VA-taxan: Alliansen saknar helt styrförmåga!

Den 14 september fattade kommunfullmäktige beslut om att höja Vatten- och avloppstaxan. Vi Socialdemokrater ville inte ta taxan utan att behandla prioriterade investeringar, som anges vara bärande i varför taxan behöver höjas. Styrkortet som enheten skall jobba mot anger 19 km ledningsförnyelse under 2021. Idag har 2,2 km grävts ner men budget är i balans. Alliansen har tappat styrningen, mindre VA genomförs än målen men kostnaderna kräver ändå högre taxa. Inget år denna mandatperiod har VA använt sin budget, iallafall inte till de poster som varit uppradade. Detta på grund av personalbrist, utredningsarbete, omprojekteringar. Däremot har tex Centrala reningsverket fördyrats och andra omprioriteringar har tillkommit så pengarna förbrukas, planlöst.

Svenskt Vatten, organisationen, menar att investeringarna i VA behöver öka. Från idag, rekordhöga, 16 miljarder behöver det investeras 23 miljarder varje år i 20 års tid. Detta kan omräknas till ca 200 milj per år för en kommun i Kristianstads storlek, utan hänsyn för utveckling. Läggs någon form av visionsarbete in i ekvationen är det inte orimligt att kan krävas uppåt 400 miljoner per år, när befolkningen förväntas dubblas under rörens livstid och ett ökat antal arbetstillfällen och industrier tillkommer. Vilket blir ohållbart och här måste jag måla fan på väggen.

För den finansiella utmaningen står det privata kapitalet, riskkapitalister, redo att låna ut pengar. Vid ett seminarium klargör en företrädare att ”avkastningskraven understiger tvåsiffriga procenttal”. Idag lånar Kommunen med under en procent i ränta via Kommuninvest. Men via Kommuninvests kommunlån kan lånen riskera att ställas mot investeringar i välfärdens andra områden såsom skola, vård, omsorg, naturen, stränder, gator och torg. Något som kan ge Högern mandat att återigen genomföra långtgående privatiseringar som skyfflar kommuninvånarnas pengar till vinstmaximerande investerare.

Det finns alternativ och vi har, vid tex vallarna använt, Gröna obligationer. Det finns möjligheter till beteendepåverkande insatser, att sluta använda dricksvatten till pooler, gräsmattor eller perenner. Det finns samarbetslösningar med nordöstra Skåne att initiera. Det finns möjligheter för de kommunala bolagen att samarbeta. Allt detta går, men inte under tidsnöd. Det är inte så enkelt som Alliansen påstår ”taxan tas år för år”. Det är avgörande frågor för kommunens framtidsutsikter och inte minst för abonnenterna. De förtjänar inte omotiverade avgifter för vatten och avlopp.

Den gröna omställningen och upprustningen av VA kan stärka möjligheter att leva friska liv utan att helt radera vårt sätt att leva. Universitetens statliga forskningsanslag har lyft teknikutvecklingen. Politiken har alla förutsättningar för att, genom samarbete och beslutsamhet, rigga infrastrukturen för ytterligare tillväxt utan att förstöra vår omgivning. Men inte när Alliansen styr.

För Socialdemokraterna

Martin Hallingström Skoglund, Vice ordförande och S-gruppledare Tekniska nämnden