Pressinformation 2021-09-21: Trygghet och välfärd

Pandemin är inte över ännu, men med vaccineringarnas effekt är det ändå mycket som pekar mot en tid efter pandemin.

Samhällsekonomin återhämtar sig nu snabbt. Tack vare en regering som inte släckt ner hela samhället, som gått in med massiva stödåtgärder till näringsliv, kommuner, idrott och kultur ökar nu sysselsättningen och därmed skatteintäkter. Möjligheten till korttidspermitteringar har hjälpt till att hålla arbetslösheten nere och ger nu bättre förutsättningar när jobben och tillväxten ökar igen.

Nu är det tid att satsa på välfärdens områden, väl medvetna om att det är en stark och jämlik välfärd som långsiktigt ger oss förutsättningar för ett bättre och tryggare samhälle.

I kommunen ser vi nu tydligt effekterna av att hela samhället är på väg att återhämta sig. Delårsbokslutet pekar mot ett resultat som är 231 mkr bättre än budget, sammantaget ett plus i kassan vid årets slut på 308 mkr! Det är ett rekordresultat och till och med bättre än 2020 års resultat om 249 mkr.

Nu är tid att förvalta våra resurser väl och satsa på välfärdens områden! Med det resultat vi väntar för året kan vi börja nu. Den styrande Alliansen har nu redovisat ett förslag till extra föreningsstöd om 8,5 mkr. Det är bra och riktigt, men försummar andra åtgärder för att öka tryggheten i vår kommun. Vi föreslår att vi nu breddar åtgärderna för att bygga välfärd och trygghet starkare. Vi kan nu höja ambitionsnivån för helg- och feriearbeten, vuxenutbildning och andra arbetsmarknadsåtgärder. Stödet till föreningarna är bra, de spelar en mycket viktig roll med att ge unga människor möjligheter till en meningsfull fritid. Därmed bidrar också föreningslivet i det förebyggande arbetet för trygghet och trivsel.

Pandemin har pekat på brister i arbetsmiljön. Det är dags nu att avsätta medel till en arbetsmiljöfond, som ska vara ett strategiskt stöd till nämnderna i deras arbetsmiljöansvar.

Med de satsningar vi föreslår i år använder vi resurserna på ett offensivt och framåtsyftande sätt, för att bygga välfärd och trygghet i Kristianstad. Det finns väl knappast något viktigare?

Socialdemokraterna föreslår följande:

 • Extra stöd till föreningar som driver egna anläggningar: 2 mkr
  Alliansen föreslår ett stöd till föreningar med egna anläggningar på 2 mkr. För en levande landsbygd är aktiva föreningar mycket betydelsefulla. Därför är det väl motiverat att öka den delen av föreningsstödet med ytterligare 2 mkr.
 • Extra stöd redan i år till Kristianstads fritidsgårdsforum: 1 mkr
  Det finns skäl att redan i år öka stödet till fritidsgårdarna, för att möjliggöra ett ökat öppethållande.
 • Ökade resurser till helgarbeten för ungdomar: 2 mkr 
  I det förebyggande arbetet är det viktigt att uppmuntra till eget ansvar och stimulansen att tjäna egna pengar. Under senare år har den sortens åtgärder spelat stor roll under såväl ferier som under terminstid.
 • Arbetsmarknadsåtgärder för vuxna: 2 mkr
  Målet för kommunen är att andelen personer i arbetsmarknadsåtgärder ska motsvara 6,3 % av kommunens heltidsanställda. Den andelen har sjunkit kraftigt under de senaste åren. Det är dags att höja ambitionsnivån. En målgrupp ska vara de som är långtidsarbetslösa och står långt från arbetsmarknaden.
 • Stärk vuxenutbildningen: 2 mkr
  Arbetslösheten ska pressas tillbaka. Vuxenutbildning är en väg dit. Nu måste vi höja ambitionsnivån inom vuxenutbildningen.
 • Extra stöd till studieförbunden för att bedriva undervisning i svenska 2 mkr och samhällsorientering.
  Det visar sig till exempel nu att en lägre andel vaccinerat sig bland människor med utländsk bakgrund. Ett skäl till det anges vara bristande information om motiven för vaccination eller svårigheter att förstå vikten av det.
 • Utökade möjligheter för ordningsvakter i centrum och på Gamlegården: 1,5 mkr
  Upplevelsen av otrygghet är för stor i stadens centrala delar, som i grund och botten är vårt gemensamma vardagsrum. Ordningsvakternas närvaro bör stärkas även på kvällstid, främst lördagar och söndagar. Åtgärder för trygghet behöver också stärkas på Gamlegården och kommunen behöver stödja ABK:s arbete med det. I samarbete med Kristianstad City resp. ABK kan vi öka trygghet och god ordning.
 • Arbetsmiljöfond: 35 mkr
  En god arbetsmiljö i kommunens verksamheter är helt avgörande för dels möjligheten att orka ett helt arbetsliv och dels för kommunen som attraktiv arbetsgivare. Pandemin har slitit hårt på många av våra anställda, som gjort ett enastående arbete under annorlunda och ibland svåra förhållanden. Nu är det tid att rusta oss med en arbetsmiljö som hanterar både normal vardag och svåra situationer. Det behövs ett långsiktigt och målmedvetet arbete för en god arbetsmiljö. Vi föreslår avsättning till en arbetsmiljöfond, som ska vara ett strategiskt stöd till nämnder/ förvaltningar i deras ansvar och arbete för en god arbetsmiljö.

Summa:         47,5 mkr

De åtgärder som föreslås får budgetkonsekvenser nästa år. Det återkommer vi till i vårt förslag till budget för 2022.

Efter pandemin – åtgärder 2022

Pandemins negativa effekter kommer att påverka oss även nästa år. Vår uppfattning är att vi i budgeten för 2022 behöver avsätta en summa för att minska effekterna av pandemin. Det kan till exempel handla om extra stöd i skolan. En annan åtgärd som vi redan nu vill flagga för är pågående insatser för centrum.

 • Fortsatt subvention av parkeringsavgifter och avgiftsfritt för 4,4 mkr uteserveringar hela 2022. Återhämtningen efter pandemin kommer att ta tid. Vi bedömer att parkeringssubvention och avgiftsfria uteserveringar är till gagn för återhämtningen i centrala Kristianstad.

Kristianstad 2021-09-21

Anders Tell,  Oppositionsråd (S)                                  

Katarina Honoré, KS Au (S)