Motion – En bygglovshantering som uppfyller lagens krav!

Bakgrund
Kristianstads kommun har sedan flertalet år problem med att leva upp till lagens krav om att bygglov ska hanteras inom 10 veckor. Företagare uppger att bygglovstiden snarare handlar snarare om halvår. Orimligt långa bygglovstider sliter på det lokala näringslivet och gör att företagare väljer att förlägga sin verksamhet i andra kommuner. Följden blir alltså att både arbetstillfällen och skatteintäkter går förlorade. I budgetberedningarna inför 2019 och 2020 uppgav förvaltningen ett behov av ökade tilldelade ekonomiska resurser. Några sådana tillskott prioriterades inte av Alliansstyret och i nuläget uppges ett rekryteringsproblem av medarbetare med önskad kompetens och erfarenhet.

I företagsbarometern ligger Kristianstads kommun tillsammans med Halmstad bland de sämsta i landet gällande nöjdhet avseende bygglovshantering. Jämförelsekommunerna Karlskrona, Växjö och Kalmar ligger avsevärt bättre till liksom Hässleholm. Bland de som är bäst i landet finns ett tiotal skånska kommuner, däribland Landskrona. De svårigheter att rekrytera medarbetare med efterfrågad kompetens som uppges vara problemet är inte unikt för Kristianstad. Bygglovshantering, likt all annan verksamhet, kan uppenbarligen utföras på lite olika sätt.

Olika perspektiv på problematiken 
En oberoende genomlysning utifrån nedanstående frågeställningar skulle därför behöva genomföras för att Kristianstads kommun ska leva upp till gällande lagkrav

  • Omvärldsbevakning: Vad gör de kommuner som lyckas bäst? Skulle ett utökat samarbete med andra förvaltningar/myndigheter/NÖSK-kommuner/jämförelsekommuner kunna bidra?
  • Organisationsutveckling: Finns det effektivare sätt att organisera utifrån tillgängliga resurser? Skulle andra kompetenser än de vi efterfrågar idag kunna bidra till en effektivare bygglovshantering?
  • Förändrade rutiner: Finns det delar av lovhantering som nästan alltid beviljas som skulle kunna förenklas? Finns det digitala system och AI som skulle kunna underlätta i ansökningsförfarandet eller själva handläggningen?
  • Medborgarnas upplevelse: Vilka brister och förbättringspotential ser de företagare vars huvuduppdrag förutsätter konstruktiva och positiva gällande bygglovshantering. Behöver även andra delar i samhällsbyggnadsprocessen förbättras för att bidra till att Kristianstads kommun skulle kunna nå en ännu högre utvecklingspotential?

Därför föreslår Socialdemokraterna i Kristianstads kommun:

  • Att kommunstyrelsen ger i uppdrag om en genomlysning av dagens bygglovhantering i enlighet med motionens intentioner och att uppdraget genomförs externt
  • Att det utifrån denna genomlysning tas fram en handlingsplan som säkerställer att Kristianstads kommun uppfyller gällande lagkrav gällande bygglovshanteringen.

Kristianstad 2022–06-23
För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Fredrik Winberg (s) vice ordförande byggnadsnämnden
Ulrika Tollgren (s) vice ordförande barn- och utbildningsnämnden