Ta hand om äldre viktigare än att vinstmaximera

Hur många fler olika ansikten ska den som har hemtjänst nu framöver tvingas lära sig känna igen?

På omsorgsnämndens sammanträde 23 februari tas det ett beslut om att förändra hemtjänstens organisation. Det nya förslaget innebär att ett team på 35–40 medarbetare ska arbeta dagtid med städ, tvätt och inköp. Resterande 460 medarbetare ska utföra all annan vård och omsorg på dygnets alla timmar.
Organisationsförändringen förväntas lösa svårigheten med att rekrytera personal med utbildning i framtiden. Ett förslag till förändring som ska ge bättre arbetsmiljö och kvalitet och ska möta behovet de äldre har av avancerad vård och omsorg.
Det låter rimligt utifrån hemtjänstorganisationens angivna förutsättningar idag.

Läser man sedan vidare i underlaget beskrivs inte närmre hur denna omorganisering faktiskt skulle göra omvårdnaden bättre för de äldre. Snarare beskrivs risken med att den som har hemtjänst idag riskerar att möta fler nya okända ansikten i sitt hem. Förslaget redovisar inget fördjupat resonemang som motiverar omorganisering i syfte i att stärka omsorgen kring de äldre i behov av hemtjänst, förslaget beskriver alltså inga positiva konsekvenser för äldre.

Det leder till frågan, varför genomförs en organisationsförändring byggd på resonemang, som inte bevisat leder till högre kvalitet och omvårdnad?

För den som minns lade Alliansstyret ett förslag till besparingar på 21 miljoner i omsorgens verksamhet för 2021. 16 miljoner skulle sparas på vård- och omsorgsboenden och 4 miljoner på hemtjänsten.
Slutsatsen är att förslaget att dela upp hemtjänsten i två team, är inget annat än en produkt framskriven ur ett krav på nedskärning.

Socialdemokraterna har tidigare framfört önskan att förslaget skulle beredas ytterligare med vilka positiva konsekvenser det blir det för våra äldre i behov av hemtjänst. Att det kommer påverka personalkontinuiteten är nu beskrivet, och att det kommer innebära en försämring. Risken är nu att antalet kontakter i ett slag dubbleras. Nu tycks vi få upprepa våra argument emot detta framtagna förslag.

Förslaget om uppdelad hemtjänst innebär risk för mindre helhetstänkande vid gränser mellan service och omvårdnad – vad behöver vårdtagaren just nu? Hur kommer uppdelningen att ge förutsättningar att se hela människan? Kontinuitet, att känna igen de som kommer in i det egna hemmet är centralt i den personcentrerade vården.

Socialdemokraterna ville inte genomföra besparingarna på 4 miljoner på hemtjänsten 2021, inte heller påtvinga förändringar i en redan ansträngd verksamhet under pandemin.
Verksamhetsförändringar kan göras, om de tillför våra äldre ökad kvalitet, inte för att spara pengar.

Ska vi i framtiden låta proffsen vara proffs och stärka kvaliteten för våra äldre i behov av hemtjänst måste politiken stå för visioner, inte omorganisationer. Då är inte en uppdelning av insatser det bästa förslaget, utan vi ser möjligheten i tvärprofessionella team. Det ska finnas tid för omsorgen om varandra, det viktigaste vi har, därför vill vi slopa stressen minutscheman i hemtjänsten orsakar.
Med det överskott på 20 miljoner som nu finns i hemtjänsten skapas det stora möjligheter att genomföra förslag som innebär att de äldre kan få hemtjänst av god kvalitet.

Detta förslag är dock sprunget ur nedskärningar och gör att de äldre tvingas lära känna igen fler olika ansikten hemma hos sig inte färre.
Politikernas uppgift är att ge verksamheten bästa förutsättningar för att klara uppdraget att ta hand om våra äldre. Detta tycks M L C KD inte bejaka i ivern att vinstmaximera äldreomsorgen.
Socialdemokraternas kommer att rösta nej till förslaget om uppdelning av service och omvårdad, de äldre förtjänar bättre!

Kristina Lindbåge (S) vice ordf Omsorgsnämnden Kristianstad Kommun

Lorna Molin (S) ersättare Omsorgsnämnden

Tommy Carlsson (S) Ledamot Omsorgsnämnden

Alf Öien (S) Ledamot Omsorgsnämnden

Bo Kroon (S) Ledamot Omsorgsnämnden