PRESSINFORMATION: Uttalande angående bokslutet för Kristianstads kommun 2021

Bokslutet för 2021 redovisar ett resultat på 434 miljoner kronor. Sedan november 2021 har det skett en förbättring med nästan 100 miljoner kronor från ett redan mycket högt prognostiserat resultat på 347 miljoner kronor. De tunga skälen handlar framför allt om en snabbare återhämtning än väntat efter pandemin, med ökade skatteintäkter, samt en del ökade intäkter av engångskaraktär.

Vår uppfattning är att kommunen borde ha tagit en mer offensiv budget för 2022. Vi visste redan då att kommunen gick mot ett mycket stort plus. En mer offensiv budget, vilket var vad Socialdemokraternas budgetförslag innebar, med ändå ett vidmakthållet mål om 2 % överskott i driftsbudgeten, hade inneburit kraftfulla satsningar inom inte minst omsorgen och skolan. Där behövs såväl återhämtning som nysatsningar efter pandemin.

Ett område kommunen behöver investera i är arbetsmiljön. Vi menar att det finns utrymme, utöver de ordinarie resurser som finns i budgeten, att investera brett i metoder som förbättrar arbetsmiljön. Det kan kommunen göra genom årliga förstärkningar utan att det utgör ett hot mot den kommunala ekonomin och andra nödvändiga investeringar. Det är en långsiktig investering som lönar sig med friskare medarbetare och därmed lägre sjuktal.

Vår kommun står sig stark. Låt oss nu succesivt stärka våra välfärdsområden kommande år! Det kan vi ta oss råd med.

Kristianstad 2022-02-09

Anders Tell, Oppositionsråd (S)