Vänd trenden med underskotten i vård och omsorgsboende och stärk kvaliteten

I bokslutet för 2022 redovisas ett underskott på nästan 17 miljoner i verksamhetens vård och omsorgsboenden. Trots tilldelning av stora statsbidrag, och kompensation för de redan kända underskotten på omsorgens vårdboenden inom ram, ser vi nu oroväckande siffror för vård och omsorgsboendes kostnader. Underskotten har varit kända länge men trots det tycks en budget i balans vara svårt att nå.

I möten med medarbetare och anhöriga har det framförts en hel del kritik som kan kopplas till ledarskap, tung arbetsmiljö både psykosocialt och fysiskt, avsaknad av kompetens, brist på erfarenhet och kollegor som inte ersätts av vikarier. Digitaliseringen, Lifecare har beskrivits negativt då det digitala verktyget förtar spontana aktiviteter och upplevs ges en ökad administrativ börda. Minutjakten som skapas med Lifecare tycks ha förflyttats i de äldres sista hem. Det är svårt att få en samlad överblick om vad ”felet” är men signalerna är tydliga att det inte går åt rätt håll. Trots allt tyngre vårdbehov och komplexa sjukdomar ligger handbromsen i och verksamheterna ”sparar”.

Enligt brukarundersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? finns det resultat som behöver följas upp: ”Den totala nöjdheten som minskat, lägre andel anger att de har möjlighet att komma utomhus, lägre andel är positiva till utbudet av aktiviteter, lägre andel tycker att de har möjlighet att påverka tider för dusch/bad och läggdags”.

Det ekonomiska resultatet visar att resurstilldelningen är allt för snäv och har varit snäv, en bild som bekräftas av de signaler som verksamheten sänder, samt brukarundersökningen.

Socialdemokraterna menar att det krävs ett omtag och åtgärder för att komma tillrätta med denna negativa ekonomiska trend. Framtiden är redan här och omsorgsnämnden behöver se till att långsiktigt stärka kvaliteten för de äldre boende på Kristianstads vård och omsorgsboenden.

Socialdemokratiska gruppen i omsorgsnämnden föreslår därför att:

-förvaltningen för nämnden redovisar underskotten per enhetsnivå

-samt sammanställer en analys som redovisar sjuktal, personalomsättning, antalet avvikelser per enhetsnivå. En sådan analys kan även innehålla exempel på goda åtgärder som förbättrat kvaliteten för de äldre

-en utvärdering av det digitala verktyget Lifecare tas fram utifrån perspektivet påverkan på den psykosociala arbetsmiljön och boendes upplevelse av omsorgen

-ta fram åtgärder för att stärka kvaliteten långsiktigt kopplat till bland annat stärka användandet av kvalitetsregister så som BPSD, samt beräknar vad kostnaden för dessa kvalitetsförbättringar skulle bli.

-underlagen ska tas fram under 2023

För den socialdemokratiska gruppen i Omsorgsnämnden

Kristina Lindbåge – Gruppledare