Socialdemokraterna i Kristianstad motsätter sig avgiftshöjningar som spär på inflationen!

Att motverka inflation är ett politiskt ansvar och varje del av kommunkoncernen kan inte bära samhället självmant och isolerat. De kommunala bolagen och förvaltningarna måste ges riktlinjer och ägardirektiv. Politiken måste våga sätta begränsningar för hur taxefinansierad verksamhet ökar sina avgifter, inte minst i dessa tider av inflationsbekämpning. Långsiktigt måste självklart den kommunala verksamheten finansieras och vi socialdemokrater förundras över att ”Majoriteten” inte ser taxenivåerna som en lika viktig faktor för Kristianstad som skattesatsen. I stället välkomnar närmast ”majoriteten” ökade taxeavgifter i välfärden. Avgifterna ses som fritt flytande flaskpost, ”taxan landar där den landar”.

Detta inser nog alla är en orimlig hållning och icke-agerandet riskerar långtgående konsekvenser. Taxor slår omvänt från skatten och höjs avgifterna för vatten, elnät, sophantering, biblioteksbesök, musikskola, hemtjänst och förskola så slår det hårdast på de med minst marginaler. För pensionärer, ensamstående, barnfamiljer och de med minst marginaler är taxornas utveckling viktigare än statliga skattesänkningar för de med högst inkomster. Vi socialdemokrater står fast vid vårt ställningstagande och vi kommer inte medverka till avgiftshöjningar som spär på inflationen i samhället, index är ett pristak.

Prisökningar, ställt mot skatteintäkter på lön, gör att Region Skåne efterfrågar mer omfördelning från staten. Majoritetsstyret för Kristianstads kommun borde följa exemplet trots att det är deras partier som bromsar i regeringen. Vid hög inflation, marginell löneökning och skenande taxor riskerar kommunen att få ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och för socialtjänstens åtaganden. Kostnadsökningar på kommunens taxor kan slå ut hushållens privatekonomi. Varje samhällsinstans måste ta sitt ansvar, så även ”Majoriteten”.

Inflationen i samhället måste hanteras på andra sätt än att spräcka ekonomin för de med minst marginaler. För att ge ett dåligt exempel beslutade M SD KD en höjning motsvarande 32% för Avfallstaxan kapitel 6 i Kommunstyrelsen, som avser tömning av små avloppsanläggningar. Detta är en ren konsekvens av inflationsspiralerna och driver på en fortsatt inflation. Denna taxa har varit oförändrad sedan den 1 januari 2020, för små avlopp. S föreslog att avsnitt 6 uppräknas med 12 % (med hänvisning till ökat KPI från 2020) och i övrigt låta taxan vara oförändrad. M SD och KD lyssnade i KS men förstod inte. Förhoppningsvis kan Kommunfullmäktige inse att det är orimligt att löntagare och konsumenter ensidigt skall bära, såväl som motverka, inflationen. Ur ett näringslivsperspektiv så är företagen i Kristianstad dessutom helt beroende av att normalhushållens köpkraft består. Risken för konkurser, om köpkraften avtar är påtaglig. Taxehöjningar ger ett fattigare samhälle.

För Socialdemokraterna
Martin Hallingström Skoglund (S)