S-gruppens reservation i omsorgsnämnden 21-12-15

Socialdemokraternas reserverar sig skriftligt mot beslut enligt följande: Socialdemokraternas tilläggsförslag på totalt 16 miljoner utöver Alliansens förslag till internbudget är en början för att hantera de framtida utmaningar omsorgen står inför gällande God och nära vård. Eftersom förslaget föll gäller Socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige på 40 miljoner till omsorgen. Socialdemokraterna vill med sikte på framtiden och för en ökad kvalitet inom äldreomsorgen rusta hälso-och sjukvårdsverksamheten. Resursförstärkningar till hälso-och sjukvårdsverksamheten och arbetsmiljön gör att omsorgsnämnden kan få bättre förutsättningar att garantera patientsäkerheten. Resursförstärkningar till arbetsmiljön ger verksamheten bättre förutsättningar att klara de krav nämnden ställer kring kvalitet. Nämnden är ansvarig för att Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget. Alliansens förslag till budget är otillräckligt för att möta de framtida vårdbehov som finns och de krav medborgarna ställer på äldreomsorgen.

Utan rätt förutsättningar att stärka den medicinska kompetensen kommer omsorgen inte klara sitt uppdrag om stöd och omvårdnad gentemot de äldre. Det finns en tydlig risk för kvalitetsförsämringar för de personer omsorgsnämnden ansvarar för. Det kan handla om uppkomna sår, undernäring, fallskador, utebliven eller felaktig läkemedelsbehandling, brister i dokumentationen, omöjliggörande av det förebyggande hälsofrämjande arbetssättet för bättre hälsa.   

Kvalitetsarbetet behöver ske strategiskt. Det krävs resursförstärkningar i syfte att öka kvaliteten i omvårdnaden som kräver hög medicinsk kompetens och kontinuitet.  

Förutsättningarna är strategiska dokument så som Personal och kompetensförsörjningsplan, med följande handlingsplan för att rikta resurserna där de behövs som bäst.

Det sista två åren av pandemi har visat på brister och behov av förstärkningar i äldreomsorgen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO har granskat äldreomsorgen och lyft fram att flera kommuner har brustit i sin del av ansvaret för den medicinska vården kopplat till covid-19. 

Bristerna har bland annat handlat om för få sjuksköterskor på plats. Det omöjliggör ett gott förebyggande arbete som exempelvis kan förhindra undernäring, uppkomst av sår och fallolyckor. För få sjuksköterskor har även Kristianstad kommuns äldreomsorg. Särskilt sårbara var omsorgen i början av pandemin när omsorgen tog hjälp av skolsjuksköterskorna, vilket också blev ett misslyckat försök.  Vårdförbundet konstaterade i en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen 2019 att det fanns en brist på sjuksköterskor i omsorgsförvaltningen. Enligt denna begäran menar facket att Omsorgsförvaltningen saknar 30 sjuksköterskor. Brist på omvårdnadspersonal gör det svår att sätta in vak när en patient är döende. Kompetens och bemanningsbrist medför också extra svårigheter att tillgodose att patienterna får de insatser och den behandling som är ordinerad av läkare.  

Omsorgen har brister i journalföringen trots omfattande utbildning i IBIC. En högre lägstanivå i dokumentationen måste hållas för att undvika framtida skador och brister i patientsäkerheten.

Andelen timanställda ökar och antalet fast anställda minskar. Personalomsättningen på sjuksköterskesidan är hög, och omsorgen väntar flera pensionsavgångar för ca 400 medarbetare de närmsta åren.   

Omsorgen kommer att påverkas framöver av en ny äldreomsorgslag där äldres rättigheter kommer stärkas. Vi behöver inte vänta in lagstiftningen för att höja kompetensnivån och stärka kvaliteten i äldreomsorgen.  

Pandemin har varit en exceptionell utmaning i verksamheten. Omställningen för högre utbildning gällande omvårdnadsmedarbetarna, som förvaltningen också fått stimulansmedel för, är ett sätt att möta framtidens behov av vård, men nämnden behöver agera gällande HS-verksamheten nu för att garantera patientsäkerheten framöver. Det är just nu en nedåtgående spiral nämnden behöver vända.  

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna Omsorgsnämnden  

Socialdemokraternas att-satser

  • Uppdra åt förvaltningen att ta fram en ny strategisk personal-och kompetensförsörjningsplan för 2022-2025 med tillhörande handlingsplan för dessa år.  
  • Personal-och kompetensförsörjningsplan 2022-2025 med medföljande handlingsplan ska beslutas av omsorgsnämnden.  
  • Hemställer hos kommunfullmäktige om ytterligare 5 miljoner för framtidens personal-och kompetensförsörjning.   
  • Hemställer hos kommunfullmäktige om ytterligare 11 miljoner för arbetsmiljösatsningar i äldreomsorgen.