Kategori: Interpellationer, motioner & initiativärenden

S-initiativärende i kommunstyrelsen: Kommunen ska inte erbjuda mark till Engelska skolan!

Kommunen har under senare år investerat miljardbelopp i nya grundskolor och upprustning av gamla. Lingenässkolan, Kulltorpsskolan, Sånnaskolan är väldiga investeringar för kommunen. Nu följer Allöskolan och Österslövs skola. Fröknegårsskolan rustas, Norretullskolan rustas och Milnerskolan har byggts till med nytt kök och idrottshall. (mer…)

S-initiativärende i kommunstyrelsen: VA- plan, strategi, planering och genomförande

För närvarande pågår arbetet med en revidering av VA- planen. Det bedöms att ett förslag ska finnas klart i höst.

Investeringar i VA- nätet och nu dessutom i ett nytt centralt reningsverk är mycket stora åtaganden av kommun och VA- kollektiv. Det handlar om mycket stora belopp och ofta om tekniskt komplicerade frågor som påverkar planering och byggprocesser. För oss som politiskt ansvariga är det angeläget att metoder och verktyg för dels beslutsfattandet och dels uppföljning är transparenta och tydliga. I den nya VA- planen är det vår uppfattning att processen för hur VA- investeringar hanteras kan förtydligas.

Vi föreslår en ordning i tre steg:

  1. VA- plan med långsiktig övergripande strategi, förslagsvis 10 år, utan konkreta planer för utbyggnad mm, men med räckvidd, mål mm. Beslut i kommunfullmäktige.
  1. 5- åriga planeringsunderlag som revideras löpande.

Här beskrivs en konkret planerad utbyggnad för de närmaste fem åren, kopplad till kommunens fleråriga investeringsbudget och VA- planens mål. Beslut i kommunfullmäktige.

  1. 1- åriga genomförandeplaner där de konkreta objekten är beskrivna och krontalssatta. Beslut i tekniska nämnden som också följer upp och utvärderar.

VA- taxan är nära kopplad till investeringar i VA. Det bör av det skälet vara en tydlig koppling mellan besluten om genomförandeplaner, taxa och investeringsbesluten. För att kunna ha rimlig framförhållning bör därför såväl taxa som investeringsbeslut ske samtidigt i KF, lämpligen i juni månad. Det kan innebära att beslut om investerings- respektive driftsbudget beslutas vid skilda tillfällen och den frågan behöver i sammanhanget också utredas.

Kommunstyrelsen föreslås besluta om en inriktning enligt ovan.

Kristianstad 2021-06-17

För den socialdemokratiska KS- gruppen

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Initiativärende till tekniska nämnden: Gällande belysning på landsbygden!

Tekniska förvaltningen har kännedom om ett flertal aktuella områden som kommer släckas ner i befintligt format och ordförande för Tekniska Nämnden har dragit bort ett flertal av dessa ärenden från ärendelistan för Tekniska nämnden sedan november 2020 :

Avveckling av belysning längs med Hörrödsvägen och forsakarsvägen, Änr TN 2020/1011

Avveckling av belysning längs väg Gamla vägen, Fjälkinge, Änr TN 2021/1044

Avveckling av belysning Gatubelysning Österslöv, Änr TN 2021/1050

Avveckling av belysning Håstads ljungaväg,

Avveckling av belysning Håstadsvägen,

Avveckling av belysning Sätesholmsvägen, Sätaröd,

(mer…)

Initiativärende: Lingenässkolan – utvärdera inför kommande skolinvesteringar

När beslutet om Lingenässkolan togs var det över 40 år sedan Kristianstads kommun senast byggde och startade en helt ny skola. 300 miljoner investerades i denna satsning som innebar att två tidigare skolor smälte ihop och integrerades med grundsärskola. Avtal slöts med Högskolan Kristianstad om samarbete för att dra nytta av varandras verksamheter och närheten. (mer…)

Motion: Inför Kulturgaranti för äldre!

I alla stadier av livet är kultur något som berikar oss som människor, skapar gemenskap, engagemang och är en källa till hälsa och välmående i våra liv. När behovet av boendeplats uppstår slutar inte behovet av att få ta del av kultur. Kultur i omsorgen kan ta sig olika uttryck, musik, teater, allsång eller eget skapande. Sång och musik kan också vara ett hjälpmedel i demensvård som stärker kommunikationen mellan omsorgspersonalen och personen med demens. Kulturen i omsorgen handlar inte bara om att se till att våra äldre får fortsätta vara den man är utan att bibehålla och upprätthålla förmågor. (mer…)

Initiativärende: Låt Kristianstad blir först ut med specialteam för personer med funktionsvariation

Omsorgen har ca 800 personer som är beviljade någon insats av Lagen om stöd och service, LSS. Idag finns 82 personer i åldersspannet 7 år till 73år som får personlig assistans av kommunen. Dessa personer har beviljad assistans på 69-921 timmar per månad. Vi har 149 personer som får personlig assistans från Försäkringskassan.

Socialdemokraternas löfte är alltid att värna rätten till assistans. Den som är i behov av vård och omsorg ska känna sig trygg med att hjälp finns att få den dagen det behövs. Den ordning vi hittills har haft har inte varit bra. Den behöver vi ändra på. (mer…)