Årsredovisningen för 2022

Kristianstads kommunfullmäktige lägger nu årsberättelsen för 2022 till handlingarna. Resultatet är ett överskott på 7 %, en halv miljard i passiva pengar!

En bra aspekt på 2022 är att klimatarbetet har börjat formaliseras. Klimatkontraktet i enlighet med Viable cities är ett viktigt steg, även om det känns märkligt att livsmedelsindustrin behöver sätta press på politiken för att kommunen inte skall komma på efterkälken. Men bra att kliven tas, det är viktiga samarbeten. Politiken måste vara en aktiv part i den gröna omställningen.

Likaså är invigningen av Badriket, framväxten av Rättscentrum och ett förnyat samarbete med Högskolan Kristianstad viktiga och positiva delar från verksamhetsåret 2022. Detta till trots så hade det inte varit orimligt att grävarbetena längs Kanalgatan varit färdiga den 31 dec som utlovats. Just hur samhällsbygget hanterats kan det sägas mycket om. Kristianstad kan bättre och möjligheterna finns, men i spåren av 4 års högerpolitik med nedskärningar är utmaningarna tydliga. Övergången mellan Alliansen och det Högerkonservativa styret har inte gjort någon skillnad, tempot har snarare sänkts ytterligare. Det kommer dessvärre inte omnämnas i kommunens egen årsberättelse men hos hushållen lär den passiva hösten och brytningen mellan Allianspartierna innan det högerkonservativa styret formerades stå omskrivet. Vad kommer detta förlorade halvår kosta över tid?

Återkommande ambitionssänkningar i spåren av underfinansierad verksamhet är det som verkligen skaver när 2022 summeras. Kristianstads kommun styrs på halvfart trots att samhället rusar. Invånare får inte stöd för att komma i arbete trots att det råder brist på arbetskraft, för såväl näringslivet som välfärdssektorn.

Vi tar det igen, arbetslösheten är hög samtidigt som varje del av kommunorganisationen oroar sig över kompetensförsörjningen. I omsorgen springer personalen sig sjuka och 2022 var sjuktalen över 40 kalenderdagar per anställd. Förutom den enskildes lidande innebär sjukfrånvaron stora påfrestningar med sänkt omsorgskvalitet för dem som är beroende av hjälp och stöd i vardagen.

Satsningarna för att matcha fler arbetslösa till bristyrken minskar. Arbetsmarknadsåtgärder ska enligt beslut utgöra 6,3 % av kommunens verksamhet men var 2022 endast 3,9 %. Inte en krona har budgeterats för att komma till rätta med detta 2023 och nå önskat läge. Detta är den verkliga inramningen bakom det som högerpartierna beskriver som god ekonomisk hushållning.

Det är ingen seger att leverera ett överskott på 453 miljoner när var femte grundskoleelev inte är behörig att söka till ett yrkesprogram. Kristianstads skolor och i synnerhet gymnasieskolan är gravt underfinansierad oavsett om man jämför med resten av Skåne eller hela riket. Att klara skolan är bästa skyddet för att klara resten av livet med jobb, familj och hälsa. Sammantaget krävs framtidssatsningar snarare än stora överskott som kommer att stå kommuninvånarna dyrt i decennier framöver. Vårt Kristianstad kan bättre än så här!

För Socialdemokraterna

Ulrika Tollgren (S), oppositionsråd