Arbetsplatsbyte för ett hållbart arbetsliv, kompetensutveckling samt en god och nära vård för omsorgens kunder

En god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling är avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen. För omsorgens medarbetare med patientnära tjänster behöver det finnas ett ständigt nytänkande kring det hållbara arbetslivet. Det är särskilt inom denna sektor man i flera år har varnat för en personalbrist, till och med en flykt.

I fackförbundet Kommunal rapport 2023 04 07, ”Personal som lämnar” visar en undersökning att färre än hälften av kommunals medlemmar tror att de kommer arbeta kvar i yrket om tre år. Personalen i äldreomsorgen upplever att arbetet är för fysiskt och psykiskt påfrestande och det finns för lite återhämtning. Det är oroande därför att behoven av anställda är kraftigt koncentrerade till äldreomsorgen och att ökningen av sysselsatta inte räcker.

Rapporten är bekymrande och behöver belysas. Vi menar att denna utveckling inte behöver ske. För att undvika ”massflykt” behöver förvaltningen ha ett öppet förhållningssätt för alternativa vägar för att skapa förutsättningar för en god personalförsörjning.

Socialdemokraterna vill med detta initiativ stärka ett hållbart arbetsliv och se till att behålla den personal som finns genom att erbjuda arbetsplatsbyte både inom den egna organisationen och över den egna organisationens gränser. Kristianstad kommun är en stor arbetsgivare och skälen för ett byte kan vara flera, bristande trivsel eller exempelvis för hög arbetsbelastning med för många ansvarsområden. Det viktigaste är att medarbetare inte väljer att gå vidare helt till andra sektorer eller i värsta fall bli sjuk. Syftet med att erbjuda ett arbetsplatsbyte utanför organisationens gränser är att stärka arbetet med ”Nära vård”. Att lära nytt och utvecklas i exempelvis Region Skåne, hoppas vi skulle kunna ge ett jämlikt omhändertagande av den som har insatser av både omsorgen i Kristianstad och Region Skåne.

Socialdemokratiska gruppen i omsorgsnämnden föreslår därför att:

-signalerna om ”massflykt” ska tas på allvar

-ge förvaltningen i uppdrag att agera på dessa signaler genom att;
konkreta förslag på arbetssätt ska tas fram ihop med de fackliga organisationerna;

samt presenteras för nämnden av både förvaltning och de fackförbund som varit representerade i arbetet