Kategori: Interpellationer, motioner & initiativärenden

Motion – En bygglovshantering som uppfyller lagens krav!

Bakgrund
Kristianstads kommun har sedan flertalet år problem med att leva upp till lagens krav om att bygglov ska hanteras inom 10 veckor. Företagare uppger att bygglovstiden snarare handlar snarare om halvår. Orimligt långa bygglovstider sliter på det lokala näringslivet och gör att företagare väljer att förlägga sin verksamhet i andra kommuner. Följden blir alltså att både arbetstillfällen och skatteintäkter går förlorade. I budgetberedningarna inför 2019 och 2020 uppgav förvaltningen ett behov av ökade tilldelade ekonomiska resurser. Några sådana tillskott prioriterades inte av Alliansstyret och i nuläget uppges ett rekryteringsproblem av medarbetare med önskad kompetens och erfarenhet.

(mer …)

S-Initiativ i Region Skåne: Öppna IMA-platser på Kristianstad sjukhus!

2022-02-17

Initiativärende lagt av Socialdemokraterna i Region Skåne

Öppna IMA-platser på Kristianstads sjukhus!

Under coronapandemin har intermediärvården i Sverige haft stor betydelse. Intermediära vårdplatser utgör ett mellanting mellan intensivvård och traditionell vårdavdelning, där patienter kan vårdas som är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning, men som inte uppfyller kriterierna för att vårdas i intensivvården. På en IMA-avdelning finns möjlighet till kontinuerlig övervakning av patientens vitala funktioner, och personalen är utbildad i att hantera när vitala funktioner inte fungerar. (mer …)

S-tilläggsförslag till omsorgsnämndens budget 2022!

Tilläggsförslag till budget 2022.  

 

Socialdemokraternas förslag till budget i Omsorgsnämnden.  

Inom verksamhetsområdet Hälso-och sjukvård beskrivs ett tydligt uttalat mål att omställningen till Nära vård innebär att mer specialiserad vård som utförts på sjukhus kommer flytta hem till det egna boendet. Det innebär att den medicinska kompetensen behöver öka i kommunen.   

 

Omsorgsverksamheten ska präglas av ett tydligt brukarperspektiv med fokus på individuella behov, insatser som ska vara av god kvalitet i samråd med den enskilde. Utan rätt förutsättningar att stärka den medicinska kompetensen kommer omsorgen inte klara sitt uppdrag om stöd och omvårdnad gentemot de äldre. Det finns en tydlig risk för kvalitetsförsämringar för de personer omsorgsnämnden ansvarar för. Det kan handla om uppkomna sår, undernäring, fallskador, utebliven eller felaktig läkemedelsbehandling, brister i dokumentationen, omöjliggörande av det förebyggande hälsofrämjande arbetssättet för bättre hälsa.   

Kvalitetsarbetet behöver ske strategiskt. Det krävs resursförstärkningar i syfte att öka kvaliteten i omvårdnaden som kräver hög medicinsk kompetens och kontinuitet.   (mer …)

S-yrkande om tillägg – ta fram en Arkitekturstrategi!

2021-12-15
Yrkande om tillägg till verksamhetsplanen 2022 för Byggnadsnämnden – Arkitekturstrategi

Byggnadsnämnden svarade 2021-08-31 på ett medborgarförslag ”Styr utseendet på Kristianstads byggnader politiskt” i enlighet med stadsarkitektens förslag. I förslaget skrev Roger Jönsson bl a att ”Plan och bygglagen ger politiken idag stora möjligheter att i den utsträckning man finner lämpligt och inom lagens ram styra byggnadsutformningen i kommunen, både vid prövning av enskilda ärenden men också mer övergripande genom t ex mål- och styrdokument. Det finns inte något som hindrar byggnadsnämnden från att ta fram t ex en arkitekturstrategi som sammanfattar kommunens ambitioner och mål för byggandet inklusive olika riktlinjer för utformning av byggnadsverk.” (mer …)

Kommunfullmäktige 14/12-21 Interpellation ställd till Radovan Javurek (L)

I Kristianstads kommun har vi en kommunövergripande handlingsplan när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I den senaste halvårsredovisningen som presenterades för arbete och välfärdsnämnden i augusti kunde vi läsa att i mars 2021 hade vi 150 personer i en arbetsmarknadsåtgärd som heter extratjänst och i juni 2021 hade vi 107 personer i samma åtgärd. (mer …)