Förbättra den geriatriska vården på CSK

Antalet äldre ökar i samhället och vården behöver ställas om för att de ska få ett så bra omhändertagande som möjligt. Region Skåne har kartlagt behovet av slutenvård riktad till just gruppen av de mest sjuka äldre. Det är en vårdkrävande grupp som behöver vård av hög medicinsk kvalitet. I kartläggningen av behovet föreslogs en successiv utbyggnad av antalet geriatriska slutenvårdsplatser i hela Skåne, samt en utökning av antalet ST-utbildningar inom geriatrik.

De geriatriska slutenvårdsplatserna är förhållandevis få i Skåne jämfört med övriga delar av landet och de är dessutom ojämnt fördelade inom Skåne. Östra Skåne står idag helt utan särskilda vårdplatser för äldre patienter. Region Skåne har 16 platser för specialisering inom geriatrik och enbart två av dessa är förlagda i östra Skåne (CSK).

CSK bör ligga i framkant och möta upp behovet av geriatrisk vård. Det skulle förbättra vården av äldre i östra Skåne och ge en mer jämlik tillgång till vård. Förbättrad specialistkompetens inom geriatrisk vård skulle också kunna vara ett stöd i samarbetet runt den äldre med kommuner och primärvård. Därför vill vi socialdemokrater se en successiv utbyggnad av geriatriska slutenvårdsplatser på CSK. De kan tillsammans med en ökning av antalet ST-utbildningar förstärka den samlade kompetensen inom geriatrik i hela östra Skåne.

Socialdemokraterna yrkar därför att sjukhusstyrelse Kristianstad beslutar att:

– Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en plan för inrättande av geriatriska slutenvårdsplatser på CSK.
– Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på utökning av antalet ST-utbildningar inom geriatrik.
– Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda behovet av en geriatrisk vårdavdelning på CSK och återkomma med förslag till sjukhusstyrelsen.

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad

Marianne Eriksson