Att bo, leva och verka i hela vår fina kommun!

I vår kommun bor ungefär hälften av oss i staden eller stadsnära och den andra hälften på större eller mindre orter och på landsbygden. Ibland framställs det som om det skulle finnas en motsättning mellan stadens och landsbygdens möjligheter till utveckling. Så är det naturligtvis inte. Hur vi hanterar förutsättningarna för att bo, leva och verka i hela kommunen handlar om val. För oss som kommunpolitiker är det viktigt vilka val vi gör när det gäller skolor, äldreomsorg, bibliotek och friluftsbad bara för att nämna några exempel.

2016, när vi socialdemokrater styrde tillsammans med Centern och Liberalerna, antog vi en Landsbygdsstrategi för kommunen. Ett Landsbygdsråd bildades och en Landsbygdsfond på 200 000 kronor skapades för att stödja olika föreningsprojekt runt om i kommunen. Det var bra beslut som bidrog till att öka det politiska engagemanget för landsbygden. Inte minst bredbandsutbyggnaden tog fart så att nu 95 % av hushållen i kommunen har möjlighet att ansluta till fiber.

Nu är det dags att ta nya steg. Därför har vi socialdemokrater för egen del antagit ett Landsbygdspolitiskt program som ska ligga till grund för våra politiska förslag de närmaste åren. Samtidigt har vi i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att kommunens Landsbygdsstrategi ska uppdateras. Vi föreslår att Landsbygdsfonden ska höjas till 500 000 kronor, så att fler föreningar ges möjlighet att förverkliga sina idéer. Till vår glädje har vi nu här på debattsidan sett röster från såväl Centern som Moderaterna som uttrycker intresse för landsbygdsutveckling. Inte minst Centern får gärna ansluta till våra förslag om bibliotek och friluftsbad i hela kommunen. Det välkomnar vi! Med stöd från Centern blir förutsättningarna bättre att åter öppna biblioteket i Linderöd och göra nödvändiga investeringar i friluftsbadet i Huaröd. Än så länge har det dock varit tyst från centerhåll om det. En fråga som det för närvarande råder stor osäkerhet om är vägbelysningen i många av våra mindre orter. Från Alliansstyrets sida har vi sett en märkvärdig saktfärdighet i frågan. Det har pågått en planering för att släcka ner en lång tid från Eons och Trafikverkets sida. Vi socialdemokrater har lyft frågan ett otal gånger, utan att något hänt. Först nu, veckan innan midsommar, fanns ett förslag om att ta fram en belysningsstrategi!

Med samhällsplanering kan vi göra en del, men inte allt. Ett viktigt instrument är de översiktsplaner som upprättas över hela eller delar av kommunen. De spelar en viktig roll för den långsiktiga planeringen i en kommun och säger mycket om viljeinriktningen för bostadsbyggande och förutsättningar för industri och handel. En översiktsplan ger också en viktig signal till omvärlden, till exempel för Region Skånes planering för kollektivtrafiken. Översiktsplaner finns för Kristianstad, Åhus och en för kommunen i övrigt. Vi har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att det ska göras en översiktsplan för Tollarp. Det är kommunens tredje största ort och är befolkningsmässigt tillräckligt stor för en översiktsplan. Det är en del av kommunen där vi ser goda möjligheter till utveckling. Tollarp är dessutom nav för ett stort omland, med den samhällsservice som finns där.

Avslutningsvis vill vi lyfta fram föreningslivets betydelse. Föreningarnas roll kan inte överskattas och de spelar en viktig roll i många av våra mindre samhällen. De flesta föreningar driver dessutom sina egna anläggningar med hjälp av i huvudsak ideella krafter. Det är stordåd som utförs varje dag! Från kommunens sida menar vi att stödet till föreningar som driver egna anläggningar behöver öka. Vi hoppas att övriga partier instämmer i det!

Anders Tell Katarina Honoré
Oppositionsråd (S) Vice ordförande, Landsbygdsrådet (S)