Hög tid att gå vidare med Barbackaområdet!

Det har nu gått sex månader sedan Tivolibadet stängdes och Kristianstads Badrike invigdes. I februari 2021 antog Byggnadsnämnden en förstudie kring Barbackaområdet. Denna förstudie är omfattande och detaljrik och ger ett bra underlag för exploatering av detta centrala område i staden. När nu beslutet om Högskolan Kristianstads lokalisering norr om järnvägsstationen är fattat finns anledning att gå vidare med omgestaltningen av Barbackaområdet, där området kring Tivolibadet bör prioriteras. Tivolibadet står tomt och övergivet och det finns risk för vandalisering av byggnaden. Områdets trygghetskänsla minskar för varje dag. Vi Socialdemokrater vill nu att processen snabbas på och tar det för självklart att brukarråden skall var med redan från början av planeringen för att göra platsen attraktiv och tillgänglig för alla.
Förslag på inriktning för utveckling, 5 områden i tur och ordning

1. Omgestalta Tivolibadstomten: Socialdemokraterna menar att det finns anledning att prioritera omgestaltning av området kring Tivolibadet. Området ska i största möjliga grad gestaltas för publika verksamheter. Barnkulturhuset Barbacka och dess prägel på det vidare området skall värnas. Inriktningen för marktilldelning skall ta sin bäring i att eftersöka samarbeten för publika verksamheter så som barn- och ungdomskultur, seminarie- och demokratiutveckling, mötes- och föreningsverksamhet. Storleksmässigt bör bebyggelsen inte väsentligt överstiga nuvarande höjder och 1958 års kvadratmeteryta. Bebyggelsen kan med fördel förläggas närmare Barnkulturhuset och möjliggöra en samlokalisering av ett ”Föreningarnas hus”. Denna förflyttning av byggnationen skall väga tungt vid val av samarbetsparter då det möjliggör en större sammanhållen grön yta närmast vattnet som förlänger Tivoliparken norröver mot Naturum Vattenriket. Detta gör även byggnationen mindre känslig mot höjdförändringar vid vallbyggnation längs med Helge Å. Vi Socialdemokrater anser även att det är rimligt att undersöka möjligheten att bevara vissa delar av det gamla Tivolibadets tegel och karaktäristiska byggnadselement och återanvända detta vid fortsatt byggnation eller som återbrukat material.

2. Vallar som erbjuder mervärden för stadens invånare och besökare: Vi Socialdemokrater tycker att vallbyggnationen längs Tivoliparken och Barbackaområdet ska ta tillvara de möjligheter som vallar kan erbjuda. Skall vallarna skapa mervärden för invånare och besökare måste grön gestaltning och arkitektonisk finess prioriteras lika tillsammans med ingenjörskonst. Vi vill utreda möjligheterna att använda vallarna på ett inkorporerat sätt som främjar upplevelse och rekreation, såväl som mobilitet och njutningsfulla vandringsstråk. Det skulle exempelvis kunna vara att etablera gångstråk och sociala ytor som främjas av vallarnas nivåer, samt att inarbeta solceller och annan energiskapande teknik. Vi menar att vallarnas uppförande behöver föregås av en gestaltningstävling och att vinnande arkitekt skall vara en stark part vid genomförandet.

3. Skapa ett grönt torg där Kulturstråket möter Tivoliparksstråket: Vid Naturumbron på centrumsidan finns möjligheten att skapa ett unikt upphöjt grönt torg, när bebyggelsen som ersätter Tivolibadet frigör torgområdet och vallarnas höjd blir vägledande. En social mötesplats med fler park- och solbänkar tillsammans med den attraktion som ett riktat profilutbud skapar. Detta bilfria gröna torg samlar vattennära aktiviteter, caféer och ytterligare parklek. Vidare tycker Socialdemokraterna att konst och musik skall ha en central plats i området. Tivoliparksstråket längs Helge Å som vi föreslår, korsar det Kulturstråk som förbinder naturum med centrum och kulturkvarteret. Med sitt strategiska läge låter det gröna torget dessa två viktiga stråk mötas. Kulturstråket stärks ytterligare och dessa korsande stråk ger en unik grön besöksupplevelse för Kristianstads centrum. En snygg och lockande ingång till staden som ger Naturumbron sin självklara plats som stadens entré för besökare, vid sidan av centralstationen.

Vi anser att det bör finnas olika verksamheter och möjligheter till uteserveringar i anslutning till torgets korsande stråk. Vi ser positivt på att utöka möjligheten till att använda vattnet och att Tivoliparken kopplas mer naturligt till spången som leder mot Vattenriket och själva Linnèrundan. Detta är ytterligare ett sätt att binda ihop staden och utnyttja ytor på bästa sätt.

4. Tivoliparkstråket ger naturnära upplevelser: Området närmast Helgeå, framför nuvarande Tivolibadet, utvecklas som en förlängning av Tivoliparken ända fram till norra kanalen. Genom vårt förslag att integrera Tivoliparksstråket som en del av Linnérundan stärks vägen in i Vattenriket som erbjuder unika stadsnära naturupplevelser. Det förlängda Tivoliparksstråket skapar ett utmärkt område för vattennära upplevelser och aktiviteter, rekreation, betraktandet av vacker arkitektur och ska lyfta Vattenrikets naturvärden. Förlängningen av Tivoliparken och detta stråk ska bidra till att stärka upplevelseturismen i Kristianstad.

5. En bro som binder ihop Barbackaområdet med stadens norra delar: En gång – och cykelförbindelse som binder samman norra Barbackaområdet med den planerade lokaliseringen av Högskolan Kristianstad. Vi socialdemokrater vill vidare se en broförbindelse som möjliggör övergång, men även spårbyte utan omvägar för järnvägens resenärer, för att öka områdets attraktivitet utan att öka inflödet av bilar. En förbindelse gör Barbackaområdet till en integrerad del av staden samtidigt som Vattenrike blir mer tillgängligt. Genom bron skapas en sömlös gång- och cykelförbindelse mellan kollektivtrafiken, Tivoliparken, Naturum Vattenrike, Högskolan Kristianstad och andra tillkommande verksamheter i norra staden och i förlängningen även Kristianstad Badrike och Söder med sin närhet till Hammarsjön.

Mot bakgrund av ovanstående behöver ett antal nödvändiga processer påbörjas och Socialdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige att besluta:

Att fastslå viljeinriktningen för Barbackaområdets integrering i centrum i enlighet med motionen.

Att omgestalta det nedlagda Tivolibadsområdet i enlighet med motionens första område, att beslut expedieras till Kommunledningskontoret för vidare handläggning och kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet.

Att en arkitekttävling utlyses i syfte att gestalta vallarna genom staden på ett värdeskapande vis i enlighet med område två i motionen, att beslut expedieras till kommunledningskontoret för vidare handläggning och kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet.

Att omgestalta ett bilfritt grönt torg i enlighet med område tre i motionen, att beslut expedieras till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för vidare handläggning och att byggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden ansvarar för genomförandet av detta delområde.

Att omgestalta de vattennära områdena och Tivoliparkstråket som förbinder Tivoliparken med norra kanalen i enlighet med område fyra i motionen, att beslut expedieras till tekniska förvaltningen för vidare handläggning och att tekniska nämnden tillsammans med kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genomförandet av detta delområde.

Att en gång- och cykelförbindelse över järnvägsstationens norra perrongområde byggs och förbinder Barbackaområdet vid norra kanalen, perrongerna vid järnvägsstationen och Högskolan Kristianstads framtida lokalisering i enlighet med område fem i motionen, att beslut expedieras till kommunlednings-kontoret för vidare handläggning och kommunstyrelsen ansvarar för genomförandet av detta delområde

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Ulrika Tollgren (S), Oppositionsråd
Martin Hallingström Skoglund (S,) Kommunstyrelsens arbetsutskott
Fredrik Winberg (S), Vice ordförande byggnadsnämnden
Thomas Nilsson (S,) Vice ordförande tekniska nämnden
Leif Sivtoft (S), Vice ordförande kultur- och fritidsnämnden