Kristianstads kommun har många fördelar men vi kan bli bättre. Det behövs ett politiskt ledarskap som bygger på den socialdemokratiska
värdegrunden, en vision om ett gemensamt samhällsbygge.

Vi vill att Kristianstad har höga ambitioner i sitt utvecklingsarbete: för trygghet, ett gott liv, boende, en stark arbetsmarknad, en god utbildning och
ett aktivt miljöarbete.

Socialdemokraternas idé handlar om ett samhälle som bygger på jämlikhet och att alla ska ha samma möjligheter till ett rikt liv.

 

 

Grön och hållbar tillväxt
Målen om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i Agenda 2030 är också våra grundläggande mål och basen i vår politik. Samarbete är en nyckelfaktor för att nå dessa mål och vi vill fortsätta att utveckla Krinova som mötesplats, stödja nyföretagande och stärka samarbetet med Högskolan Kristianstad men även samarbetet i Skåne Nordost.
Modern och ansvarstagande omsorg
Modern teknik ska öka medborgarnas möjligheter att leva ett självständigt liv, samtidigt som det kan förenkla medarbetarnas arbete. Hinder i offentliga miljöer ska avlägsnas. Omsorgens verksamheter ska HBTQ-certifieras.
Skapa en jämlik kunskapsskola
Genom fokus på tidiga insatser och ett språkutvecklande arbetssätt ska alla elever garanteras det stöd de behöver för att lära sig att läsa, skriva och räkna. Den fortsatta på utbyggnaden av förskolebibliotek spelar här en viktig roll i satsningen på språk och läsning i förskolan och skolan.
Bygg miljösmart och dra nytta av solen
Livscykelanalyser skall göras när kommunen underhåller och renoverar, så att det mest miljövänliga och energisnåla alternativet väljs. Vi vill fortsätta ställa höga krav enligt Miljöbyggnad Silver och prioritera att placera solceller på kommunala byggnader, befintligt bostadsbestånd och möjliggöra för ökad solcellsinstallation vid nybyggnationer.
Öka insatserna för att fler ska nå gymnasieexamen
Utveckla studie- och yrkesvägledningen genom alla stadier i grundskolan så att eleverna kan göra mer underbyggda val och förstärk den specialpedagogiska kompetensen i gymnasieskolan. Vi vill utveckla yrkesprogrammen i samarbete med arbetsmarknadens
parter och införa fler utbildningsvägar till yrkesexamen för vuxna
genom yrkesvux.
Stödja insatser för trygghet
Unga som äldre, flickor som pojkar, svenskfödda eller utlandsfödda ska leva trygga i vår kommun och här ska vi utveckla samarbeten med Brottsförebyggande Rådet, Polisen, Region Skåne och föreningslivet. Extra insatser ska göras för att verka mot hot och våld i nära relationer och hedersförtryck. Alla flickor och kvinnor ska ha den självklara rätten att äga makten över sitt liv och sina livsval.
En barnomsorg som fungerar med arbetslivet
Inför förskola med flexibla öppettider mellan kl.06-19 tillgänglig på varje basort. Vi vill förbättra möjligheterna till barnomsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar på obekväma arbetstider.
Stötta det ideella föreningslivet
Skapa ett Föreningarnas hus i centrala Kristianstad samt se till att det finns möteslokaler i kommunens samtliga basorter för ett aktivare föreningsliv. Stödet till det ideella föreningslivet ska öka.
Fortsätta att utveckla bra bostäder för äldre och personer med
funktionsvariationer i hela kommunen

Fler boenden ska ges möjligheten att drivas som självstyrande enheter/intraprenader. Boendemiljön skall utformas så den ger trivsel, inspiration och möjlighet till gemenskap när man önskar detta. Det ska serveras god mat i en trevlig måltidsmiljö där varje gäst känner sig delaktig.
Utveckla kulturen för barn och ungdomar
Öka satsningen på kultur för barn och unga. Kulturen ska nå alla unga i kommunen, oberoende av var man bor eller har för bakgrund. Kulturen är en plats för möten. I mötena lär vi känna varandra och får pröva nytt tillsammans med andra. Det stärker kreativiteten och nyfikenheten.

 

Ni hittar hela vårt politiska handlingsprogram nedan:
Handlingsprogrammet 2019-2022
Handlingsprogrammet 2014-2018