S-yrkande om tillägg – ta fram en Arkitekturstrategi!

2021-12-15
Yrkande om tillägg till verksamhetsplanen 2022 för Byggnadsnämnden – Arkitekturstrategi

Byggnadsnämnden svarade 2021-08-31 på ett medborgarförslag ”Styr utseendet på Kristianstads byggnader politiskt” i enlighet med stadsarkitektens förslag. I förslaget skrev Roger Jönsson bl a att ”Plan och bygglagen ger politiken idag stora möjligheter att i den utsträckning man finner lämpligt och inom lagens ram styra byggnadsutformningen i kommunen, både vid prövning av enskilda ärenden men också mer övergripande genom t ex mål- och styrdokument. Det finns inte något som hindrar byggnadsnämnden från att ta fram t ex en arkitekturstrategi som sammanfattar kommunens ambitioner och mål för byggandet inklusive olika riktlinjer för utformning av byggnadsverk.”

Som svar på en ledarartikel i Kristianstadsbladet 2021-09-08 kring Byggnadsnämndens beslut, svarade de socialdemokratiska ledamöterna i nämnden på artikeln med att man i nämnden, när den fördjupade översiktsplanen behandlas, ska ta initiativ till en arkitekturstrategi.

I strategin kan kommunens ambitioner och mål för byggande, inklusive olika riktlinjer för utformning och gestaltning av byggnadsverk anges. För några år sedan fick vi en nationell politik för en gestaltad livsmiljö som samtidigt är en nationell arkitekturpolicy. På Boverket finns Sveriges Riksarkitekt som har som uppgift att stödja bl a kommuner kring gestaltning och hållbarhet samt förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Yrkande: att Byggnadsnämnden beslutar att som tillägg till Verksamhetsplanen för 2022, även ta fram en arkitekturstrategi.

S-gruppen i byggnadsnämnden bestående av Fredrik Winberg, Cecilia Burburan Borsch, Jan Lindelöf, Britt Eriksson och Bengt Ringdahl