den kommunala musikskolan.
 • Ta fram en plan för bibliotekens utveckling.
 • Se över hur stödet till föreningslivet kan stärkas.
 • Arbeta för att stärka och utveckla miljö- och klimatarbetet, med Agenda 2030 som utgångspunkt, där Kristianstads Vattenrikes uppdrag som modellområde för hållbar utveckling ska spela en viktig roll.
 • Stärka arbetet med gröna och blåa värden, grönområde, parker och träd genom att inrätta en funktion som stadsträdgårdsmästare och en funktion som hälsoinriktad pedagog med utgångspunkt från hälsoträdgården.
 • Revidering av kommunens landsbygdsstrategi.
 • Fortsatt arbete med att stärka Krinovas utveckling, för innovationer och grön och hållbar tillväxt. Krinovas roll lokal och i Skåne, för innovationer inom livsmedelsområdet ska stärkas.
 • Hålla uppe nivån på strategiska investeringar, med bland annat satsningar på förskolor och skolor. Det bidrar till att motverka den arbetslöshet som befaras på grund av den rådande krisen och dessutom är det billigare att investera i en lågkonjunktur.
 • Utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag.

Ramfördelning:

Omsorgsnämnden                                                                                          + 40 mkr

 • Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen.
 • Ta bort delade turer, avskaffa minutscheman.
 • Utveckla teambaserad hemtjänst.
 • Översyn av hur hälso- och sjukvården kan stärkas inom äldreomsorgen Utbildningsinsatser till specialistsjuksköterskor och andra kvalitetshöjande utbildningar som inte ryms inom äldreomsorgslyftet.
 • Stärka det förebyggande arbetet för äldre och ofrivilligt ensamma.
 • Omvandla boenden så att fler riktas till demenssjuka personer.
 • Funktionsstöd: Nya boenden i Åhus och Färlöv.
 • Utveckla den dagliga verksamheten inom funktionsstöd.

Barn- och utbildningsnämnden                                                             + 60 mkr

 • Volymförändringar i förskolan och skolan
 • Återställning av neddragningar 2021
 • Barn i behov av stöd
 • Socioekonomisk resurs
 • Stärka elevhälsan
 • Fri pedagogisk lunch i förskolan
 • Yrkesvux och annan vuxenutbildning
 • Kommunala musikskolan
 • Utveckla biblioteken i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden

Arbete- och välfärdsnämnden                                                               + 40 mkr

 • Barn- och ungdom
 • Fortsatt växling från försörjningsstöd till arbete
 • Arbetsmarknadspolitiska insatser
 • SFI
 • Integration, Urbana hembygdsgården
 • Stärkt fältverksamhet
 • Våld i nära relationer

Kultur- och fritidsnämnden                                                                    + 14 mkr

 • Stöd till föreningar med ett särskilt fokus på stöd till föreningar med egna anläggningar.
 • Ökat stöd till Kristianstads Fritidsgårdsforum.
 • Utveckla biblioteken i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden.
 • Öppna Österängs bibliotek och Linderöds bibliotek.
 • Utveckling av meröppna bibliotek.
 • Stärk samarbetet med Musik i Syd och återställ stödet till Unga Musik i Syd.
 • Kristianstads Badrike.

Tekniska nämnden                                                                                       + 14 mkr

• Trafik- och grönplan.
• Inrätta befattning som stadsträdgårdsmästare.
• Förstärkta resurser till Hälsoträdgården.
• Arbetsmarknadsåtgärder, arbetsledare.
• Fortsatta subventioner avseende parkeringsavgifter i centrum och avgiftsfritt för uteserveringar, under 2022.

Byggnadsnämnden                                                                                        + 3 mkr

 • Förstärkning av plan och bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden                                                         + 2 mkr

 • Utökad tillsyn.
 • Miljönyckel.

Kommunstyrelsen                                                                                       + 15 mkr

 • Trygghet.
 • Näsby stadsutveckling.
 • Ökad basfinansiering, Krinova.
 • Kristianstads Vattenrike, pedagogisk verksamhet
 • Landsbygdsfonden
 • Friskvård
 • Myndighetssamverkan mot brott.
 • Reserv, pandemiåtgärder, 5 mkr

Räddningsnämnden                                                                                      + 1 mkr

 • Utbildning, unga
 • Riskhantering
 • Organisation

Extra trygghetssatsning med förebyggande åtgärder         +10 mkr

Effektiviseringar inom övergripande administration              -5 mkr

Summa:                                                                                                          + 195 mkr

Investeringar

Enligt Kommunstyrelsens förslag samt:

 • Huaröds friluftsbad 10 mkr
  Tilläggsbudget efter en second opinion.

Övriga förslag till beslut:

 • Höjd låneram till ABK med 700 miljoner till och med 2026, i enlighet med bolagets redovisade behov.
 • Inrätta en arbetsmiljöfond om 35 mkr. Finansieras ur resultatet för 2021.
 • Fastställa ett driftsöverskott om 2,0 %.
 • Se över den administrativa överbyggnaden för förvaltningarna i rådhuset och Östra kommunhuset, för en ökad samverkan mellan förvaltningarna, samt effektivare upphandlingar. Bedömd effekt 2022: 5 mkr

Kristianstad 2021-10-26
För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Anders Tell (S)
Oppositionsråd