Socialdemokratiska gruppens förslag till Barn- och utbildningsnämnden

 • Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa internbudget 2021 med utgångspunkt från förvaltningens förslag men med de tillägg som föreslås i denna skrivelse. Detta beslut förutsätter att Kommunfullmäktige 2020-11-10 beslutar om budget 2021 enligt det socialdemokratiska förslaget.
 • Att funktionen Slussens kompetens tas tillvara och bibehålls samlat
 • Att Österängsområdet åter får en öppen förskola
 • Att det kommande projektet av en ny skolbyggnad på Spängerskolan ges uppdraget att samlokalisera folk- och skolbiblioteket. Detta ska vara tillgängligt och ha en egen entré.
 • Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera till ekonomichef att under verksamhetsåret besluta om indexförändringar av grundbidrag till fristående huvudmän.
 • Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa grundbidrag till fristående huvudmän enligt förteckning.

Följande föreslås som tillskott för Barn- och utbildningsnämnden i förhållande till Alliansens budgetförslag till 2021 i mkr:

 • Gemensamma enheter                                                              12,4
 • Grundskola                                                                                          2,5
 • Förskola                                                                                                 6,1
 • Gymnasieskola                                                                                  3,0
 • Vuxenutbildning och yrkeshögskola                                     2,0
 • Fritidshem                                                                                            2,0
 • Administration – automatiska minskning                         1,5
 • Kommunal musikskola                                                                  2,0
 • Öppen förskola Österäng                                                            0,5
 • Pedagogisk lunch                                                                              0,4
 • Musikskoleavgift – ingen avgiftshöjning                             0,3
 • Näktergalen – fortsatt projekt i samarbete med HKr 0,3
 • Räddningstjänstens elevutbildning i skolor                       0,2

                                  Summa: + 33,2 mkr

Förslag på nedskärning i förhållande till Alliansens budgetförslag 2021

 • Central förvaltning – effektivisering                                    – 1,5

                     Tillskott till driftbudgeten: 33,2 – 1,5 = 31,7 mkr

De gemensamma enheterna utgör styrkan i att vara en lite större kommun. Dessa stödstrukturer effektiviserar arbetet ute på skolenheterna samtidigt som specialkompetenser utvecklas och blir likvärdigare. Att föreslå en nedskärning på 12,4 mkr på dessa enheter utan att specificera mer än att ”det kommer att hamna där medarbetare säger upp sig” visar på både bristande visioner och styrning. Att öka måluppfyllelsen kräver bättre träffsäkerhet än så. God ekonomisk hushållning innebär att resurser alltid ska användas så effektivt som möjligt. Lika lätt som att transportkostnader ökar vid ökat behov ska de också kunna minskas när möjligheter till effektivisering uppstår.

Slussen startade 2009 och genomför pedagogisk och medicinsk kartläggning av nyanlända barn och unga upp till 19 år vilket numera är en lagstadgad kommunal skyldighet. Att splittra kompetensen och skjuta över både kostnader och arbetsuppgiften på mottagande skolor lär med all sannolikhet minska likvärdigheten då olika enheter ställs inför detta olika ofta, utan att för den skull minska kostnaden för detta. Dimensioneringen av Slussens verksamhet ska givetvis anpassas efterhand som behovet varierar. Coronapandemin har inneburit begränsat intag på Slussen till 10 barn och 10 vuxna för att minska smittspridningen. Trots pandemin fylls kön på och v.43 står 10 barn i kö. Målgruppen varierar från anhöriginvandrare till kvotflyktingar.

Vi motsätter oss alla generella besparingar då vi vet att skolorna hade varit betjänta av mer, inte mindre resurser för att kunna möta barnens olika behov vilket krävs för ökad måluppfyllelse. Kristianstads kommun har tyvärr flera skolor, både på landsbygden och centralt med alltför låga skolresultat. Att klara skolan är det starkaste skyddet för att lyckas med resten av livet. De som misslyckas riskerar livslångt utanförskap, försämrad fysisk och psykiska hälsa, ett kortare liv och ett mindre framgångsrikt föräldraskap. För samhället innebär detta stora ekonomiska kostnader på borde kort och lång sikt och ifall personen ifråga dessutom hamnar i kriminalitet ökar denna kostnad tiofalt.

Förskolan utgör en avgörande start på det livslånga lärandet och fritidshemmen bidrar till att stimulera elevernas utveckling och erbjuda en meningsfull fritid. Alliansstyret sparade i innevarande års budget 4,5 % av den pedagogiska delen av ”skolpengen” för bägge dessa skolformer. Att då skära ned med ytterligare 1,3 % respektive 1,7 % på dessa verksamheter kan endast uppfattas som ett ideologiska ställningstagande. Förslagen med större barngrupper ökar risken för minskad trygghet för barnen och kan även innebära att fler barn får ett ökat behov av stöd då miljön påverkas negativt. Detta kan i sin tur medföra ökade sjukskrivningar, svårigheter att rekrytera och risk för ensamarbete i ökad utsträckning vid öppningar och stängningar. Barn till föräldrar med låg inkomst och låg utbildning samt barn till föräldrar med annat modersmål än svenska tar i lägre grad del av den rätt de har till allmän förskola. Detta medför både en kunskapsmässig och social nackdel för dessa barn som följer med dem genom resten av skolåren och livet.

I alliansstyrets budget finns posten ”Administration – automatiskt minskning” på 1,5 mkr men då vi inte skär på de olika skolformernas ”skolpengar” har vi valt att istället föreslå en effektivisering motsvarande denna summa på den centrala administrationen dvs så långt bort som möjligt ifrån klassrumsnivån.

Vi är stolta över och slår vakt om vår kommunala musikskola och motsätter oss föreslagen besparing på 13 % kombinerat med avgiftshöjning. Barn och ungas rätt till estetiska uttrycksformer bör planeras så att så många som möjligt får denna möjlighet. Detta skulle kunna innebära uppsökande verksamhet eller en utökad verksamhet kopplad till skolorna i områden där en lägre andel efterfrågar musikskolans verksamhet.

Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som ofta möter föräldrar som är föräldralediga. Här erbjuds en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den öppna förskolan kan ge stöd i föräldrarollen och därmed bidra till kommunens förebyggande sociala ansvar. Österäng öppna förskola hade ett snitt på 15 besökare per dag innan Coronapandemi slog till. Lokalens skick hade en del övrigt att önska och vårt förslag är att en öppen förskola åter slår upp sina portar någonstans på eller nära Österängsområdet.

Vi motsätter oss föreslagen intäktsökning med 0,4 mkr genom att höja priset för den pedagogiska lunchen med 18 %. Att vuxna äter med barn och elever i pedagogiskt syfte har många mervärden, det är därför lunchen benämns som pedagogisk. Frågan är väl snarare om det överhuvudtaget ska betecknas som lunch för de medarbetare som arbetar inom förskolan där måltiden ständigt avbryts av förskolebarnens olika behov.

Projektet Näktergalen är ett av Kristianstads kommuns framgångssamarbeten med Högskolan Kristianstad sedan många år tillbaka. Vårt budgetförslag innehåller därför de 0,3 mkr som utgör projektets kostnad.

Vi tycker också det är minst sagt dumsnålt att spara 0,2 mkr genom att avveckla samarbetet med räddningstjänsten gällande elevutbildning. Pedagoger kan och förmedlar brandsäkerhet men när eleven någon gång under sin skoltid får träffa blåljuspersonal i tjänst ges helt andra dimensioner. Att våra barn och unga är mentalt rustade för exempelvis bränder räddar både liv och egendom. Skolan behöver dessutom öka, inte minska sina kontakter med det omgivande samhället.

Då delar av Spängerskolans lokaler rivits och undervisningen bedrivs i paviljonger kommer här att behöva byggas nya undervisningslokaler. Vi föreslår att det i projektet ges i uppdrag att ingå en samlokalisering av folk- och skolbiblioteket. Detta bibliotek ska ha god tillgänglighet för funktionsnedsatta och även ha en egen entré.

Arbetet ska vara en friskfaktor

I Kommunfullmäktige föreslår vi socialdemokrater att 2 mkr avsätts i budget 2021 för KS för ”Arbetsmiljölöftet”. Förslaget om ett Arbetsmiljölöfte har lämnats in som en motion till kommunfullmäktige och innehåller flera delare som behöver utredas vidare och konkretiseras framöver. Kommunens viktigaste resurs är de anställdas arbete. Kvalitet är det som uppstår i mötet mellan den anställde och kommuninvånaren. Det är hur det mötet sker och innehållet i det som avgör kvaliteten i välfärden och avgörande är att de anställda har verktyg och förutsättningar för att ge goda möten. Det kräver en god arbetsmiljö och en hög grad av delaktighet i arbetets planering och genomförande. De generella nedskärningar som alliansstyret föreslår är ett hot med arbetsmiljön inom alla delar av förvaltningen. Arbetet ska man bli frisk av, inte sjuk. Detta är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare!

För den socialdemokratiska gruppen
Ulrika Tollgren – vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden