Kategori: Interpellationer, motioner & initiativärenden

Tollarp – Viktigt för framtidens Kristianstad!

Motion lagd i Kristianstads kommunfullmäktige 2020-09-15

Tollarp är, med närmare 4000 invånare, kommunens tredje största ort efter Kristianstad och Åhus. En populär ort att bosätta sig i, inte minst för barnfamiljer. Det finns en väl utbyggd barnomsorg, 0-9 skola, vårdcentral, apotek, affär, bibliotek och ett mycket rikt föreningsliv. Nära naturen med ett vackert Stackedala på gångavstånd där både scouter och orienterare har sina hemvister och med många olika motionsspår. (mer…)

Initiativärende: Är smärtgränsen nådd för äldreomsorgen?

Det finns stora utmaningar inom omsorgen. Allt fler blir äldre och behovet av vård ökar. Inom funktionsstöd behöver barnverksamheten utvecklas för att klara uppdraget med bra lokaler och kompetent personal. Högre krav på spetskompetens är ett måste med förändrade målgrupper och fler personer med svåra sjukdomar. Nya målgrupper ställer andra krav på daglig verksamhet och dess innehåll. Omsorgen ska rusta för att fler åldras med en funktionsnedsättning och behovet av omvårdnadsinsatser ökar. (mer…)

Motion: Agenda 2030 – för ett hållbart Kristianstad

Denna motion lämnades in till kommunfullmäktige i Kristianstad 10/12-19 och är gemensamt undertecknad av alla våra gruppledare eftersom hållbarhet berör och ska genomsyra all verksamhet och alla beslut:

Genom FN:s beslut 2015 om de 17 globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – finns nu en sammanhållen agenda kring hållbar utveckling – globalt och lokalt – som vår kommun tillsammans med andra aktörer kan förhålla sig till och arbeta för. Begreppet “Hållbar utveckling” definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandrapporten 1987). (mer…)

Motion: Låt Kristianstad kommun bli värdstad åt MR-dagarna!

Motion inlämnad till Kristianstads kommunfullmäktige 10/12-19: Kristianstad är en kommun med stora möjligheter att utveckla arbetet med Mänskliga rättigheter.  Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av demokratin.

Runt om i landet pågår arbete som lyfter MR-högre upp på dagordningen. Socialdemokraternas ambition är att Kristianstad ska fördjupa arbetet och en bra början är att söka om värdskap för MR-dagarna.Vi har den anläggningskapacitet som krävs att arrangemanget ska bli den mötesplats som eftersträvas i till exempel Arenan. (mer…)

Vår budget i Kristianstad 2020

Planeringsförutsättningar

Kommunen står inför nästa och kommande år inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Vi behöver ökade intäkter för en hög kvalitet inom välfärdens områden. Vi behöver hushålla med de resurser kommunen förfogar över på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Socialdemokraternas utgångspunkt är att kommunen alltid ska värdera hur den bidrar till att bygga och främja välstånd för kommuninvånarna. Ett välstånd som når alla kommuninvånare och som främjar jämlikhet och lika möjligheter för oss som lever här. Ett välstånd som främjar en grön och hållbar tillväxt för ett grönt och hållbart Kristianstad. Det är också utgångspunkten i de prioriteringar vi ser som nödvändiga inför det kommande budgetarbetet. (mer…)