Långsiktig åtgärdsplan för bättre arbetsmiljö på Centralsjukhuset i Kristianstad

De senaste månaderna har många sjuksköterskor och undersköterskor på CSK valt att lämna sina avdelningar, och signaler finns om att ännu fler kommer att sluta.

Under årets första tre månader sade 15 sjuksköterskor på akutmottagningen upp sig eller slutade, vilket motsvarar ca 30 procent av sjuksköterskebemanningen. Antalet undersköterskor som sade upp sig under samma period är nio, 22 procent av den totala undersköterskebemanningen. En handlingsplan för akuten har tagits fram, men den saknar långsiktiga åtgärder.

Uppsägningarna på akuten beror bland annat på en stressig arbetssituation, till stor del orsakad av vårdplatsbrist på resten av sjukhuset som innebär att patienter blir liggande kvar på akuten. Vårdplatsbristen är en viktig bidragande orsak till dålig arbetsmiljö även på andra delar av sjukhuset. Det finns avdelningar på CSK som har 24 fasta vårdplatser plus två disponibla, men där den pressade personalen vittnar om att 30 patienter vårdats på avdelningen varje dygn sedan oktober 2021, patienter som har stora omvårdnadsbehov. I Kristianstadsbladet har man kunnat läsa att sjukhuset ofta har överbeläggningar på så mycket som 40 platser.

På Medicinavdelningen har ett flertal sjuksköterskor lämnat eller kommer att lämna sina jobb. Detta kommer ytterligare att påverka sjuksköterskebemanningen på CSK negativt. Uppsägningarna beror blanda annat på att de ständiga överbeläggningarna skapar stress, och på att man inte anser sig kunna upprätthålla patientsäkerheten.

En tredjedel av den administrativa personalen på ögonkliniken på CSK sade upp sig under årets tre första månader på grund av dålig arbetsmiljö. Historiskt många chefsbyten, hög arbetsbelastning och oro för ännu högre arbetsbelastning när chefer och kollegor slutar, är några anledningar till att man inte orkade mer och därför valde att lämna.

Gemensamt för dessa aktuella exempel är att för hög arbetsbörda och för få vårdplatser skapar etisk stress och ohälsa, som får personal att säga upp sig eller att överväga att göra det. Detta orsakar en negativ spiral.

Med uppsägningar försvinner mycket erfarenhet och kompetens som tar tid att bygga upp igen. Belastningen på befintlig personal blir dessutom ännu större, när nya medarbetare ska läras upp och man redan är för få anställda.

Det är inte en hållbar situation att hela tiden behöva ersätta anställda som slutat eller att ta in hyrpersonal till höga kostnader. Sjukhuset behöver naturligtvis rekrytera nya medarbetare, men vi måste bli en bättre arbetsgivare så att den personal som finns också stannar kvar. Allt mer forskning visar på sambandet mellan god arbetsmiljö och patientsäkerhet, vilket också uppmärksammas i patientsäkerhetsberättelsen för 2021.

För detta behövs både omedelbara åtgärder och en långsiktig strategi.

Socialdemokraterna i SHS Kristianstad föreslår därför:

Att sjukhuschefen får i uppdrag att ta fram en långsiktig åtgärdsplan för att säkerställa en god arbetsmiljö och en långsiktigt fungerande kompetensförsörjning på CSK.

Att medarbetarna genom de fackliga organisationerna involveras i arbetet med att ta fram åtgärdsplanen.

 

För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad

Marianne Eriksson