Socialdemokraternas förslag till budget för 2020      Kommunfullmäktige 2019-11-12

Kommunen står inför nästa och kommande år inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Vi behöver ökade intäkter för en hög kvalitet inom välfärdens områden. Vi behöver hushålla med de resurser kommunen förfogar över på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Socialdemokraternas utgångspunkt är att kommunen alltid ska värdera hur den bidrar till att bygga och främja välstånd för kommuninvånarna. Ett välstånd som når alla kommuninvånare och som främjar jämlikhet och lika möjligheter för oss som lever här. Ett välstånd som främjar en grön och hållbar tillväxt för ett grönt och hållbart Kristianstad. Det är också utgångspunkten i de prioriteringar vi ser som nödvändiga inför det kommande budgetarbetet.

Prioritera det som bygger välstånd!

Behoven och efterfrågan på kvalitet i välfärden är stora. De särskilda utmaningar vi står inför nu och kommande år är att ge hög kvalitet i förskolor och skolor för ett ökande antal barn och elever. Stora ansträngningar måste göras för att stärka likvärdigheten i skolan. Modellen med fokusskolor är ett exempel på hur det arbetet kan gå till. Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är också i de åldrarna behoven av vård och omsorg ökar mest.

Att ha det tryggt och bra både under skolåren och på äldre dagar är grundläggande för ett välfärdssamhälle. Det handlar om så mycket mer än att lära sig fakta och sammanhang i skolan eller att få rätt mediciner som äldre. Det handlar i grund och botten om meningsfullhet i livet, att kunna leva ett rikt liv. Till det bidrar naturligtvis såväl fakta i skolan som rätt medicinering i äldreomsorgen, men det behövs något mer.

En av skolans utmaningar är bristen på lärare. Bristen på behöriga lärare är ett nationellt problem och möjligheten att kombinera utbildning med jobb ser vi som en nödvändig insats för att ha en fortsatt hög behörighet. Det är också avgörande att lärare gör rätt saker och därför anslår vi medel för att anställa 23 lärarassistenter från och med höstterminen 2020. De 2 miljoner vi avsätter för detta dubbleras genom det riktade statsbidraget för lärarassistenter och anledningen till att vi inte föreslår att utnyttja statsbidraget fullt ut är för att den nya yrkeskategorin ska få tid att växa in i organisationen till största möjliga nytta.

Förskolan är starten på det livslånga lärandet och fritidshemmen bidrar både till att stimulera elevernas utveckling och erbjuda en meningsfull fritid. Alliansstyrets budgetförslag motsvarar en minskning med 4,5 % av den pedagogiska delen av ”skolpengen” för bägge dessa skolformer. Förslaget medför lägre kvalitet med större barngrupper och risk för minskad trygghet för barnen och kan även innebära att fler barn får ett ökat behov av stöd då miljön påverkas negativt. Förslaget kan också innebära ökade sjukskrivningar, svårigheter att rekrytera och risk för ensamarbete i ökad utsträckning vid öppningar och stängningar. Minskningen av skolpengen kan också medföra minskat statsbidrag för mindre barngrupper.

Hemtjänsten utvecklas inte genom minskade resurser. Detaljstyrningen behöver minska och kompletteringar med välfärdsteknologi kan både öka självständigheten och tryggheten hos de som behöver hemtjänst, och frigöra mer tid för de som arbetar i hemtjänsten. Det förebyggande verksamheten har stor betydelse för hälsan och motverkar ohälsa, ensamhet och otrygghet. Det förebyggande arbetet är långsiktigt, att dra ner resurserna på det området är kontraproduktivt och kan öka kostnaderna istället.

Välfärdsteknik är ett område som kommer att få en ökande betydelse och som medför många möjligheter att underlätta arbetet för personalen och för användaren genom att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för de som kan ta del av den. AI kan var en aspekt av välfärdstekniken och även den kommer att kunna utvecklas och tas i anspråk i all kommunal verksamhet. Vi socialdemokrater menar att det som ska driva tekniken framåt är allas möjligheter att använda sig av den, den ska vara en del av den generella välfärden. Den får inte skapa klyftor mellan den som har råd att använda tekniken och den som inte har det. Vårt mål är tydligt, välfärdstekniken ska verka förebyggande, den ska underlätta i livet och den ska främja hälsa.

Trygghet handlar i högsta grad om att barn kan växa upp i trygga miljöer. När så inte sker ska samhället vara starkt. Våld i nära relationer kan aldrig tolereras och handlingsberedskapen måste vara hög när barn och kvinnor far illa. Vi stödjer därför bland annat Kvinnojourens hemställan om ytterligare medel för att få bättre lokaler där man också kan ta emot fler kvinnor och barn.

Trygghet handlar också om att alla vi som bor och verkar här ska känna oss trygga var vi än befinner oss. Kriminalitet stör hederliga människor och fördärvar. Det kan vi aldrig acceptera! Vi behöver ha ett gott och nära samarbete med andra myndigheter där dialogen med polisen är särskilt viktig. För att öka tryggheten måste vi också arbeta förebyggande. Sommaren som gått har till exempel varit lugnare än tidigare somrar, bland annat genom att unga erbjudits aktiviteter i verksamheten Aktiv sommar. Samarbetet i BRÅ mellan kommunala förvaltningar och myndigheter som polisen är en viktig plattform för det förebyggande arbetet. I en motion om en levande stad föreslår socialdemokraterna en rad åtgärder som syftar både till att ha ett levande centrum och öka tryggheten.

För oss socialdemokrater innebär våra prioriteringar att områden som kultur, natur, fritid också tillhör väsentliga delar av välfärden. Biosfärområdet Kristianstads vattenrike betyder mycket som modellområde för hållbar utveckling, för både kunskaper och intresse för vår miljö. Det är områden som bidrar till att göra livet rikare, som bidrar till att bygga välstånd.

Arbete för ökat välstånd

Våra prioriteringar innebär också att vi behöver göra stora ansträngningar för att människor ska ha ett arbete att gå till. Det ger både mänskliga och samhälleliga vinster. Det vi brukar sammanfatta som ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder” inrymmer en rad olika åtgärder, med bland annat studier, praktik, nystartsarbeten och lärlingsutbildningar. Åtgärder som dessa måste också omfatta personer med funktionsvariationer, som av olika skäl kan behöva stöd för att få en plats på arbetsmarknaden. Med rätt stöd och rätt åtgärder leder det ofta till vidare studier eller arbete. Det behövs eftersom vi har sektorer som lider av svår kompetensbrist, något det berättas om hos de flesta företag vi besöker.

En rapport från Arbete- och välfärdsnämnden (2019-09-09) visar vilken stor nytta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna gör. 400 personer som erbjudits en arbetsmarknadsanställning hade fyra månader före anställningen påbörjades försörjningsstöd på 2,6 mkr/månad. Fyra månader efter anställningens upphörande hade försörjningsstödet minskat till 290 tkr/månad, en totalsumma som gällde även 24 månader efter anställningen. Rapporten avslutas med meningarna: ”Förvaltningen föreslår att Matchningsgruppen även framöver ges möjlighet att erbjuda arbetsmarknadsanställningar. En sådan investering är inte bara positiv för att sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.” Det finns således all anledning att hålla en fortsatt hög nivå på arbetsmarknadsanställningar.

Kommunens näringslivsenhet, skolans studie- och yrkesvägledningsverksamhet och arbete- och välfärdsförvaltningens arbetsmarknadsverksamhet behöver samverka mer för att hitta vägar till vidare studier och arbete inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Det är nu särskilt viktigt att hålla en god och nära dialog med Arbetsförmedlingen, för att kunna ta i anspråk de arbetsmarknadspolitiska verktyg som tillhandhålls av staten. Det är inte acceptabelt med en så hög arbetslöshet samtidigt som många företag har svårt att rekrytera!

Arbetet ska vara en friskfaktor

Den viktigaste resursen som kommunen förfogar över är de anställdas arbete. Det är genom de insatserna som välfärdsuppdragen blir praktisk handling. Kvalitet uppstår i grunden i mötet mellan den anställde och kommuninvånaren. Det är hur det mötet sker och innehållet i det som avgör kvaliteten i välfärden. Avgörande för goda möten med kvalitet i välfärden är att de anställda har verktyg och förutsättningar för att ge goda möten. Det kräver en god arbetsmiljö och en hög grad av delaktighet i arbetes planering och genomförande. Det görs nu stora insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Det finns både medvetenhet och kunskaper hos många medarbetare. Det är bra! Men ännu är det allt för hög sjukfrånvaro. Kommunen måste framgent fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer. Arbetet ska man bli frisk av, inte sjuk! Det här är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare!

Vi föreslår nu att ett program vi kallar Arbetsmiljölöfte genomförs från och med 2020. Förslaget om ett Arbetsmiljölöfte har nu lämnats in som en motion till kommunfullmäktige. Vi avsätter i budgeten medel för att påbörja arbetet 2020. Flera delar i förslaget behöver utredas vidare och konkretiseras under nästa år.

En grön och hållbar tillväxt

Nya Zeeland har som första land i världen infört nya mått som ersätter det traditionella tillväxtmåttet BNP. Det nya måttet har fyra indikatorer för välmående: Socialt kapital, mänskligt kapital, naturligt kapital och finansiellt kapital. Det här ”välmåendemåttet” ska mäta vilken effekt långsiktiga politiska beslut får på människors liv.

I kommunen genomförs nu, under ledning av kommundirektören, ett bra arbete med att utveckla den strategiska färdplanen, som utgår från hållbarhetsmålen om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det i sig utgör en bra grund för att formulera mått för både välmående och grön och hållbar tillväxt. Det som nu genomförs i Nya Zeeland må förefalla visionärt, men även i vår kommun har vi verktygen för att formulera liknande mål. De här målen bör enligt socialdemokraternas mening också ligga till grund för ekonomiska prioriteringar när budgetar ska planeras och antas.

För kommunens del är det viktigt att vi första hand främjar en grön och hållbar tillväxt, för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Vi ska ha ett klimat och ett förhållningssätt i kommunen som gör det intressant att etablera företag här. Det innovationsdrivna Krinova, med profilområdena mat, miljö och hälsa, är en nyckelaktör för en sund tillväxt i kommunen.

2010- 2012 genomförde Region Skåne i samarbete med ett stort antal andra aktörer i Skåne den så kallade TITA- studien. (TITA = Tillväxt och Innovation, Tillgänglighet och Attraktivitet). Studiens syfte var att se hur samhällsnyttan kan maximeras som en följd av etableringarna av MAX IV och ESS. För att maximera nyttan i hela Skåne pekades fem strategiska områden ut: Utbildning, forskning, tillgänglighet (kommunikationer), internationell attraktivitet och att stärka regionens konkurrens- och innovationskraft. Det är dags nu att vi i Kristianstads kommun tar de här frågorna på största allvar. Krinova är en lämplig aktör för att knyta ihop vår innovationskraft i nordöstra Skåne med de möjligheter som ESS och MAX IV skapar.

Det är mycket positivt att näringslivets aktörer allt mer arbetar med att främja hållbarhet i sina verksamheter. Agenda 2030 är inte bara ord, det blir allt mer av konkret handling. Kommun, näringsliv, den idéburna sektorn och enskilda har alla viktiga roller i att bygga det långsiktigt hållbara Kristianstad.

Bostadsbyggandet följer på ett bra sätt målen i kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning. Vi har sedan ett par år tillbaka gett startbesked till cirka 600 bostäder årligen. Det finns goda förutsättningar att hålla en hög takt även åren framöver. Målet på sikt är att bygga 400 bostäder årligen. Det finns gott om mark för att bygga bostäder. En förutsättning för att kunna hålla den nivå vi gör för närvarande är att arbetet med att ta fram detaljplaner även det behöver hålla en hög takt för att tillgodose behoven av byggbara områden. Vi vill inte riskera det arbetet genom att försämra förutsättningarna för Byggnadsnämnden. Tvärtom. Bostadsbyggande är en tillväxtfaktor som har stor betydelse för vår kommuns utveckling. Om konjunkturen nu viker blir det särskilt viktigt att investera i byggande. Det genererar inte minst många arbetstillfällen även i andra branscher. Vi kan instämma även idag med den betydelse Olof Palme tillmätte bostadsbyggandet när han 1982 beskrev hur det även gynnade Ludvig Svenssons gardinfabrik i Kinna att bygga bostäder.

Ekonomin

Kommunen står nu inför en ekonomiskt kärvare tid. Vi har förvisso många plusfaktorer, men det handlar om att prioritera rätt. Den SD- stödda M-KD- statsbudgeten försvårar våra ambitioner att hålla en hög kvalitet i välfärden. Så blir konsekvenserna när skattesänkningar för de som tjänar mest går före satsningar på välfärd. De resurserna hade behövts nu när vi har både fler unga och fler äldre. Den S- ledda regeringen har trots det aviserat höjda generella statsbidrag för mandatperioden, 20 miljarder kronor för hela perioden, med 5 miljarder i tillskott till kommunerna årligen. För Kristianstads kommun bör det innebära ytterligare cirka 100 miljoner kronor de kommande åren, med ett årligt tillskott på cirka 30 mkr. För 2020 innebär tillskottet 29 mkr. Regeringens förslag om förändringar i systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner innebär ett tillskott för Kristianstads kommun om 48 mkr årligen. Förändringarna i kostnadsutjämningen föreslås införas under en fyraårsperiod. 2020 innebär det 25 mkr för Kristianstads kommuns del. Klart är att dessa tillskott behövs för att trygga välfärden. Ser vi till Kristianstads kommuns ekonomiska situation nu kommer dessa medel dessvärre inte att vara tillräckliga. Som det ser ut nu måste noggranna prioriteringar göras. Vi förordar vägval som stärker välfärd, arbete, arbetsmiljö samt en grön och hållbar tillväxt.

I kommunen har vi välmående och välfungerande kommunala bolag. Det ska vi värna och vårda. C4 Energi bedriver en omfattande verksamhet med hållbarhetsperspektiv. Hit hör fjärrvärme, biogasproduktion och en pågående utveckling med solpaneler. De utgör viktiga verktyg för hela kommunens hållbarhetspolitik. C4 Energi ansvarar samtidigt för utbyggnaden av stadsnätet, en kostsam investering där vi har höga ambitioner i kommunen. ABK bedriver en omfattande bosocial verksamhet som i första hand främjar hyresgästerna hos bolaget, men som även gagnar övriga kommuninvånare. Av dessa skäl ser vi socialdemokrater begränsade möjligheter till stora vinstuttag från bolagen. Det är de två nämnda bolagen som kan vara aktuella för vinstuttag. Socialdemokraterna säger nej till vinstuttag från ABK.

Med de ökande behoven på grund av demografiska förändringar hör också de mycket stora investeringarna i nya förskolor och skolor, samt nya äldreboenden. Investeringar i förskolor och skolor handlar dock inte enbart om att det är fler barn och elever. En stor del handlar om att ersätta byggnader i allt för dåligt skick att rusta. Kommunkoncernens lånebörda ökar nu snabbt, för att inom 4-5 år beräknas uppgå till cirka 6 miljarder kronor. Det kommer även att påverka tillgängliga driftsmedel. För att minska lånebördan behövs ett ökat överskott i driftbudgeten, för att nå en högre grad av egenfinansiering av investeringarna. Vår uppfattning är att överskottet bör trappas upp till 2 % under kommande år.

Slutsatser

Vår övertygelse är att flertalet kommuninvånare är beredda att satsa stora ekonomiska resurser på välfärdens områden, om vi alla känner oss säkra på att resurserna hanteras riktigt och ansvarsfullt. Vår uppfattning är att de krav de demografiska förändringarna ställer kräver ett ökat statligt engagemang, med statsbidrag. Vi gillar inte att höja kommunalskatten. Det är en platt skatt som inte tar hänsyn till ekonomisk förmåga. Men det innebär att vilken regering det än handlar om så måste den prioritera välfärd framför skattesänkningar för de som redan har goda ekonomiska resurser. Om inte så sker innebär det att kraven på den generella välfärden måste sänkas och det är en utveckling vi inte vill se.

Trots det sagda föreslår vi ändå en skattehöjning. Vi vill inte se en successiv urholkning av kvaliteten i välfärdssektorerna! En sådan utveckling riskerar att leda till ett minskat förtroende för den gemensamma sektorns förmåga att leverera en god service till kommuninvånarna. Den gemensamma sektorn måste stå för god kvalitet, en hög professionell kompetens, ett gott bemötande och en bra arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är vår uppgift, som förtroendevalda politiker, att vårda det vi har ett gemensamt ansvar för.

Socialdemokraternas förslag till budget innebär således följande:

 • Skatten höjs med 40 öre.
 • Ett mer begränsat vinstuttag från de kommunala bolagen.
 • Ytterligare 38,5 mkr tillförs välfärdens områden.
 • Ett högre resultatmål, 1,1% istället för 0,7% i driftsbudgeten.

Socialdemokraternas förslag till budget för 2020 och övriga förslag:

Kommunfullmäktige föreslås
 • Fastställa driftbudgetramar enligt följande:
Tillskott i förhållande till Alliansens förslag till Budget:

Barn- och utbildningsnämnden

– Förskola, fritidshem                                                     22 mkr
– Lärarassistenter                                                                2 mkr

Omsorgsnämnden

– Hemtjänst, förebyggande verksamheter         10 mkr

Arbete- och välfärdsnämnden

– Kvinnojouren                                                                     0,5 mkr

Kultur- och fritidsnämnden

– Lokalt aktivitetsstöd                                                      1 mkr

Byggnadsnämnden

– Arbetet med detaljplaner                                            1 mkr

Kommunstyrelsen

– Införa Arbetsmiljölöfte                                                   2 mkr

Reduktion i förhållande till Alliansens förslag till budget:

Kommunstyrelsen

– Övergripande administration                                        -2 mkr
(Plus Alliansens förslag till besparing på KLK om 3 mkr)
– Effektivare upphandling                                               – 10 mkr

                                                                                       Summa:        + 26,5 mkr

  • Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2020 göra en utdelning om 25 mkr till kommunen.
  • Att fördela medel enligt det särskilda statsbidraget för att minska och motverka segregation (Delmos) enligt följande:

– Arbetsmarknadsåtgärder 5 mkr, tillställs Arbete- och välfärdsnämnden
– Trygghetsåtgärder 2 mkr, tillställs BRÅ via Arbete- och välfärdsnämnden
– Fokusskolor 3 mkr, tillställs Barn- och utbildningsnämnde

  • Att fastställa investeringsbudget enligt följande:

Investeringsbudget:

Barn- och utbildningsnämnden
– Fastighetsförändringar                                       + 5 mkr

Tekniska nämnden
– Huaröds friluftsbad                                               + 1 mkr

 

I övrigt enligt kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget.

  • Besluta om följande frågor att utreda under 2020:
  1. Utveckla arbetsmarknadspolitiken

Ingå en överenskommelse med Arbetsförmedlingen med gemensamma målsättningar.

Anpassa kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder med utgångspunkt från Arbetsförmedlingens uppdrag.

Genomföra åtgärder för att kunna erbjuda ett maximalt antal personer arbete istället för försörjningsstöd.

Socialdemokraterna föreslår att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna utvecklas enligt ovan.

  1. Se över hur föreningsstödet kan stärkas

Stödet till föreningarna ses över med avseende på aktivitetsstöd, stödet till föreningar med egna anläggningar och små föreningar i hela kommunen.

Inrätta en funktion på kultur- och fritidsförvaltningen som stödjer föreningar i att söka stöd från andra organisationer, myndigheter, stiftelser mm.

Socialdemokraterna föreslår att en översyn av föreningsstödet med målet att förbättra det, genomförs enligt ovan.

  1. Ta fram ett konkret förslag till ett Föreningarnas Hus

Den motion som lagts av Socialdemokraterna och som nu bifallits av kommunfullmäktige innebär att ett förslag till Föreningarnas Hus ska arbetas fram.

Det arbetet ska vara klart under 2020 och ett genomförande ska påbörjas ska ske så snabbt det är möjligt.

Socialdemokraterna föreslår att arbetet med ett Föreningarnas Hus påbörjas omgående.

  1. Ta fram ett underlag för att utveckla barnkulturen

Barnkulturen har en stark ställning i vår kommun. Barbacka är vårt fina barnkulturhus, den kommunala musikskolan utbildar många i musicerandets konst, Kulturnyckeln är ett kraftfullt verktyg för kultur i skolan. Kulturinstitutioner som Musik i Syd och Regionmuseet med Konsthallen bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet. Nu är det dags att ta nya steg mot en ännu bättre barnkulturverksamhet. Målen ska vara att stärka samarbetet mellan olika kulturaktörer och se över barnkulturens långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler. Barns och ungas läsande måste främjas. Alla barn och unga ska nås av barnkulturens verksamheter.

Socialdemokraterna föreslår att en utredning tillsätts med målet att stärka barnkulturen enligt ovan.

  1. Tillitsstyrd verksamhet inom omsorgen

Tätörtsvägens äldreboende är nu klassat som det bästa i Sverige. Boendet inrättades som en självstyrande enhet med ett större mått av självständighet i styrningen av boendet. Driftsformen präglas av tillit till professionen.

Socialdemokraterna föreslår att det under 2020 utreds möjligheten att utveckla styrmodeller som bygger på Tillitsdelegationens arbete där fokus ska vara samarbete som drivkraft för utveckling.

  1. Trygghetsbostäder

Det är dags att öka takten i att tillskapa fler trygghetbostäder. Bland annat med anledning av en förstärkt lagstiftning om trygghetsbostäder föreslår Socialdemokraterna föreslår att en utredning genomförs under 2020 om hur vi kan skaffa fler trygghetsbostäder.

  1. Digitalisering och välfärdsteknologi

Det pågår en omfattande utveckling på det digitala/tekniska området när det gäller hjälpmedel och andra verktyg inom omsorgen. Den utvecklingen ser vi resultat av även i vår kommun. Utvecklingen går snabbt inom välfärdsteknologin med digitalisering och nu också AI.

Socialdemokraterna föreslår att det under 2020 genomförs en övergripande studie om den pågående utvecklingen inom välfärdsteknologin som även är kopplad till arbetskraftsbehov inom omsorgen.

  1. Äldreboende på Sommarlustområdet.

Nya bostäder kommer inom en snar framtid byggas på Sommarlustområdet. Detaljplanen kommer även att innehålla möjligheter att bygga både förskola och äldreboende.

Socialdemokraterna föreslår att det under 2020 påbörjas en planering för ett äldreboende i kommunal regi, med tillitsbaserad styrning, på Sommarlustområdet.

  1. Stärk Krinovas utveckling för integration och en grön och hållbar tillväxt.

Krinova spelar en viktig roll i kommunens arbete med att främja innovationer och nytänkande inom profilområdena mat, miljö och hälsa. Vi behöver en tillväxt som är grön och hållbar. MAX IV och ESS kommer att få en stor betydelse för en högteknologisk utveckling i Skåne. Det ska vi dra nytta av även i nordöstra Skåne.

Socialdemokraterna föreslår att Krinova under 2020 och får i uppdrag att belysa hur näringslivet i vår del av Skåne kan dra nytta av MAX IV och ESS, på vägen mot nya innovationer och ett grönt och hållbart samhälle, samt att anordna några seminarier i frågan.

  • Att i övrigt besluta enligt kommunstyrelsens förslag

 

I fråga om flerårsplan 2021-2022:

  • Besluta:

– att förstärka satsningen på Arbetsmiljölöftet med 3 mkr 2021 och ytterligare 3 mkr 2022.

– att genomföra ytterligare effektiviseringar i den övergripande administrationen med 3 mkr 2021 och ytterligare 5 mkr 2022.

– att kommundirektören uppdras att bilda en förvaltningsövergripande styrgrupp som får i uppdrag att lämna förslag till effektiviseringar, där välfärdsområdenas verksamheter ska vara prioriterade. Förslag till åtgärder ska presenteras för Kommunstyrelsen senast under februari månad 2020 och ha som utgångspunkt ekonomiska och verksamhetsmässiga prognoser för 2021 och 2022.

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 2019-10-21

Anders Tell
Oppositionsråd (S)