Varje barn har rätt att lyckas i skolan!

Det är dags för ett Socialdemokratiskt styre i skolan, för rätten till en trygg skolgång där varje barn och elev ges förutsättningar att lära för livet och växa som människa. Idag vittnar många lärare om otillräcklighet och stök och föräldrar är förtvivlade över att deras barn inte får rätt stöd.

Kristianstads kommun styrs av en M-ledd allians med en liberal ordförande ansvarig för skolan, Daniél Tejera. Liberalerna gick för någon vecka sedan ut med att “skolan var en prioriterad fråga i deras valprogram”. Liberalerna lyfte skolan som prioriterad även inför valet 2018 och nu efter snart fyra år med en liberal vid rodret vet vi därför med facit i hand vad deras “satsa på skolan” är värt.

Liberalerna kämpade inte ens för att behålla den då rådande resurstilldelningen per elev utan har glatt genomfört “effektiviseringar” på 60 miljoner, alltså nedskärningar genom hela skolan från förskola till vuxenutbildning. Störst nedskärningar drabbade förskola och fritidshem men även centrala elevhälsan strök med. Samtidigt har alliansstyret stolt klappat sig på axeln för kommunens rekordstora överskott, 250 miljoner 2020 och 435 miljoner 2021. Skyhögt över det överskottsmål som budgeterats vilket snarare visar på alliansstyrets bristande ekonomiska kontroll.

Utöver nedskärningarna lämnade Barn- och utbildningsnämnden tillbaka 66 miljoner 2020 och 2021. Pengar som avsatts till skola i den kommunala budgeten men som aldrig kom våra barn eller elever till del. Det hade väl varit ok om varje barn fått det stöd och den trygghet som behövs för att lyckas i förskolan och skolan. Delar av det statsbidrag som den S-ledda regeringen avsatte för att lindra pandemins effekter i skolan kom inte fram.

SALSA är en modell för att jämföra skolors betygsresultat som tar hänsyn till faktorer såsom föräldrars utbildningsbakgrund, könsfördelning och andelen nyinvandrade elever. I senaste SALSA-rapporten ligger alla Kristianstads kommuns högstadier under förväntat resultat. I flera fall riktigt långt under. Våren 2019 när Liberalerna precis övertagit ordförandeskapet låg fem skolor över, sju skolor under och två precis på förväntat värde. Inget att slå sig för bröstet över men inte heller alarmerande.

Möjligen kan sägas att med liberalernas “effektiviseringar” blev skolan mer jämlik för numera underpresterar samtliga kommunala högstadier. 60 miljoner motsvarar 100 pedagoger och det är tydligt att större barngrupper och stressade vuxna går ut över skolans kunskapsuppdrag. Detta är facit för “satsa på skolan”- löftet som liberalerna gick till val på 2018. Betyget är med andra ord “klart underkänt”.

Det är med barnen framtiden börjar och all forskning visar att barn som klarar skolan också klarar sig bättre genom resten av livet. Vi Socialdemokrater vill ha en skola som erbjuder tidiga insatser redan från förskolan för att förebygga eller lindra framtida svårigheter. Genom förstärkt specialpedagogisk kompetens och elevhälsa ska varje barn och elev få det stöd som krävs för att lyckas i skolan. Vi har visat i både ord och handling att skolan är prioriterad och vi vet att vårt Kristianstad kan bättre.

Ulrika Tollgren (S), vice ordförande och tidigare ordförande i Barn- och utbildningsnämnden