CSK behöver fler vårdplatser

Liksom flera andra skånska sjukhus har CSK för få vårdplatser. Som Kristianstadsbladet rapporterat har sjukhuset ofta så många som 40 överbeläggningar på en gång.

Under våren har vårdplatsbristen bidragit till att en tredjedel av sjuksköterskorna och en dryg femtedel av undersköterskorna på akutmottagningen har sagt upp sig. När patienter inte kan komma vidare till vårdavdelningar utan måste ligga kvar på akuten skapar det stress och ökar arbetsbördan för personalen. Det leder till att man helt enkelt inte orkar längre, utan slutar och söker sig någon annanstans. Samtidigt riskerar patientsäkerheten att försämras.

Behovet av fler vårdplatser är alltså akut. Det handlar både om att öka patientsäkerheten och om att ge personalen en bättre arbetsmiljö, så att de orkar jobba kvar på vårt sjukhus.

På förra mötet med sjukhusstyrelsen lade Socialdemokraterna ett förslag om att öppna 4–6 intermediärvårdsplatser, så kallade IMA-platser, på CSK. Intermediärvårdsplatser utgör ett mellanting mellan intensivvård och traditionell vårdavdelning. Där kan patienter vårdas som är för sjuka för att ligga på vanlig vårdavdelning, men som inte uppfyller kriterierna för att vårdas i intensivvården.

Under coronapandemin har intermediärvården i Sverige haft en viktig betydelse. Samarbetet mellan intermediärvård och intensivvård på sjukhus där båda vårdformerna finns har inneburit stora fördelar för patienterna. I vissa fall har patienter sluppit flyttas till en högre vårdnivå eller till andra sjukhus.

Intermediärvårdsplatser finns redan på flera sjukhus i Skåne, och i ett antal regioner planeras efter pandemin en utbyggnad av intermediärvården. Men trots att det länge har efterfrågats av verksamheten har CSK inga intermediärvårdsplatser alls. Att öppna 4–6 sådana platser hade varit en viktig satsning på sjukhuset.

Eftersom det behövs omedelbara åtgärder för att lösa vårdplatsbristen innebar vårt förslag att intermediärvårdsplatserna skulle kunna öppnas redan i år och finansieras genom den tilläggsbudget som regionfullmäktige antagit. En mer långsiktig finansiering hade man kunnat fatta beslut om i den kommande budgeten för regionen. Men den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna röstade ner förslaget i sjukhusstyrelsen, och skyllde på teknikaliteter.

Det är beklagligt att Alliansen och Sverigedemokraterna gömmer sig bakom formalia för att slippa genomföra viktiga åtgärder för tillgänglighet i den skånska sjukvården.

Att öppna intermediärvårdsplatser handlar både om en god vård för patienterna och om ett så effektivt resursutnyttjande som möjligt. Patienter behöver inte bli kvar lika länge i den vård som är allra dyrast – intensivvården – och man kan förhindra att patienter behöver flyttas tillbaka dit eller undvika att de hamnar där alls.

För oss socialdemokrater är det självklart att CSK ska ha intermediärvårdsplatser, precis som flera andra sjukhus i Skåne. Det skulle bidra till att utveckla sjukvården i Kristianstad och vara ett steg i rätt riktning för att lösa vårdplatsbristen.

 

Marianne Eriksson(S), 2:e vice ordförande
sjukhusstyrelse Kristianstad

Ewa Pihl Krabbe(S), 2:e vice ordförande
Regionfullmäktige