Kategori: Aktuellt

Arbete- och välfärdsnämnden: S-gruppen budgetförslag 2022

Socialdemokraternas förslag till internbudget i Arbete och välfärdsnämnden 2022

I kommunfullmäktige den 16 november hade vi Socialdemokrater en budget för arbete och välfärdsnämnden med en utökad rambudget med 40 mkr med vissa prioriterade område. Eftersom Alliansens budgetförslag innebar en likvärdig summa som Socialdemokraternas budgetförslag lägger vi här med ett förslag till internbudget utifrån våra prioriterade områden.

Vi har de senaste åren sett hur trycket på Barn och Ungdom har ökat med ett högt tryck av orosanmälningar, fler utredningar men även svårare och mer komplexa ärenden. Det leder till ökning av placeringar. Barn och Ungdom har under 2021 gått många miljoner minus och det ser inte ut att bli bättre inför 2022. Vi ser att denna verksamhet behöver mer resurser för att klara av det ökade trycket. Men vi vet att Barn och ungdom också har en vilja av att utveckla det öppenvårdsinsatser som vi skulle kunna erbjuda i egen regi, istället för att köpa in dessa från externa aktörer. Detta ser vi positivt på och ser att det skulle gynna både våra medborgare och vår förvaltning. (mer…)

S-gruppens reservation i omsorgsnämnden 21-12-15

Socialdemokraternas reserverar sig skriftligt mot beslut enligt följande: Socialdemokraternas tilläggsförslag på totalt 16 miljoner utöver Alliansens förslag till internbudget är en början för att hantera de framtida utmaningar omsorgen står inför gällande God och nära vård. Eftersom förslaget föll gäller Socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige på 40 miljoner till omsorgen. Socialdemokraterna vill med sikte på framtiden och för en ökad kvalitet inom äldreomsorgen rusta hälso-och sjukvårdsverksamheten. Resursförstärkningar till hälso-och sjukvårdsverksamheten och arbetsmiljön gör att omsorgsnämnden kan få bättre förutsättningar att garantera patientsäkerheten. Resursförstärkningar till arbetsmiljön ger verksamheten bättre förutsättningar att klara de krav nämnden ställer kring kvalitet. Nämnden är ansvarig för att Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. Alliansens förslag till budget är otillräckligt för att möta de framtida vårdbehov som finns och de krav medborgarna ställer på äldreomsorgen. (mer…)

S-yrkande om tillägg – ta fram en Arkitekturstrategi!

2021-12-15
Yrkande om tillägg till verksamhetsplanen 2022 för Byggnadsnämnden – Arkitekturstrategi

Byggnadsnämnden svarade 2021-08-31 på ett medborgarförslag ”Styr utseendet på Kristianstads byggnader politiskt” i enlighet med stadsarkitektens förslag. I förslaget skrev Roger Jönsson bl a att ”Plan och bygglagen ger politiken idag stora möjligheter att i den utsträckning man finner lämpligt och inom lagens ram styra byggnadsutformningen i kommunen, både vid prövning av enskilda ärenden men också mer övergripande genom t ex mål- och styrdokument. Det finns inte något som hindrar byggnadsnämnden från att ta fram t ex en arkitekturstrategi som sammanfattar kommunens ambitioner och mål för byggandet inklusive olika riktlinjer för utformning av byggnadsverk.” (mer…)

Referat från kommunfullmäktige 14/12-21

På dagens kommunfullmäktigemöte yrkade Anders Tell (S), oppositionsråd och gruppledare för den socialdemokratiska gruppen på att vissa delar av alliansstyrets förslag till nya ägardirektiv tas bort. Vi motsätter oss starkt att ABK ges i uppdrag att omvandla hyresrätter till bostadsrätter eller att ABK´s andel av hyresmarknaden ska begränsas. Alliansstyrets förslag minskar kommunens möjligheter att tillhandahålla bra bostäder till en rimlig kostnad och när uppdrag ges att allmännyttan ska försäljas eller ombildas från hyresrätter till bostadsrätter. ABK är ett välskött och effektivt bostadsbolag och försäljningskrav av gemensamma tillgångar gör oss till en fattigare kommun. Allianspartiernas övertro på marknadskrafterna har stått medborgarna och skattebetalarna dyrt i alltför många svenska kommuner. Tack vare att sverigedemokraterna stödde vårt förslag blev beslutet att inte begränsa ABK gällande andelen hyreslägenheter eller att höja självfinansieringsgraden från dagens runt 50-55 % till ett krav på 75 %. (mer…)

Ulrika Tollgren vald till ny gruppledare

Vi har idag utsett ny gruppledare för kommunstyrelsen och den som kandiderar att bli kommunstyrelsens ordförande.

Under lördagen samlades vi i Kristianstad för att fastställa valsedeln till kommunfullmäktige samt nomineringar till riksdag och regionfullmäktige.

Under hösten meddelade nuvarande gruppledare Anders Tell att han lämnar det uppdraget i samband med valet nästa år. Därefter har de lokala föreningarna arbetat med att ta fram förslag på kandidater till uppdraget. Till ny gruppledare valde medlemsmötet att utse Ulrika Tollgren från Arkelstorp. (mer…)

Replik – Faktum kvarstår att 21,1 miljoner sparades i omsorgen!

Replik på Alliansen svar i Kristianstadsbladet gällande omsorgen i kommunen”, med rubriken: ”Det är svårt att balansera behoven inom omsorgen”.

Socialdemokraterna redogjorde för effekterna av Alliansens besparingar för 2021 i tidigare insändare ”Boendeplatser plockas likt fjädrarna på en gås”. Det är fakta att 16 miljoner sparas på vård och omsorgsboende, precis som 4 miljoner i hemtjänsten. Att stänga platser innebär att både äldre och medarbetare flyttas i verksamheten. Det är inte värdigt och det är inte god personalpolitik. (mer…)