Arbete- och välfärdsnämnden: S-gruppen budgetförslag 2022

Socialdemokraternas förslag till internbudget i Arbete och välfärdsnämnden 2022

I kommunfullmäktige den 16 november hade vi Socialdemokrater en budget för arbete och välfärdsnämnden med en utökad rambudget med 40 mkr med vissa prioriterade område. Eftersom Alliansens budgetförslag innebar en likvärdig summa som Socialdemokraternas budgetförslag lägger vi här med ett förslag till internbudget utifrån våra prioriterade områden.

Vi har de senaste åren sett hur trycket på Barn och Ungdom har ökat med ett högt tryck av orosanmälningar, fler utredningar men även svårare och mer komplexa ärenden. Det leder till ökning av placeringar. Barn och Ungdom har under 2021 gått många miljoner minus och det ser inte ut att bli bättre inför 2022. Vi ser att denna verksamhet behöver mer resurser för att klara av det ökade trycket. Men vi vet att Barn och ungdom också har en vilja av att utveckla det öppenvårdsinsatser som vi skulle kunna erbjuda i egen regi, istället för att köpa in dessa från externa aktörer. Detta ser vi positivt på och ser att det skulle gynna både våra medborgare och vår förvaltning.

Våra prioriteringar innebär också att vi behöver göra stora ansträngningar för att människor ska ha ett arbete att gå till. Det ger både mänskliga och samhälleliga vinster. Det vi brukar sammanfatta som ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder” inrymmer en rad olika åtgärder, med bland annat studier, praktik, nystartsarbeten och lärlingsutbildningar. Med rätt stöd och rätt åtgärder leder det ofta till vidare studier eller arbete. En hög aktivitet på de här områdena kan bidra till att minska behovet av försörjningsstöd. På grund av den nuvarande krisen riskerar vi att få en ökad arbetslöshet som kommer att ställa ännu högre krav på åtgärder, även på grund av de indragna resurserna från statsbudgeten där M+KD+SD har slopat extratjänsterna. Detta kommer såklart få konsekvenser för de som är i behov av en arbetsmarknadsåtgärd eftersom det är färre som kan ta del av åtgärderna, detta eftersom de åtgärder som finns kvar kostar mer för kommunen. Därför kan det också komma att få konsekvenser för vår budget.

Ett fortsatt integrationsarbete måste stå högt på dagordningen. Mötesplatser som främjar möten mellan människor ska främjas på olika sätt. . Här spelar till exempel Urbana hembygdsgården en viktig roll som mötesplats för föreningar och volontärer. Minskade statsbidrag på grund av minskat flyktingmottagande innebär att medel som finansierat Urbana hembygdsgårdens verksamhet föll bort från 2021. Medel till Urbana hembygdsgården bör inarbetas i ordinarie budget från 2022. Vi anser att detta bör vara prioriterat i vår ordinarie budget.

Vi anser att trygghet handlar om att arbeta förebyggande på olika plan. Vi behöver fortsätta att upprätthålla en hög och god ambitionsnivå när det gäller förebyggande arbete för att minska exempelvis kriminalitet och psykisk ohälsa. Här menar vi att fältverksamheten kan vara bra att stärka för att vara en bra grund får vårt förebyggande arbete.

Det sista området som är prioriterat område är våld i nära relationer och en bostad först liknande modell för våldsutsatta. För vi vet att bostadsbrist och frånvaro av ekonomisk självständighet är två bland flera faktorer som har en stor påverkan för våldsutsatta som försvårar valet att lämna en destruktiv relation. Idag är trycket på landets kvinnojourer hårt och de har mycket att göra. Exempelvis när de tar emot våldsutsatta och de blir placerade på kvinnojourerna så är det svårt, att utan stöd och lediga bostäder, ta sig ifrån kvinnojouren. Att vår kommun förhoppningsvis kan ta fram en bostad först liknande modell för våldsutsatta kan vara helt livsavgörande för den enskilde individen och att det skulle kunna bidra till en snabbare återgång i samhället för den som tidigare levt i en destruktiv relation.

Med bakgrund av ovanstående yrkar vi Socialdemokrater att:

  • Fastställa internbudgetfördelning per verksamhet med grunden i förvaltningens förslag men med nedanstående omprioriteringar.

Budgetprioriteringar

Barn och ungdom                                                        +17 mkr

Arbetsmarknadsåtgärder                                      +10 mkr

Urbana + integration                                                   +2 mkr

Fältverksamhet                                                               +2 mkr

Våld i nära relation                                                        +2  mkr
(inkl Bostad först för våldsutsatta)

SFI                                                                                            +3 mkr

Indexuppräkning                                                            +0,8 mkr
(placeringskostnader + Café David)

Utredning och försörjning                                       +5,5 mkr

Vuxenvården omfördelning 2 mkr                        -2 mkr
till utredning och försörjning

  Totalt                                                                                    + 42,3 mkr

Sabina Månsson Hultgren (S)
Vice ordförande i Arbete och välfärdsnämnden