S i tekniska nämnden inför budgetbeslut 211216: Alliansen tar till sämsta sortens valfläsk!

Det är dags att ge liv åt de intentioner som staten slagit fast och använda de medel som tilldelas. Kristianstads kommun måste bära sin del för att skapa grön tillväxt och en välfärd värd namnet. S-gruppen vill med detta inlägg tydliggöra för Alliansen, i Tekniska nämnden, att vi ser era ambitionssänkningar. Vi vill även synliggöra kommuninvånarna för det pågående överlåtandet av ansvar till utomstående.

Myten om privata aktörers kraft och marknadens förmåga att lösa våra gemensamma utmaningar, när högern vill att samhället backar, är seglivad och felaktig. Med statligt stöd genom pandemin siktar vi nu mot en ljusare tid och kommunens ekonomiska situation är bättre än befarat. Den S- ledda Regeringen har skapat förutsättningar för att ta landet framåt. Men, om vi liknar S-regeringens ekonomiska tillskott vid rosenbuskar, inget blomster utan näring och engagemang. Tekniska måste klara sitt ansvar i det goda samhällets uppbyggnad.

Genomgående i historien har högerpartier krävt strukturella nedskärningar, ambitionssänkningar och passivitet från det gemensamma. Detta för att berättiga överföring av verksamhet till avgiftssystem med privata intressen. Det känns igen och snarare än att ta ansvar för åtaganden i samhällskontraktet har Alliansstyret för Tekniska nämnden, och för Kristianstads kommun, steg för steg överlåtit delar av samhällskontraktet till privata intressen. Samtidigt har överskotten från ogenomförda verksamhetsdelar och ambitionssänkningar lagts på att betala av tillgångar som är långt från förbrukade. Undantaget är nu när 10 miljoner skall brännas. Alliansen går fram med ett vilseledande valårspaket medan andra nödvändiga reinvesteringar skjuts på framtiden. Vi menar att trots styrkan från gemensamma tillgångar skall satsningar vägas och ge bästa möjliga synergieffekt. Vi har råd att satsa men vänder oss mot 10(!) miljoner i engångssatsningar, oplanerat. Allt från målarfärg till WC-stolar och röjning av buskar runt skolor presenteras och det är sämsta sortens valfläsk. Detta kommer inte lösa förvaltningens utmaningar. Använd dessa pengar där de behövs och sätt inte sprätt på dem, oplanerat.

Alliansen styr med otydliga mål och bristande långsiktighet. S-gruppens budgetförslag tar hänsyn till det ansträngda läge förvaltningen har att arbeta i. Vi vill återbesätt de vakanser som gör att verksamheten haltar, anställa personal som kan agera där upphandlingar uppenbart inte fungerar. Kristianstad är beroende av en stabil och fungerande teknisk förvaltning och en teknisk förvaltning är beroende av politisk ledning. Samarbetsytorna inom kommunkoncernen måste utvecklas. Vilket en balanserad men stor egen utförandeorganisation för drift, projekt och underhåll ger förutsättningar för. Vissa samarbeten kan vi däremot inte vitsorda, tex det senfärdiga majoritetssamarbete Alliansen och SD har i nämnden.

Socialdemokraterna i Tekniska nämnden

Martin Hallingström Skoglund – Vice ordförande tekniska nämnden

Ewa Linder – Ordinarie Ledamot tekniska nämnden

Elek Oksenfeld – Ordinarie Ledamot tekniska nämnden

Elisabet Blomdahl – ersättare tekniska nämnden

Thomas Nilsson – ersättare tekniska nämnden