Jultankar och framtidstro!

Nu närmar sig en jul igen och med den en tid för lite eftertanke om sakernas tillstånd. Röda Rosen kan för sin del tänka sig något om julens budskap. Det ska väl rimligen vara förenat med sådant som omtanke om de närmaste och fred på Jorden. Vi är alla i grund och botten nog rätt lika, med längtan efter ett rikt och gott liv, lugn och ro, trygghet för våra barn och att våra föräldrar ska ha det gott när de blir lite till åren. (mer …)

Näsby och Samverkans s-föreningar: Satsa på dialog – inte rivning av hus på Gamlegården!

Just nu rivs tomma hus på gamla sjukhusområdet – det som ska bli en ny attraktiv stadsdel, Östermalms Park. Det liberala kommunalrådet Pierre Månsson kastar ut en brandfackla genom att föreslå rivning av bebodda hus på Gamlegården. Han är bekymrad över gängkriminalitet och ser då rivning av hus på området som en kreativ åtgärd.

(mer …)

Arbete- och välfärdsnämnden: S-gruppen budgetförslag 2022

Socialdemokraternas förslag till internbudget i Arbete och välfärdsnämnden 2022

I kommunfullmäktige den 16 november hade vi Socialdemokrater en budget för arbete och välfärdsnämnden med en utökad rambudget med 40 mkr med vissa prioriterade område. Eftersom Alliansens budgetförslag innebar en likvärdig summa som Socialdemokraternas budgetförslag lägger vi här med ett förslag till internbudget utifrån våra prioriterade områden.

Vi har de senaste åren sett hur trycket på Barn och Ungdom har ökat med ett högt tryck av orosanmälningar, fler utredningar men även svårare och mer komplexa ärenden. Det leder till ökning av placeringar. Barn och Ungdom har under 2021 gått många miljoner minus och det ser inte ut att bli bättre inför 2022. Vi ser att denna verksamhet behöver mer resurser för att klara av det ökade trycket. Men vi vet att Barn och ungdom också har en vilja av att utveckla det öppenvårdsinsatser som vi skulle kunna erbjuda i egen regi, istället för att köpa in dessa från externa aktörer. Detta ser vi positivt på och ser att det skulle gynna både våra medborgare och vår förvaltning. (mer …)

S-gruppens reservation i omsorgsnämnden 21-12-15

Socialdemokraternas reserverar sig skriftligt mot beslut enligt följande: Socialdemokraternas tilläggsförslag på totalt 16 miljoner utöver Alliansens förslag till internbudget är en början för att hantera de framtida utmaningar omsorgen står inför gällande God och nära vård. Eftersom förslaget föll gäller Socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige på 40 miljoner till omsorgen. Socialdemokraterna vill med sikte på framtiden och för en ökad kvalitet inom äldreomsorgen rusta hälso-och sjukvårdsverksamheten. Resursförstärkningar till hälso-och sjukvårdsverksamheten och arbetsmiljön gör att omsorgsnämnden kan få bättre förutsättningar att garantera patientsäkerheten. Resursförstärkningar till arbetsmiljön ger verksamheten bättre förutsättningar att klara de krav nämnden ställer kring kvalitet. Nämnden är ansvarig för att Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. Alliansens förslag till budget är otillräckligt för att möta de framtida vårdbehov som finns och de krav medborgarna ställer på äldreomsorgen. (mer …)

S-tilläggsförslag till omsorgsnämndens budget 2022!

Tilläggsförslag till budget 2022.  

 

Socialdemokraternas förslag till budget i Omsorgsnämnden.  

Inom verksamhetsområdet Hälso-och sjukvård beskrivs ett tydligt uttalat mål att omställningen till Nära vård innebär att mer specialiserad vård som utförts på sjukhus kommer flytta hem till det egna boendet. Det innebär att den medicinska kompetensen behöver öka i kommunen.   

 

Omsorgsverksamheten ska präglas av ett tydligt brukarperspektiv med fokus på individuella behov, insatser som ska vara av god kvalitet i samråd med den enskilde. Utan rätt förutsättningar att stärka den medicinska kompetensen kommer omsorgen inte klara sitt uppdrag om stöd och omvårdnad gentemot de äldre. Det finns en tydlig risk för kvalitetsförsämringar för de personer omsorgsnämnden ansvarar för. Det kan handla om uppkomna sår, undernäring, fallskador, utebliven eller felaktig läkemedelsbehandling, brister i dokumentationen, omöjliggörande av det förebyggande hälsofrämjande arbetssättet för bättre hälsa.   

Kvalitetsarbetet behöver ske strategiskt. Det krävs resursförstärkningar i syfte att öka kvaliteten i omvårdnaden som kräver hög medicinsk kompetens och kontinuitet.   (mer …)

S i tekniska nämnden inför budgetbeslut 211216: Alliansen tar till sämsta sortens valfläsk!

Det är dags att ge liv åt de intentioner som staten slagit fast och använda de medel som tilldelas. Kristianstads kommun måste bära sin del för att skapa grön tillväxt och en välfärd värd namnet. S-gruppen vill med detta inlägg tydliggöra för Alliansen, i Tekniska nämnden, att vi ser era ambitionssänkningar. Vi vill även synliggöra kommuninvånarna för det pågående överlåtandet av ansvar till utomstående.

Myten om privata aktörers kraft och marknadens förmåga att lösa våra gemensamma utmaningar, när högern vill att samhället backar, är seglivad och felaktig. Med statligt stöd genom pandemin siktar vi nu mot en ljusare tid och kommunens ekonomiska situation är bättre än befarat. Den S- ledda Regeringen har skapat förutsättningar för att ta landet framåt. Men, om vi liknar S-regeringens ekonomiska tillskott vid rosenbuskar, inget blomster utan näring och engagemang. Tekniska måste klara sitt ansvar i det goda samhällets uppbyggnad. (mer …)