S-initiativärende i kommunstyrelsen: VA- plan, strategi, planering och genomförande

För närvarande pågår arbetet med en revidering av VA- planen. Det bedöms att ett förslag ska finnas klart i höst.

Investeringar i VA- nätet och nu dessutom i ett nytt centralt reningsverk är mycket stora åtaganden av kommun och VA- kollektiv. Det handlar om mycket stora belopp och ofta om tekniskt komplicerade frågor som påverkar planering och byggprocesser. För oss som politiskt ansvariga är det angeläget att metoder och verktyg för dels beslutsfattandet och dels uppföljning är transparenta och tydliga. I den nya VA- planen är det vår uppfattning att processen för hur VA- investeringar hanteras kan förtydligas.

Vi föreslår en ordning i tre steg:

  1. VA- plan med långsiktig övergripande strategi, förslagsvis 10 år, utan konkreta planer för utbyggnad mm, men med räckvidd, mål mm. Beslut i kommunfullmäktige.
  1. 5- åriga planeringsunderlag som revideras löpande.

Här beskrivs en konkret planerad utbyggnad för de närmaste fem åren, kopplad till kommunens fleråriga investeringsbudget och VA- planens mål. Beslut i kommunfullmäktige.

  1. 1- åriga genomförandeplaner där de konkreta objekten är beskrivna och krontalssatta. Beslut i tekniska nämnden som också följer upp och utvärderar.

VA- taxan är nära kopplad till investeringar i VA. Det bör av det skälet vara en tydlig koppling mellan besluten om genomförandeplaner, taxa och investeringsbesluten. För att kunna ha rimlig framförhållning bör därför såväl taxa som investeringsbeslut ske samtidigt i KF, lämpligen i juni månad. Det kan innebära att beslut om investerings- respektive driftsbudget beslutas vid skilda tillfällen och den frågan behöver i sammanhanget också utredas.

Kommunstyrelsen föreslås besluta om en inriktning enligt ovan.

Kristianstad 2021-06-17

För den socialdemokratiska KS- gruppen

Anders Tell, Oppositionsråd (S)