En politisk platform för mandatperioden 2014 – 2018
mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet

För det samverkande styret i Kristianstads kommun.

 1. God ekonomisk hushållning ska gälla. Skatten ska vara oföränd-rad. Överskottsmålet ska vara minst 1 %.
 2. Det hållbara samhället ska värnas i beslutsprocesserna. FN:s barnkonvention ska genomsyra arbetet i hela kommunen. Den europeiska deklarationen om jämställdhet, CEMR, ska under-tecknas. Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike/Naturum ska utvecklas. Miljökommunen Kristianstad ska märkas!
 3. Ett program för fler och växande företag ska utarbetas, gärna i samverkan med företagen, Högskolan och Krinova. Forskning och innovation samt fler och växande företag är grunden för de nya jobben.
  Handelsstaden Kristianstad ska fortsätta utvecklas. Ökad handel ger fler arbetstillfällen, inte minst för ungdomar som ofta får sitt första jobb inom handeln.
  Jobben ska öka. Kristianstad ska ta plats, utvecklas om student-stad och nå en tätposition i näringslivsklimat.
 4. Ungdomsarbetslösheten ska minska genom aktiva insatser för unga arbetslösa som ska erbjudas arbete, utbildning eller praktik. Samordning med statliga arbetsmarknadspolitiska insatser görs.
 5. En likvärdig skola med valfrihet för eleven är det främsta sättet att skapa goda livschanser för alla. Skolan ska ge extra stöd till de elever som behöver det.
  Skolorna kommer att anställa fler lärare för att barn/elever ska ges rätt stöd och i högre grad kunna nå kunskapsmålen. Läraryrket ska uppvärderas. Lärarlönerna ska långsiktigt höjas.
  Skolorna på landsbygden ska vara kvar så länge de uppfyller de krav som läroplanen föreskriver. Aktiva insatser ska eftersträva att elevunderlaget ökar.
 6. Omsorgen står inför de största demografiska utmaningarna nå-gonsin. En utvecklingsplan med sikte på 2030 ska utarbetas. Mer personal i äldreomsorgen ska rekryteras. Personalen ska erbjudas heltid och en plan för att ta bort delade turer ska tas fram.
  Valfriheten inom äldreomsorgen ska utvecklas utifrån den enskil-des önskemål. Lagen om valfrihet ska fortsätta gälla i Kristianstad innebärande att kooperativ och privata vårdgivare anlitas utifrån krav på kvalité och effektivitet.
 7. En särskild plan för integration och värdigt mottagande ska utar-betas. Jobben ska stå i fokus tillsammans med tidiga insatser, ak-tiv bostadsplanering, goda språkkunskaper och samarbete med näringslivet.
 8. Stad och land ska växa tillsammans. Landsbygdsprogrammet ska utvecklas och ett landsbygdsråd ska inrättas. Kommunal service ska upprätthållas på landsbygden genom att kommunen agerar ak-tivt så att skolor, bibliotek, vårdcentraler, bussar och annan ser-vice finns i basorterna.
  Bredband ska byggas ut utifrån tanken om bredband till alla, vil-ket i praktiken innebär en täckning om ca 95% för hela kommu-nen.
 9. Fler bostäder ska byggas. Centrala staden ska förtätas i attraktiva lägen. Kommunen ska bygga trygghetsboenden i alla basorter och ge förutsättningar så att det även byggs vanliga hyresrätter och villor.
 10. Alla som bor i Kristianstads kommun ska kunna leva ett gott liv. Personer med funktionsnedsättning ska möta en tillgänglig kom-mun. Vi ska vara en tillåtande och jämställd kommun som är fri från rasistiska och främlingsfientliga uttryck. För att främja lika-behandling och mångfald vill vi satsa på kultur och idrott. Kristi-anstad ska införa en Kulturnatt och anlägga fler spontanidrottplat-ser, varav en på Näsby.

Kristianstad 2014-10-24
Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (L) Sven Nilsson (C)