Referat från kommunfullmäktige 14/12-21

På dagens kommunfullmäktigemöte yrkade Anders Tell (S), oppositionsråd och gruppledare för den socialdemokratiska gruppen på att vissa delar av alliansstyrets förslag till nya ägardirektiv tas bort. Vi motsätter oss starkt att ABK ges i uppdrag att omvandla hyresrätter till bostadsrätter eller att ABK´s andel av hyresmarknaden ska begränsas. Alliansstyrets förslag minskar kommunens möjligheter att tillhandahålla bra bostäder till en rimlig kostnad och när uppdrag ges att allmännyttan ska försäljas eller ombildas från hyresrätter till bostadsrätter. ABK är ett välskött och effektivt bostadsbolag och försäljningskrav av gemensamma tillgångar gör oss till en fattigare kommun. Allianspartiernas övertro på marknadskrafterna har stått medborgarna och skattebetalarna dyrt i alltför många svenska kommuner. Tack vare att sverigedemokraterna stödde vårt förslag blev beslutet att inte begränsa ABK gällande andelen hyreslägenheter eller att höja självfinansieringsgraden från dagens runt 50-55 % till ett krav på 75 %.

Vi socialdemokrater vill också stoppa möjligheten att bygga en väg mellan Barbacka och Härlövsängavägen genom Natura 2000-området. Fredrik Winberg (S), vice ordförande i byggnadsnämnden konstaterar att stora naturvärden riskerar att gå förlorade i anslutning till Biosfärområdets hjärta. Även biosfärkontoret och vallutredningen avråder från denna del av översiktsplanen då området är lågt beläget och väldigt vattenrikt vilket även skulle innebära att denna väg skulle bli oerhört kostsam.

Socialdemokratiska gruppen yrkade också på att det skulle tas fram en fördjupning av översiktsplanen för Tollarp med omnejd. Det finns redan fördjupade översiktsplaner för staden Kristianstad och Åhus. Den tredje största orten i kommunen är Tollarp med cirka 3500 invånare, fler om omlandet räknas in. Tollarp är en ort med goda förutsättningar att utvecklas. I Tollarp finns grundläggande kommunal service med utbildning, omsorg och bibliotek. Det finns ett aktivt föreningsliv och ett allsidigt näringsliv. För att få en jämn utveckling och tillväxt i hela kommunen är det kopplat till hur befolkningsutvecklingen ser ut. Nu ser vi framför allt en befolkningstillväxt i staden och Åhus. En översiktsplan för Tollarp innebär en fördjupad planering för Tollarp med omnejd, med syftet att den södra kommundelen ska vara en fortsatt attraktiv del i kommunens utveckling, med attraktiva boendemiljöer och möjligheter för ett växande näringsliv.

Slutligen yrkade Martin Hallingström Skoglund (S), vice ordförande i tekniska nämnden att avgiftsfria uteserveringar ska gälla under hela 2022 och inte som förslaget bara fram till 1 juli 2022. Vi socialdemokrater tycker att det är en väl avvägd stödåtgärd för att få igång livet i centrum efter de påfrestningar som pandemin medfört.

Vår motion om behovet att ta fram ett livskvalitetsprogram behandlades. Här argumenterade motionären Helen Persson (vice ordförande i miljö och hälsoskyddsnämnden) och visade på Helsingborgs stad som ett föredöme gällande detta. Syftet med ett sådant program är att strukturera och organisera för alla kommuninvånares rätt till ett gott liv. Genom att öka möjligheterna att påverka ökar känslan av delaktighet vilket i sin tur ökar viljan att ta ansvar för vardagen, miljön och vår gemensamma framtid. Kommunfullmäktige fattade beslut om att anse motionen besvarad.

I en interpellation till Radovan Javurek (L) satte Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i arbete- och välfärdsnämnden fingret på hur Kristianstads kommun kommer att drabbas på grund av de förändringar som M-KD-SD gjorde i statsbudgeten för 2022 och som är orsaken till att extratjänsterna slopas helt. Extratjänster utgör idag en fjärdedel av Kristianstads kommuns arbetsmarknadsåtgärder. Detta innebär mindre pengar för att stötta kommuninvånare att gå från arbetslöshet till en plats på arbetsmarknaden.

Det rådde glädjande nog full enighet bland alla partiers fullmäktigeledamöter gällande beslutet att förklara Södra Äspet som naturreservat med tillhörande skötselplan.