Det är dags för investeringar i trygghet och välfärd!

Kristianstads kommuns Budget 2022

Återhämtningen i ekonomin går snabbare än väntat och skatteintäkterna ökar. Årets resultat i kommunen pekar mot ett plus på mer än 300 mkr, cirka 230 mkr över budget. Prognosen för nästa år ger oss ett reformutrymme på 195 mkr. Den S- ledda regeringens ekonomiska politik under pandemin har gjort stor nytta. Nu är det dags för investeringar i välfärden!

För oss socialdemokrater är den gemensamt finansierade välfärden ett av de viktigaste verktygen för ett jämlikt, jämställt och rättvist Sverige. Välfärdens roll är att se till så att vi alla får tillgång till välfärdens tjänster alldeles oberoende av inkomst, ålder, kön och annan bakgrund. Det här sköter sig inte självt. Det måste till en medveten politik och medvetna politiska beslut i den riktningen. Det behövs resurser och de ”effektiviseringar” som ofta åberopas, riskerar att dränera skolan, äldreomsorgen och andra välfärdstjänster, på kvalitet. Följden blir större barngrupper i förskolan och tajtare scheman i hemtjänsten, bara för att nämna två exempel. De som behöver välfärdens tjänster bäst är de som först blir drabbade. När vi nu ser ett förbättrat ekonomiskt läge borde valet vara enkelt – hela samhällets kraft måste läggas på att stärka välfärden och där med också tryggheten. Det här hänger ihop.

Så här ser Socialdemokraternas prioriteringar ut i nästa års budget:

Skolans alla stadier ska vara fyllda av kvaliteter som rustar till starka och delaktiga människor, kapabla att göra kloka val i livet. Vi behöver ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek i förskolan och öka stödet till de som behöver extra hjälp i skolan. Gymnasieprogrammen behöver tillföras resurser. Bland små barn på förskolan är det viktigt att personal sitter med runt matbordet vid måltider och att pedagogerna, utan kostnad, också har mat på sin tallrik.

Inom äldreomsorgen måste arbetet med att stärka kontinuiteten inom hemtjänsten fortsätta. Minutscheman och den stress det innebär för både äldre och personal måste bort. Moderna boenden för äldre behövs byggas. Vi vill bygga ett modernt äldreboende på Sommarlustområdet och rusta upp de äldreboenden där det behövs. Ytterligare satsningar behöver göras för att personer med funktionsnedsättningar ska ha ett arbete att gå till.

Barn och ungdomars fritid är en viktig del i välfärden och vi ska höja bidragen för föreningar med egna anläggningar. Föreningsliv och fritidsgårdar spelar viktiga roller i det förebyggande trygghetsarbete som nu pågår. Arbetet för trygghet, i enlighet med handslaget för trygghet, handlar i mycket stor utsträckning om förebyggande insatser för unga. Det är också vad polisen säger.

Vuxna ska bidra i samhällsbygget och de unga ska se sina föräldrar gå till ett arbete. Vi vill öka ansträngningarna med arbetsmarknadsåtgärder. Vi vill satsa mer på vuxenutbildningen. Det gör nytta och förbättrar möjligheterna för att av egen kraft få ett arbete.

Vi vill satsa mer på biblioteken och åter öppna biblioteken i Linderöd och på Österäng. Vi vill utveckla samarbetet med Musik i Syd och satsningen på Utvecklingscentrum för barn och unga. Vi behöver rusta upp den kommunala musikskola, inte rusta ner. Vi har ett rikt musikliv i Kristianstad och vi vet att många unga vill ägna sig åt musik i olika former. Våra fina musiktraditioner ska vi utveckla och bära med oss in i framtiden.

För kommunens del är det viktigt att vi främjar en grön och hållbar tillväxt, för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Det innovationsdrivna Krinova, med profilområdena mat, miljö och hälsa, är en viktig aktör för en sund tillväxt i kommunen.

Agenda 2030 är inte bara ord, det blir allt mer av konkret handling. Kommun, näringsliv, den idéburna sektorn och enskilda har alla viktiga roller i att bygga det långsiktigt hållbara Kristianstad. Vi vill ta krafttag för att bygga ut cykelinfrastrukturen så att cykelpendling blir ett bekvämt och bra alternativ till bilresor på kortare sträckor.

Kristianstad är både stad och land. Det ska vara gott att leva i hela kommunen. I vårt landsbygdspolitiska program lägger vi fokus på bra kommunal service, bostäder, stöd till föreningar med egna anläggningar i hela kommunen. Föreningsliv, byalag och näringsidkare är viktiga aktörer i mindre orter och byar. De ska kommunen ha ett gott samarbete med. Vi vill höja anslaget till landsbygdsfonden till 500 000 kronor.

Det här kallar vi en budget för välfärd och trygghet.

Idag kan vi fatta kloka beslut i Kommunfullmäktige.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Katarina Honoré, Kommunstyrelsens arbetsutskott (S)