Barnverksamheten i Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen får in allt fler barn med funktionsvariationer med komplicerande och komplexa vårdbehov. Dessa barn har rätt till stöd och hjälp enligt LSS och det ställer särskilt stora krav på verksamheten gällande kompetens, bemanning och omkringliggande miljö. Det förekommer situationer i personalens arbetsmiljö gällande hot och våld som skapar diskussioner om gränssnitt och etiska frågeställningar.

Barn i omsorgsförvaltningens verksamhet ska känna sig trygga och mötas av erfarenhet och hög kompetens. SKR menar att kommunerna har genomfört en stor resa genom att utbilda och anställa fler stödassistenter. Detta arbete måste nu fortsätta och det behövs mer stöd från nationell nivå.

Kompetenscentrum som CSD i södra sjukvårdsregionen är ett välbeprövat sätt som syftar till att öka kunskapen om sällsynta diagnoser som leder till ett bättre omhändertagande av patienter. Likande erfarenhetsutbyte mellan kommuner som tar hand om barn behövs och Kristianstad skulle kunna leda ett sådant arbete, med hjälp av ett nationellt kunskapsstöd. Ett proaktivt förhållningsätt behövs för att möta upp den barnverksamhet som bedrivs nu, och för kommande framtida behov.

Mot denna bakgrund, föreslår Socialdemokraterna:

-att en genomlysning av barnverksamheten ska utföras mot bakgrund av att det finns barn med extremt komplicerade behov.

-att en extern aktör ska granska och utreda barnboende, korttids och fritidsverksamheten

-att bemanning, kompetens och arbetsmiljö ska vara särskilt belysta områden

-att en sådan genomlysning innehåller långsiktiga åtgärder i syfte att garantera tryggheten för barnen och dess anhöriga framöver.

-att denna genomlysning genomförs i syfte att kunna vara kunskapsbärande för fler kommuner och bör då innehålla intervjuer med verksamhetsnära medarbetare och chefer.
och chefer.

Kristina Lindbåge – Gruppledare Socialdemokratiska gruppen Omsorgsnämnden