Kommunala budgeten 2023 – Planeringsförutsättningar

Kommunstyrelsen

Budget 2023
Planeringsförutsättningar

I vårt Kristianstad prioriteras jobben, skolan och äldreomsorgen!
Endast ett par veckor efter att pandemirestriktionerna togs bort anföll Ryssland och Putin Ukraina. Trots att Covid-19 fortfarande är hot som kan återkomma med förnyad styrka kändes pandemin snabbt avlägsen. Nya utmaningar i form av förändrat säkerhetsläge som i sin tur förändrar förutsättningarna för energiförsörjning, livsmedelsproduktion eller byggsektorn visar tydligt på behovet av ett starkare samhälle. Ett samhälle som är mer resilient och mindre sårbart gällande våra grundläggande behov.

På nationell nivå fortsätter den påbörjade upprustningen av både det militära och civila försvaret. Tillgång till skyddsrum och beredskapslager har under vår långa stabila tid av fred offrats till förmån för marknadens just-in-time-principer. Vi behöver vara rustade med sjukvårdsmaterial, läkemedel, livsmedel och drivmedel för att klara oss ett antal månader genom olika sorters kriser. Ukrainakriget har medfört en stor osäkerhet på ett flertal områden framöver. Men visar också på behovet av att ha en högre självförsörjningsgrad inte minst gällande energi. Vi vill att det tas fram en handlingsplan för att Kristianstads kommun ska bli till 80 % självförsörjande med energi till år 2030 med en färdplan som siktar mot att vi på sikt ska bli en energipositiv kommun.

Kristianstads näringsliv har klarat sig bra genom pandemin oavsett om vi jämför oss nationellt eller internationellt tack vare att många företag är små eller medelstora och verksamma inom flera olika branscher. Vårt lokala näringsliv går ofta i täten gällande hållbarhetsarbetet och detta är en stark konkurrensfördel 2022. Tack vare s-regeringens stöd under pandemin, inte minst permitteringsstödet, har återhämtningen av ekonomin gått snabbare än väntat och skatteintäktsprognoserna räknats upp under det senaste året.

 Förutsättningar inför 2023
Vår bedömning är att vi måste satsa på välfärden, både som återhämtning men också för att långsiktigt stärka den. Den offentliga och gemensamt finansierade välfärden är ett grundfundament för en jämlik och stark välfärd. Det är så vi bygger ett samhälle för alla.

Vi ser vikten av ett starkt samhälle som har kraft att stå emot när samhället drabbas av olika utmaningar. Vårt uppdrag måste därför vara att beskriva hur vi kan stärka den gemensamma välfärden, inte försvaga den. Vår uppfattning är att människor är beredda att betala en skälig skatt om samhället levererar en välfärd av god kvalitet. Vi prioriterar jobben, skolan och äldreomsorgen.

Pandemin har visat på behovet av fler händer inom äldreomsorgen och ett strukturerat kvalitetsarbete för att Kristianstad ska bli en äldrevänlig kommun.  Det behövs kraftfulla åtgärder som också ger vår personal en god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling i arbetet.

Det råder en allt för hög arbetslöshet i kommunen, särskilt bland unga. Utbildning och arbete utgör grundläggande fundament för att nå kommunens vision “Tanke, Trygghet och Trivsel”. Kommunens insatser måste därför ökas än mer i skolan, på arbetsmarknaden och för att främja och verka för ett livskraftigt näringsliv. Jobbskapande åtgärder och utbildningssatsningar för att det ska bli enklare att växa och växla under hela arbetslivet är prioriterat för att ännu fler Kristianstadsbor ska komma i arbete och generera mer resurser till ett ännu bättre Kristianstad.

Frågor som rör mindre orter och landsbygden måste stå ännu högre på dagordningen och hit hör inte minst gatu- och vägbelysning, som nu i stor utsträckning släcks ner. Kristianstads kommun måste snarast ta fram en strategi för hur detta ska mötas och vi kan inte acceptera att all belysning längs vägarna på landsbygden släcks ner. Vår uppfattning att också Huaröds friluftsbad ska rustas och leva vidare.

Så här vill vi stärka välfärden
En av kommunens särskilda utmaningar vi står inför är att ge hög kvalitet i förskolor och skolor för ett ökande antal barn och elever. Stora ansträngningar måste göras för att stärka likvärdigheten i skolan och det behövs fler vuxna i skolan. Varje barn har rätt att få det stöd som krävs för att lyckas i skolan och därmed få en god grund att stå på i vuxenlivet. Forskning har visat att tidiga insatser är avgörande för skolframgång men även för att barnet ska utveckla en positiv självbild och få bättre förutsättningar att lyckas i det fortsatta skolarbetet. Vi vill höja  resurser till de olika skolformerna med fokus på tidiga insatser, elevhälsan och en förstärkt socioekonomisk resurs. En förstärkt ram för vuxenutbildningen syftar både till att möta ökad efterfrågan men också för att utveckla vuxenutbildningen i ett bredare perspektiv både vad gäller organisation, aktörer och innehåll utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv. Vi vill också återföra resurser till modersmålsundervisning/studiehandledning och utreda möjligheten att successivt införa 25 timmar i förskolan där behov finns för att vara rustad inför skolan. Att ge barn och unga en god grund att stå på är den bästa investeringen för framtiden!

För oss socialdemokrater innebär områden som kultur och fritid också tillhör väsentliga delar av välfärden. Barn och ungdomars fritid och möjlighet att skolas in i föreningslivet är ett fundament till vårt fria och demokratiska samhälle och kompletterar vårdnadshavarnas ansvar och skolans uppdrag. Stödet till föreningar med egna anläggningar behöver förbättras och inför 2023 prioriterar vi att öka energibidraget för att fler föreningar ska kunna sänka sina driftskostnader och istället satsa på föreningens verksamhet och samtidigt minska klimatavtrycket. Att behovet av mer isyta utreds är nödvändigt. Föreningsliv och fritidsgårdar spelar också en avgörande roll i det förebyggande trygghetsarbete som nu pågår. Vi avsätter även resurser för att stärka samarbetet med Musik i Syd och Unga Musik i Syd.

Kristianstad ska vara en äldrevänlig kommun. Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är också i de åldrarna behoven av vård och omsorg ökar mest. Inom äldreomsorgen måste arbetet med att stärka kontinuiteten inom hemtjänsten fortsätta och vi föreslår ett mer teambaserat arbetssätt enligt en modell där tvärprofessionell kompetens möts. Det krävs fler händer i vården och vi vill skrota minutscheman och införa mer tillitsbaserad styrning där medarbetarnas kompetens värdesätts och kommer till sin rätt.

Inom området funktionsstöd vet vi hur mycket det betyder med ett meningsfullt arbete. Det finns många goda exempel på samarbeten både i kommunen och i olika företag. Det här är ett arbete som behöver stärkas ytterligare.

Trygghet handlar i högsta grad om att barn kan växa upp i trygga miljöer. Våld i nära relationer, framförallt mäns våld mot kvinnor, är ett världshälsoproblem och det kan aldrig tolereras och handlingsberedskapen måste vara fortsatt hög när barn och kvinnor far illa. Vi vill även söka medel för att anställa en koordinator för förbättrad myndighetssamverkan mot brott av olika slag. Genom att motarbeta alltifrån de mindre brotten på gatan till svartjobb och bidragsfusk ska det vara otryggt och besvärligt att verka som kriminell i Kristianstads kommun.

Trygghet handlar även om att arbeta förebyggande på olika plan. Vi behöver fortsätta att upprätthålla en hög och god ambitionsnivå i det förebyggande arbetet och genom satsningar på skola, jobbskapande åtgärder och föreningsliv.

Vi prioriterar jobbskapande åtgärder för att människor ska ha ett arbete att gå till. Att växla försörjningsstöd till arbetsmarknadspolitiska insatser ger både mänskliga och samhälleliga vinster. Dessa insatser kan inrymma en rad olika åtgärder, bland annat studier, praktik, nystartsarbeten och lärlingsutbildningar. Kommunens näringslivsenhet, vuxenutbildningen, det lokala näringslivet, SYV- och arbetsmarknadsverksamheter behöver samverka mer för att hitta vägar till vidare studier och arbete inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Det är särskilt viktigt att hålla en god och nära dialog med Arbetsförmedlingen, bland annat genom den överenskommelse som tecknats, för att kunna ta i anspråk de arbetsmarknadspolitiska verktyg som tillhandahålls av staten.

Åtgärder som dessa måste också omfatta personer med funktionsvariationer, som av olika skäl kan behöva stöd för att få en plats på arbetsmarknaden. Med rätt stöd och rätt åtgärder leder det ofta till vidare studier eller arbete. Vägen till ett jobb måste kortas och vårt näringslivs brist på efterfrågad kompetens behöver matchas bättre med dem som ännu inte är i arbete. Satsningar på jobbskapande åtgärder minskar behovet av försörjningsstöd. Rätten till egen försörjning är grundläggande för att ha makten att forma sitt eget liv.

Allas möjligheter till full delaktighet i samhällslivet kräver ett målmedvetet och strategiskt arbete. Det handlar om demokratifrågor, att motverka olika former av förtryckande strukturer som till exempel hedersnormer, funktionsnedsattas möjligheter till ett fritt liv m m. Vi socialdemokrater föreslår att vi ska inrätta en fullmäktigeberedning med syftet att arbeta för att deklarera Kristianstad, likt andra kommuner, som en MR- kommun. SKR tillhandahåller en modell för hur ett sådant arbete kan bedrivas.

En grön och hållbar tillväxt
För kommunens del är det viktigt att vi främjar en grön och hållbar tillväxt, för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Vi ska ha ett klimat och ett förhållningssätt som gör det intressant och attraktivt att etablera företag här. Krinova Science Park är en spjutspets med profilområdena mat, miljö och hälsa som främjar innovationer och kreativitet. Samverkan och ett stärkt partnerskap med Högskolan Kristianstad är avgörande för kommunens utvecklingsmöjligheter gällande kompetensförsörjning, nyföretagande och innovationer.Det är positivt att näringslivets aktörer allt mer arbetar med att främja hållbarhet i sina verksamheter.

Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike spelar en viktig roll som modellområde för hållbar utveckling, för pedagogik, för forskning och som besöksmål. Det finns ett starkt stöd i kommunen för att stärka gröna och blåa värden. Kommunens grönområden och friluftsområden lockar många besökare. Tivoliparken och stadens träd och grönområden betyder mycket för hälsa och välmående och därmed också vår attraktionskraft.

Agenda 2030 behöver bli allt mer av konkret handling. Eftersom barnen är vår framtid vill vi se att en Miljönyckel tas fram som likt Kulturnyckeln erbjuds samtliga grundskoleelever med en progression och kopplad till skolans läroplaner. Kommunen ska vara fortsatt med i och aktiv med att utveckla Fairtrade. Kommun, näringsliv, den idéburna sektorn och enskilda har alla viktiga roller i att bygga det långsiktigt hållbara Kristianstad. På EU-nivån görs stora insatser för att lyfta Europas länder med lån och bidrag för att stärka omställningen till ett hållbart samhälle.

Kristianstad handlar om både stad och land. Landsbygdsstrategi behöver revideras såsom det är beslutat, en gång per mandatperiod. Bostadsbyggandet ska ta sin utgångspunkt i att värna byggandet av bostäder för medborgarnas olika behov i livet i hela kommunen och blanda olika boendeformer. Den förtätning som nu planeras i staden gör det särskilt viktigt att värna gröna miljöer med grönområden, parker och livskraftiga träd. Utvecklingsinsatser pågår i flera projekt; det handlar om centrum, Barbackaområdet och Näsby stadsutveckling. Vallskyddet ska stärkas i enlighet med den av Kommunstyrelsen antagna planen. Cykelvägsutbyggnaden måste ges ekonomiskt utrymme i enlighet med antagna planer.

Avgörande för kommunens utveckling på både kort och lång sikt är bygglovshanteringen. Vi föreslår att det genomförs en extern genomlysning och utifrån den en handlingsplan fram för att kommunen ska leva upp till gällande lagkrav. Dagens långa handläggningstider hämmar näringslivets utveckling och innebär både minskade exploaterings- och skatteintäkter.

Det finns behov av mer verksamhetsmark både i centralorten och i flera av våra omgivande basorter. Gällande Tollarp finns behov av att ta fram en översiktsplan för att den glädjande utveckling som nu sker inte ska blockera för framtida behov. Det krävs därför en genomtänkt långsiktighet som tar hänsyn till alla berörda samhällsfunktioner och intressenter. Behov av ny mark ska inte ske på jordbruksmark som länsstyrelsen klassar som brukningsvärd.

Offentliga verksamheter är stora beställare av varor och tjänster. För kommunens del handlar det bland annat om i ny- och ombyggnationer inom skolområdet, VA- verksamheten och inte minst det centrala reningsverket. Den planerade investeringsvolymen är tung och med rådande världsläge ser vi att även viktiga framtidssatsningar kan behöva skjutas fram något i tid. Investeringar genererar många arbetstillfällen men vi ska inte ytterligare förvärra den materialbrist som råder och förväntas råda ett tag framöver. Däremot ska vi vara redo att handla upp planerade projekt när konjunkturen viker för att motverka kommande lågkonjunkturer.

Kristianstad är en mötesplats och en plats för många och stora evenemang. Besöksnäring och turism är väsentliga inslag i vår kommun och tillför stora värden och många olika aktörer bidrar till detta. Kommunen är involverad på flera sätt; genom en egen organisation för evenemang, genom den orangea staden, Handelsstaden och andra samarbeten. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag i kommunen, där samordning och samarbete mellan flera aktörer kan bli effektivare.

Kristianstads kommuns läge och storlek ger oss ett särskilt ansvar för tillväxt och attraktivitet i hela Nordöstra Skåne. Kommunen behöver vara än mer aktiv i de här diskussionerna och fortsätta arbetet för att förverkliga dubbelspåret till Hässleholm. Dubbelspåret är av avgörande betydelse för att hela Skåne i praktiken ska fungera som en arbetsmarknadsregion, där Kristianstads kommun med sina 87 000 invånare spelar en viktig roll.

Arbetet ska vara en friskfaktor
Medarbetarna i kommunens värdefullaste resurs och därför har vi socialdemokrater avgett ett arbetsmiljölöfte. Kvalitet uppstår i grunden i mötet mellan den anställde och kommuninvånaren. Det är hur det mötet sker och innehållet i det som avgör kvaliteten i välfärden. Avgörande för goda möten med kvalitet i välfärden är att de anställda har verktyg och förutsättningar för att ge goda möten. Det kräver en god arbetsmiljö och en hög grad av delaktighet i arbetets planering och genomförande.

Det görs en hel del insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Det är bra! Men ännu är det allt för hög sjukfrånvaro. Kommunen måste fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer och den anställde måste få de förutsättningar som krävs för att kunna genomföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Därför vill vi påbörja arbetet med att införa att rätten till arbetsskor inom omsorgen från 2023. Arbetet ska man bli frisk av, inte sjuk. Det här är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare!

Vi socialdemokrater vill att en pott för arbetsmiljöinsatser skapas genom årliga avsättningar. Syftet är att stärka framtidssatsningar på ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Potten ska i huvudsak verka på en övergripande nivå med strategiska åtgärder som förbättrar arbetsmiljön. Arbetet med potten ska ske i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Förslag till planeringsförutsättningar
Inför budget 2023 menar socialdemokraterna att det är ett antal områden som måste prioriteras i planeringsförutsättningarna. Det handlar sammanfattningsvis om följande:

 • Säkra och stärka resurserna till utbildning, omsorg och jobbskapande åtgärder.
 • Hålla en hög ambitionsnivå för arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsinsatser för vuxna. De leder till arbete och gör det möjligt att växa eller växla under hela arbetslivet för att kunna möta förändrade kompetenskrav.
 • Stärka arbetet för ett tryggt Kristianstad, där förebyggande insatser riktade till unga står i fokus.
 • Fortsatt fokus på arbetsmiljöåtgärder och goda arbetsmiljöer genom inrättandet av en central pott för strategiska arbetsmiljösatsningar.
 • Höj energibidraget så att ideella föreningar kan få mer stöd för att sänka sina driftskostnader genom energieffektivsering.
 • Stärk samarbetet med Musik i Syd och Unga Musik i Syd.
 • Arbeta för att stärka och utveckla miljö- och klimatarbetet, med Agenda 2030 somutgångspunkt, där Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes uppdrag som modellområde för hållbar utveckling ska spela en viktig roll.
 • Utred en Miljönyckel som likt Kulturnyckeln erbjuds alla elever med en progression och kopplad till skolans läroplaner.
 • Kristianstads kommuns landsbygdsstrategi behöver revideras varje mandatperiod enligt plan.
 • Att kommunstyrelsen ger i uppdrag om en extern genomlysning av dagens lovhantering som blir underlag i framtagandet av en handlingsplan för att få en bygglovshantering som säkerställer att Kristianstads kommun uppfyller gällande lagkrav och bidrar till en positiv näringslivsutveckling
 • Fortsatt arbete med att stärka Krinovas utveckling, för innovationer och grön och hållbar tillväxt. Krinovas roll lokalt och i Skåne, för innovationer inom livsmedelsområdet bidrar till näringslivsutvecklingen och vi vill växla upp ytterligare genom ökad basfinansiering..
 • Hålla nere nivån gällande kommunala investeringar med anledning av det osäkra läget inom byggsektorn. Däremot ska vi vara beredda att dra igång planerade projekt direkt konjunkturen viker för att motverka arbetslöshet och för att det billigare att investera i lågkonjunktur.

Omsorgsnämnden                                                                                     +20mkr

 • Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen.
 • Utveckla teambaserad hemtjänst.
 • Översyn av hur hälso- och sjukvården kan stärkas inom äldreomsorgen.
 • Stärka det förebyggande arbetet med fler mötesplatser.
 • Utveckla den dagliga verksamheten inom funktionsstöd.
 • Påbörja arbetet med att införa rätten till fria arbetsskor inom omsorgen

Barn- och utbildningsnämnden                                                        + 30 mkr

 • Återföring av resurser med fokus på tidiga insatser, barn i behov av stöd och elevhälsan.
 • Förstärkt socioekonomisk resurs
 • Vuxenutbildningen
 • Modersmålsundervisning/studiehandledning
 • Utredning om ett successivt införande av 25-timmars förskola
 • Införa fria mensskydd from ht 2023
 • Index bidrag fristående verksamheter löner

Arbete- och välfärdsnämnden                                                          + 33 mkr

 • Barn- och ungdom
 • Växling från försörjningsstöd till arbetsmarknadspolitiska insatser
 • Utredning
 • Vuxenvård

Kultur- och fritidsnämnden                                                              + 5,0 mkr

 • Ökade föreningsbidrag när de kommer till aktivitetsstöd och driftbidrag
 • Öka takten gällande energieffektivisering hos föreningarna genom att öka på potten för energieffektiviseringsbidraget
 • Öka upp potten för investeringsbidrag
 • Stärka samarbetet med Musik i Syd
 • Fortsätta bygga ut meröppna bibliotek.

Tekniska nämnden                                                                                        + 3,5 mkr

 • Fast organisation för arbetsmarknadsåtgärder
 • Utökning av löpande underhåll
 • Arbetsgrupp för potentiellt energipositiva samarbeten

Byggnadsnämnden                                                                                       + 1,0 mkr

 • Genomlysning av bygglovshanteringen för framtagande av handlingsplan
 • Förstärkning av plan- och bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden                                                      + 1,0 mkr

 • Utökad tillsyn.
 • Utreda Miljönyckeln

Kommunstyrelsen                                                                                       + 1,5 mkr

 • Framtagande av handlingsplan för en bygglovshantering som följer gällande lagkrav
 • Trygghet – koordinator för myndighetssamverkan mot brott
 • Ökad basfinansiering, Krinova.
 • Förstärkt arbetsmiljöarbete, projektmedel för att utveckla insatser
 • Utreda ungdomsbiljett

Effektiviseringsuppdrag på administration                               – 5,0 mkr

                                                                                   Summa:                         + 90 mkr

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

 • Fastställa planeringsförutsättningarna i enlighet med föreslagna prioriteringar.
 • 1,2 % överskott i driftsbudgeten ska vara riktmärke, vilket innebär ett reformutrymme om 90 mkr.
 • Uppdra till kommundirektören att redovisa ett förslag till effektiviseringsuppdraget, kopplade till åtgärder, med utgångspunkt från föreslagna prioriteringar.

Kristianstad 2022-06-20
För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Anders Tell (S)                   Katarina Honoré (S)