Kategori: Aktuellt

Äntligen klart med stödet till Furubodas simhall!

Det är med glädje som vi socialdemokrater nu äntligen ser att Föreningen Furuboda får det ekonomiska stöd och den värdefulla dialog som vår kommun har fördelar med. I slutet av 2019 inkom Föreningen Furuboda med en ansökan till Kultur- och fritidsnämnden om ekonomiskt stöd för simhall och idrottshall som är stort behov av upprustning. Dessutom väcktes frågan i ansökan om ett utvecklat samarbete även på andra områden. Det kan också vara ett sätt förr kommunen att tillvara Furubodas unika kompetens. En simhall som nyttjas av och som spelar en stor och viktig roll för väldigt många. Vi socialdemokrater försökte in i det längsta att få till ett beslut från Kultur- och fritidsnämnden om att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen där vi ansåg att det hörde hemma. Dialogen som Furuboda ville få till med kommunen och storleken på det önskade ekonomiska stödet gjorde frågan större än endast för Kultur- och fritidsnämnden. (mer…)

Socialdemokraternas “Budgetförslag 2021” för Kultur och fritidsnämnden

Socialdemokraterna motsätter sig de besparingar som förvaltningen föreslår med anledning av de stora konsekvenser de får. Besparingen på 850 000 gällande Musik i syds Utvecklingscentrum för barn och unga kommer slå hårt då deras totala bidrag på 1 mkr inte lämnar mycket över att jobba med. Här drabbas barn och unga direkt. Nedläggning av bibliotek motiveras bl.a. med antalet bibliotek som finns i Malmö är för oss ett bevis på att det är personalgruppen som behöver ökas och filialerna behöver utredas för Meröppet för att utveckla istället för att avveckla. (mer…)

Initiativärende: Satsa på friluftsbadet i Huaröd

Initiativärende, Kommunstyrelsen, 2020-11-18

Kristianstad är som vi alla väl känner till en vidsträckt kommun. Drygt hälften av befolkningen bor i staden eller stadsnära och den andra hälften i basorter, mindre orter och på landsbygd. Det finns ett brett politiskt samförstånd om att det ska vara möjligt att leva och verka i hela kommunen. Det är en stor och viktig uppgift för oss politiker att också ta det uppdraget på allvar och i handling verka för det. Stad och land är ömsesidigt betroende av varandra och berikar varandra. Den natur vi har är en oerhörd tillgång. Det småskaliga tillför stora värden till vår livsmiljö. Det är vår uppgift att stödja det småskaliga, därför har vi ett brett utbud av kommunal service i hela kommunen, med allt ifrån skolor, äldreboenden till bibliotek och friluftsbad. (mer…)

Kristina Lindbåge: Vi står inför ett vägval

Anförande av Kristina Lindbåge, omsorgsnämndens vice ordf i samband med budgetfullmäktige i Kristianstad 2020-11-10

Jag vill börja med att tacka alla medarbetare i omsorgen för era insatser det gångna året.
TACK till Kristianstads invånare, företagare och föreningar med flera som har visat på en STOR omsorg och handlingskraft kring våra sköra äldre, utsatta riskgrupper och för den omsorg ni visat för varandra.

ALLA har tillsammans gjort sitt yttersta för att stötta omsorgen och de behov vi haft för att minska smittan och göra karantän och det begränsade livet mer socialt utan fysisk närhet. (mer…)

Helen Persson: Agenda-2030 och de globala målen för en hållbar utveckling!

Världens agenda – vår agenda. 2015 antog ledarna för världens länder en ny global utvecklingsagenda, Agenda 2030. Den består av 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger,  rädda vår planets ekosystem och klimat.

Detta ärade fullmäktige var 2015 nu står vi här november 2020.
Vi skulle påbörjat att arbeta med Agenda 203- arbetet i januari 2020.  Det var riggat för föreningar och för de medarbetena som arbetar miljöstrategiskt. Vad hände sedan?
Arbetet stod stilla, de ideella föreningarna började höra av sig både genom att ringa och skriva debattartiklar till media. Känns fantastiskt att vi har dessa ideella föreningar som skapat tryck bland annat kring arbetet med Agenda 2030 för vår kommun! (mer…)