Kategori: Aktuellt

CSK behöver fler vårdplatser

Liksom flera andra skånska sjukhus har CSK för få vårdplatser. Som Kristianstadsbladet rapporterat har sjukhuset ofta så många som 40 överbeläggningar på en gång.

Under våren har vårdplatsbristen bidragit till att en tredjedel av sjuksköterskorna och en dryg femtedel av undersköterskorna på akutmottagningen har sagt upp sig. När patienter inte kan komma vidare till vårdavdelningar utan måste ligga kvar på akuten skapar det stress och ökar arbetsbördan för personalen. Det leder till att man helt enkelt inte orkar längre, utan slutar och söker sig någon annanstans. Samtidigt riskerar patientsäkerheten att försämras.

(mer …)

Vad betyder Högskolan för Kristianstad?

Högskolan Kristianstad (HKR) är viktig för Kristianstad på flera sätt. För min del vill jag påstå att vi vore bra fattiga utan den. Jag ska beskriva skälen för det. Högskolor över hela landet ger människor goda förutsättningar att förkovra sig och utbilda sig i vuxen ålder. Vi vet att samhälle och näringsliv förändras snabbt och ställer oss inför ständigt nya utmaningar. I Sverige behövs både en bredd i utbildningsväsendet och goda möjligheter till specialisering. Vi behöver det för en modern välfärd av hög kvalitet och vi behöver det för ett konkurrenskraftigt näringsliv.

(mer …)

Ta hand om äldre viktigare än att vinstmaximera

Hur många fler olika ansikten ska den som har hemtjänst nu framöver tvingas lära sig känna igen?

På omsorgsnämndens sammanträde 23 februari tas det ett beslut om att förändra hemtjänstens organisation. Det nya förslaget innebär att ett team på 35–40 medarbetare ska arbeta dagtid med städ, tvätt och inköp. Resterande 460 medarbetare ska utföra all annan vård och omsorg på dygnets alla timmar.
Organisationsförändringen förväntas lösa svårigheten med att rekrytera personal med utbildning i framtiden. Ett förslag till förändring som ska ge bättre arbetsmiljö och kvalitet och ska möta behovet de äldre har av avancerad vård och omsorg.
Det låter rimligt utifrån hemtjänstorganisationens angivna förutsättningar idag.

(mer …)

PRESSINFORMATION: Uttalande angående bokslutet för Kristianstads kommun 2021

Bokslutet för 2021 redovisar ett resultat på 434 miljoner kronor. Sedan november 2021 har det skett en förbättring med nästan 100 miljoner kronor från ett redan mycket högt prognostiserat resultat på 347 miljoner kronor. De tunga skälen handlar framför allt om en snabbare återhämtning än väntat efter pandemin, med ökade skatteintäkter, samt en del ökade intäkter av engångskaraktär. (mer …)

Arbete- och välfärdsnämnden: S-gruppen budgetförslag 2022

Socialdemokraternas förslag till internbudget i Arbete och välfärdsnämnden 2022

I kommunfullmäktige den 16 november hade vi Socialdemokrater en budget för arbete och välfärdsnämnden med en utökad rambudget med 40 mkr med vissa prioriterade område. Eftersom Alliansens budgetförslag innebar en likvärdig summa som Socialdemokraternas budgetförslag lägger vi här med ett förslag till internbudget utifrån våra prioriterade områden.

Vi har de senaste åren sett hur trycket på Barn och Ungdom har ökat med ett högt tryck av orosanmälningar, fler utredningar men även svårare och mer komplexa ärenden. Det leder till ökning av placeringar. Barn och Ungdom har under 2021 gått många miljoner minus och det ser inte ut att bli bättre inför 2022. Vi ser att denna verksamhet behöver mer resurser för att klara av det ökade trycket. Men vi vet att Barn och ungdom också har en vilja av att utveckla det öppenvårdsinsatser som vi skulle kunna erbjuda i egen regi, istället för att köpa in dessa från externa aktörer. Detta ser vi positivt på och ser att det skulle gynna både våra medborgare och vår förvaltning. (mer …)

S-gruppens reservation i omsorgsnämnden 21-12-15

Socialdemokraternas reserverar sig skriftligt mot beslut enligt följande: Socialdemokraternas tilläggsförslag på totalt 16 miljoner utöver Alliansens förslag till internbudget är en början för att hantera de framtida utmaningar omsorgen står inför gällande God och nära vård. Eftersom förslaget föll gäller Socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige på 40 miljoner till omsorgen. Socialdemokraterna vill med sikte på framtiden och för en ökad kvalitet inom äldreomsorgen rusta hälso-och sjukvårdsverksamheten. Resursförstärkningar till hälso-och sjukvårdsverksamheten och arbetsmiljön gör att omsorgsnämnden kan få bättre förutsättningar att garantera patientsäkerheten. Resursförstärkningar till arbetsmiljön ger verksamheten bättre förutsättningar att klara de krav nämnden ställer kring kvalitet. Nämnden är ansvarig för att Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. Alliansens förslag till budget är otillräckligt för att möta de framtida vårdbehov som finns och de krav medborgarna ställer på äldreomsorgen. (mer …)