S-tilläggsförslag till omsorgsnämndens budget 2022!

Tilläggsförslag till budget 2022.  

 

Socialdemokraternas förslag till budget i Omsorgsnämnden.  

Inom verksamhetsområdet Hälso-och sjukvård beskrivs ett tydligt uttalat mål att omställningen till Nära vård innebär att mer specialiserad vård som utförts på sjukhus kommer flytta hem till det egna boendet. Det innebär att den medicinska kompetensen behöver öka i kommunen.   

 

Omsorgsverksamheten ska präglas av ett tydligt brukarperspektiv med fokus på individuella behov, insatser som ska vara av god kvalitet i samråd med den enskilde. Utan rätt förutsättningar att stärka den medicinska kompetensen kommer omsorgen inte klara sitt uppdrag om stöd och omvårdnad gentemot de äldre. Det finns en tydlig risk för kvalitetsförsämringar för de personer omsorgsnämnden ansvarar för. Det kan handla om uppkomna sår, undernäring, fallskador, utebliven eller felaktig läkemedelsbehandling, brister i dokumentationen, omöjliggörande av det förebyggande hälsofrämjande arbetssättet för bättre hälsa.   

Kvalitetsarbetet behöver ske strategiskt. Det krävs resursförstärkningar i syfte att öka kvaliteten i omvårdnaden som kräver hög medicinsk kompetens och kontinuitet.  

 

Det sista två åren av pandemin har visat på brister och behov av förstärkningar i äldreomsorgen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO har granskat äldreomsorgen under pandemin och lyft fram att flera kommuner har brustit i sin del av ansvaret för den medicinska vården kopplat till covid-19. 

 

Bristerna har bland annat handlat om för få sjuksköterskor på plats. Det omöjliggör ett gott förebyggande arbete som exempelvis kan förhindra undernäring, uppkomst av sår och fallolyckor. För få sjuksköterskor har även Kristianstad kommuns äldreomsorg.

 

Särskilt sårbara var omsorgen i början av pandemin när omsorgen tog hjälp av skolsjuksköterskorna.  Vårdförbundet konstaterade i en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen 2019 att det fanns en brist på sjuksköterskor i omsorgsförvaltningen. Enligt denna begäran menar facket att Omsorgsförvaltningen saknar 30 sjuksköterskor. Brist på omvårdnadspersonal gör det svår att sätta in vak när en patient är döende. Kompetens och bemanningsbrist medför också extra svårigheter att tillgodose att patienterna får de insatser och den behandling som är ordinerad av läkare.  Omsorgen har brister i journalföringen trots omfattande utbildning i IBIC. En högre lägstanivå i dokumentationen måste hållas för att undvika framtida vårdskador.  

 

Andelen timanställda ökar och antalet fast anställda minskar. Personalomsättningen på sjuksköterskesidan är hög, och omsorgen väntar flera pensionsavgångar.   Omsorgen kommer att påverkas framöver av en ny äldreomsorgslag där äldres rättigheter kommer stärkas. Vi behöver inte vänta in lagstiftningen för att höja kompetensnivån och stärka kvaliteten i äldreomsorgen.  

 

Pandemin har varit exceptionell utmaning i verksamheten. Omställningen för högre utbildning har gällande omvårdnadsmedarbetarna är ett sätt att möta framtidens behov av vård, men nämnden behöver agera gällande HSL verksamheten nu för att garantera patientsäkerheten framöver. Det är just nu en nedåtgående spiral nämnden behöver vända.  

 

Socialdemokraternas tilläggsförslag är en start för att hantera de framtida utmaningar omsorgen står inför. S vill med sikte på framtiden och för en ökad kvalitet inom äldreomsorgen rusta hälso-och sjukvårdsverksamheten.   

 

Mot denna bakgrund vill Socialdemokratiska gruppen föreslå omsorgsnämnden att: 

 

  • Uppdra åt förvaltningen att ta fram en ny strategisk personal-och kompetensförsörjningsplan för 2022-2025 med tillhörande handlingsplan för dessa år. 
  • Personal-och kompetensförsörjningsplan 2022-2025 med medföljande handlingsplan ska beslutas av omsorgsnämnden.   
  • Hemställer hos kommunfullmäktige om ytterligare 5 miljoner för framtidens personal-och kompetensförsörjning.   
  • Hemställer hos kommunfullmäktige om ytterligare 11 miljoner för arbetsmiljösatsningar i äldreomsorgen.   

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna Omsorgsnämnden