Kategori: Insändare

Kristianstad – Sveriges bästa cykelkommun!

Kristianstad bjuder in till cykeldagar tillsammans med Bromölla och Sölvesborg. I fyra dagar blir det fokus på cykling med olika aktiviteter. Detta är något vi socialdemokrater vill se en större utökning av att vi som kommun skapar bättre förutsättningar så att vi, återigen, kan bli en attraktiv cykel kommun. (mer…)

Man ska kunna bo och leva i hela kommunen!

Kristianstads kommun är stor till ytan och berikad med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd. Vi är både den lilla storstaden och den stora småstaden. En kommun med ett stort omland har många fördelar, men även en del utmaningar. Hela kommunen ska leva. För det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice. Framför allt i våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, folktandvård, bibliotek och kollektivtrafik för medborgarna värnas. (mer…)

Nedskärningar på CSK mitt under pågående pandemi

Vi befinner oss just nu mitt i en pågående pandemi. Den skånska sjukvården har gjort stora insatser för att hejda spridningen och vårdpersonalens insatser har varit viktiga. Men trots att det pågår en pandemi vill den borgerliga regionledningen driva igenom nedskärningar i sjukvården. Vi socialdemokrater är bekymrade över effekterna det får för våra medarbetare och patienter när sjukvården måste spara pengar under en så allvarlig kris. Sjukhusstyrelse Kristianstad har antagit en handlingsplan som bland annat innehåller ospecificerade besparingar på 43 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 70 heltidstjänster. (mer…)

ABK – en spjutspets för framtidens bostäder!

Kristianstadsbyggen, ABK, kan  inte beskrivas som något annat än en framgångssaga. Sedan 1950, det är således 70- årsjubileum i år, har ABK målmedvetet bidragit med att bygga nytt och bygga bort usla boendemiljöer. ABK har därmed blivit det ledande bostadsföretaget i Kristianstad och har kommit att dominera hyresmarknaden. Nu har ABK lite mer än 60 % av hyresbostäderna i kommunen, men andelen har varit högre.

ABK är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av kommunen, det vill säga alla kommuninvånare. Ett allmännyttigt bostadsföretag ska tillhandahålla bostäder för alla och har också ett samhällsansvar, reglerat i lagstiftning. (mer…)

Alla har rätt att må bra på sitt arbete!

Pandemin har försatt hela samhället liksom Kristianstads kommun i en mycket speciell situation. Extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder. Vi har ännu inget facit på om åtgärderna varit rimliga, men det gäller att följa upp utvecklingen och vara beredd att fatta nya beslut.

En extraordinär åtgärd som vidtogs den 27 mars för att säkra våra äldres vård var att skolsjuksköterskorna från barn och utbildningsförvaltningen, beordrades in i äldreomsorgen. De vikarierande skolsjuksköterskorna har sammanställt en skrivelse som vittnar om ett totalt misslyckande från omsorgens sida. Efter 7 veckors arbete i omsorgen beskriver de att de som återvänder är ”tilltufsade” och ”energilösa”. Omsorgens verksamhet beskrivs i ord som stora brister i patientsäkerhet, svårbegripliga rutiner och en underbemanning som funnits i åratal. Några av skolsjuksköterskorna har valt att säga upp sig, vilket är en stor förlust i kompetens och för elevhälsan. (mer…)

Coronapandemin visar behovet av mer resurser till sjukvården både nu och efter krisen!

Just nu arbetar sjukvårdspersonal över hela landet för att ställa om vården till att kunna ta hand om de som insjuknar i corona, med fler intensivvårdsplatser och extra personal. Framåt kommer vi också se ett allt större behov av rehabilitering för de patienter som legat i respirator. Dessutom är en stor del av den planerade vården nu inställd vilket innebär att köerna till vården för andra sjukdomar växer. Vård- och omsorgen i kommunerna arbetar hårt för att minska riskerna för smittspridning. (mer…)