Kategori: Aktuellt

Vad betyder Högskolan för Kristianstad?

Högskolan Kristianstad (HKR) är viktig för Kristianstad på flera sätt. För min del vill jag påstå att vi vore bra fattiga utan den. Jag ska beskriva skälen för det. Högskolor över hela landet ger människor goda förutsättningar att förkovra sig och utbilda sig i vuxen ålder. Vi vet att samhälle och näringsliv förändras snabbt och ställer oss inför ständigt nya utmaningar. I Sverige behövs både en bredd i utbildningsväsendet och goda möjligheter till specialisering. Vi behöver det för en modern välfärd av hög kvalitet och vi behöver det för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

(mer …)

Ta hand om äldre viktigare än att vinstmaximera

Hur många fler olika ansikten ska den som har hemtjänst nu framöver tvingas lära sig känna igen?

På omsorgsnämndens sammanträde 23 februari tas det ett beslut om att förändra hemtjänstens organisation. Det nya förslaget innebär att ett team på 35–40 medarbetare ska arbeta dagtid med städ, tvätt och inköp. Resterande 460 medarbetare ska utföra all annan vård och omsorg på dygnets alla timmar.
Organisationsförändringen förväntas lösa svårigheten med att rekrytera personal med utbildning i framtiden. Ett förslag till förändring som ska ge bättre arbetsmiljö och kvalitet och ska möta behovet de äldre har av avancerad vård och omsorg.
Det låter rimligt utifrån hemtjänstorganisationens angivna förutsättningar idag.

(mer …)

PRESSINFORMATION: Uttalande angående bokslutet för Kristianstads kommun 2021

Bokslutet för 2021 redovisar ett resultat på 434 miljoner kronor. Sedan november 2021 har det skett en förbättring med nästan 100 miljoner kronor från ett redan mycket högt prognostiserat resultat på 347 miljoner kronor. De tunga skälen handlar framför allt om en snabbare återhämtning än väntat efter pandemin, med ökade skatteintäkter, samt en del ökade intäkter av engångskaraktär. (mer …)

Arbete- och välfärdsnämnden: S-gruppen budgetförslag 2022

Socialdemokraternas förslag till internbudget i Arbete och välfärdsnämnden 2022

I kommunfullmäktige den 16 november hade vi Socialdemokrater en budget för arbete och välfärdsnämnden med en utökad rambudget med 40 mkr med vissa prioriterade område. Eftersom Alliansens budgetförslag innebar en likvärdig summa som Socialdemokraternas budgetförslag lägger vi här med ett förslag till internbudget utifrån våra prioriterade områden.

Vi har de senaste åren sett hur trycket på Barn och Ungdom har ökat med ett högt tryck av orosanmälningar, fler utredningar men även svårare och mer komplexa ärenden. Det leder till ökning av placeringar. Barn och Ungdom har under 2021 gått många miljoner minus och det ser inte ut att bli bättre inför 2022. Vi ser att denna verksamhet behöver mer resurser för att klara av det ökade trycket. Men vi vet att Barn och ungdom också har en vilja av att utveckla det öppenvårdsinsatser som vi skulle kunna erbjuda i egen regi, istället för att köpa in dessa från externa aktörer. Detta ser vi positivt på och ser att det skulle gynna både våra medborgare och vår förvaltning. (mer …)

S-gruppens reservation i omsorgsnämnden 21-12-15

Socialdemokraternas reserverar sig skriftligt mot beslut enligt följande: Socialdemokraternas tilläggsförslag på totalt 16 miljoner utöver Alliansens förslag till internbudget är en början för att hantera de framtida utmaningar omsorgen står inför gällande God och nära vård. Eftersom förslaget föll gäller Socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige på 40 miljoner till omsorgen. Socialdemokraterna vill med sikte på framtiden och för en ökad kvalitet inom äldreomsorgen rusta hälso-och sjukvårdsverksamheten. Resursförstärkningar till hälso-och sjukvårdsverksamheten och arbetsmiljön gör att omsorgsnämnden kan få bättre förutsättningar att garantera patientsäkerheten. Resursförstärkningar till arbetsmiljön ger verksamheten bättre förutsättningar att klara de krav nämnden ställer kring kvalitet. Nämnden är ansvarig för att Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. Alliansens förslag till budget är otillräckligt för att möta de framtida vårdbehov som finns och de krav medborgarna ställer på äldreomsorgen. (mer …)

S-yrkande om tillägg – ta fram en Arkitekturstrategi!

2021-12-15
Yrkande om tillägg till verksamhetsplanen 2022 för Byggnadsnämnden – Arkitekturstrategi

Byggnadsnämnden svarade 2021-08-31 på ett medborgarförslag ”Styr utseendet på Kristianstads byggnader politiskt” i enlighet med stadsarkitektens förslag. I förslaget skrev Roger Jönsson bl a att ”Plan och bygglagen ger politiken idag stora möjligheter att i den utsträckning man finner lämpligt och inom lagens ram styra byggnadsutformningen i kommunen, både vid prövning av enskilda ärenden men också mer övergripande genom t ex mål- och styrdokument. Det finns inte något som hindrar byggnadsnämnden från att ta fram t ex en arkitekturstrategi som sammanfattar kommunens ambitioner och mål för byggandet inklusive olika riktlinjer för utformning av byggnadsverk.” (mer …)