Kategori: Interpellationer, motioner & initiativärenden

S-Initiativ i Region Skåne: Öppna IMA-platser på Kristianstad sjukhus!

2022-02-17

Initiativärende lagt av Socialdemokraterna i Region Skåne

Öppna IMA-platser på Kristianstads sjukhus!

Under coronapandemin har intermediärvården i Sverige haft stor betydelse. Intermediära vårdplatser utgör ett mellanting mellan intensivvård och traditionell vårdavdelning, där patienter kan vårdas som är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning, men som inte uppfyller kriterierna för att vårdas i intensivvården. På en IMA-avdelning finns möjlighet till kontinuerlig övervakning av patientens vitala funktioner, och personalen är utbildad i att hantera när vitala funktioner inte fungerar. (mer …)

S-tilläggsförslag till omsorgsnämndens budget 2022!

Tilläggsförslag till budget 2022.  

 

Socialdemokraternas förslag till budget i Omsorgsnämnden.  

Inom verksamhetsområdet Hälso-och sjukvård beskrivs ett tydligt uttalat mål att omställningen till Nära vård innebär att mer specialiserad vård som utförts på sjukhus kommer flytta hem till det egna boendet. Det innebär att den medicinska kompetensen behöver öka i kommunen.   

 

Omsorgsverksamheten ska präglas av ett tydligt brukarperspektiv med fokus på individuella behov, insatser som ska vara av god kvalitet i samråd med den enskilde. Utan rätt förutsättningar att stärka den medicinska kompetensen kommer omsorgen inte klara sitt uppdrag om stöd och omvårdnad gentemot de äldre. Det finns en tydlig risk för kvalitetsförsämringar för de personer omsorgsnämnden ansvarar för. Det kan handla om uppkomna sår, undernäring, fallskador, utebliven eller felaktig läkemedelsbehandling, brister i dokumentationen, omöjliggörande av det förebyggande hälsofrämjande arbetssättet för bättre hälsa.   

Kvalitetsarbetet behöver ske strategiskt. Det krävs resursförstärkningar i syfte att öka kvaliteten i omvårdnaden som kräver hög medicinsk kompetens och kontinuitet.   (mer …)

S-yrkande om tillägg – ta fram en Arkitekturstrategi!

2021-12-15
Yrkande om tillägg till verksamhetsplanen 2022 för Byggnadsnämnden – Arkitekturstrategi

Byggnadsnämnden svarade 2021-08-31 på ett medborgarförslag ”Styr utseendet på Kristianstads byggnader politiskt” i enlighet med stadsarkitektens förslag. I förslaget skrev Roger Jönsson bl a att ”Plan och bygglagen ger politiken idag stora möjligheter att i den utsträckning man finner lämpligt och inom lagens ram styra byggnadsutformningen i kommunen, både vid prövning av enskilda ärenden men också mer övergripande genom t ex mål- och styrdokument. Det finns inte något som hindrar byggnadsnämnden från att ta fram t ex en arkitekturstrategi som sammanfattar kommunens ambitioner och mål för byggandet inklusive olika riktlinjer för utformning av byggnadsverk.” (mer …)

Kommunfullmäktige 14/12-21 Interpellation ställd till Radovan Javurek (L)

I Kristianstads kommun har vi en kommunövergripande handlingsplan när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I den senaste halvårsredovisningen som presenterades för arbete och välfärdsnämnden i augusti kunde vi läsa att i mars 2021 hade vi 150 personer i en arbetsmarknadsåtgärd som heter extratjänst och i juni 2021 hade vi 107 personer i samma åtgärd. (mer …)

S-initiativärende i kommunstyrelsen: Kommunen ska inte erbjuda mark till Engelska skolan!

Kommunen har under senare år investerat miljardbelopp i nya grundskolor och upprustning av gamla. Lingenässkolan, Kulltorpsskolan, Sånnaskolan är väldiga investeringar för kommunen. Nu följer Allöskolan och Österslövs skola. Fröknegårsskolan rustas, Norretullskolan rustas och Milnerskolan har byggts till med nytt kök och idrottshall. (mer …)

S-initiativärende i kommunstyrelsen: VA- plan, strategi, planering och genomförande

För närvarande pågår arbetet med en revidering av VA- planen. Det bedöms att ett förslag ska finnas klart i höst.

Investeringar i VA- nätet och nu dessutom i ett nytt centralt reningsverk är mycket stora åtaganden av kommun och VA- kollektiv. Det handlar om mycket stora belopp och ofta om tekniskt komplicerade frågor som påverkar planering och byggprocesser. För oss som politiskt ansvariga är det angeläget att metoder och verktyg för dels beslutsfattandet och dels uppföljning är transparenta och tydliga. I den nya VA- planen är det vår uppfattning att processen för hur VA- investeringar hanteras kan förtydligas.

Vi föreslår en ordning i tre steg:

  1. VA- plan med långsiktig övergripande strategi, förslagsvis 10 år, utan konkreta planer för utbyggnad mm, men med räckvidd, mål mm. Beslut i kommunfullmäktige.
  1. 5- åriga planeringsunderlag som revideras löpande.

Här beskrivs en konkret planerad utbyggnad för de närmaste fem åren, kopplad till kommunens fleråriga investeringsbudget och VA- planens mål. Beslut i kommunfullmäktige.

  1. 1- åriga genomförandeplaner där de konkreta objekten är beskrivna och krontalssatta. Beslut i tekniska nämnden som också följer upp och utvärderar.

VA- taxan är nära kopplad till investeringar i VA. Det bör av det skälet vara en tydlig koppling mellan besluten om genomförandeplaner, taxa och investeringsbesluten. För att kunna ha rimlig framförhållning bör därför såväl taxa som investeringsbeslut ske samtidigt i KF, lämpligen i juni månad. Det kan innebära att beslut om investerings- respektive driftsbudget beslutas vid skilda tillfällen och den frågan behöver i sammanhanget också utredas.

Kommunstyrelsen föreslås besluta om en inriktning enligt ovan.

Kristianstad 2021-06-17

För den socialdemokratiska KS- gruppen

Anders Tell, Oppositionsråd (S)