Budget 2022: S-förslag till planeringsförutsättningar

Socialdemokratiska förslaget till planeringsförutsättningar för Kristianstads kommun inför Budget 2022 lades i kommunstyrelsen 2021-06-23

Det är dags för investeringar i välfärden!

Hela samhället har drabbats av den största krisen sedan Andra världskriget. Vi har alla sett och upplevt konsekvenserna av de skador som pandemin har vållat. Det är förfärligt på många sätt. Först nu vågar vi blicka framåt, även om krisen inte är över ännu. Vi ser ändå att verksamheter och ekonomi börjar återhämta sig. Den S- ledda Regeringens insatser för att mildra konsekvenserna har gjort stor nytta. Återhämtningen i ekonomin verkar till och med gå snabbare än väntat och skatteintäkterna beräknas öka. Nu är det dags för investeringar i välfärden!

Situationen just nu

Det gångna året har i mycket stor utsträckning präglats, och präglas fortfarande, av den pandemi som ännu inte är bemästrad. Sedan vaccinationerna påbörjats och allt fler nu är vaccinerade, kombinerat med restriktioner och varmare väder, har ändå smittspridningen dämpats. Genom vaccinationer av de äldre har antalet sjuka och avlidna minskat radikalt i de åldersgrupperna. Något som inte minst påverkat situationen inom äldreomsorgen till det bättre.

Situationen i förskolor och skolor börjar normaliseras. Sjuktalen hos personal går ner. Den påfrestning de som arbetar i människonära yrken utsatts för är bekymmersam och behöver tas om hand på ett klokt sätt.

Kommunens ekonomiska situation är bättre än befarat. Skatteintäkterna har inte minskat i den utsträckning vi alla befarade för ett år sedan. De statliga stöden, ofta beslutade i bred majoritet i Riksdagen, har gjort stor nytta. Den S- ledda Regeringens ledning och vårdande av starka statsfinanser har utgjort en grundläggande förutsättning för att lotsa landet genom krisen så skonsamt som möjligt. Just nu pågår fortfarande statliga stödåtgärder till företagen och kommunens stöd just nu innebär subventionerade hyror till restauranger och caféer i kommunala fastigheter, ett stöd till uteserveringar och sänkta parkeringsavgifter i centrala Kristianstad. Stora insatser görs för att erbjuda sommarjobb och arbeten via arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Insatserna som genomförts av Tekniska förvaltningen, i offentliga miljöer som gator, torg, parker, grönområden och längs stränderna har varit mycket uppskattade och värdefulla. Stödet till föreningar och till samlingslokaler har betytt mycket i tider när förutsättningarna för möten i föreningslivet varit kraftigt begränsade.

Förutsättningar inför 2022

Mot bakgrund av den diskussion som nu pågår om behovet av förstärkningar inom äldreomsorgen måste kraftfulla åtgärder vidtas för att stärka vården och omsorgen om äldre. Den S- ledda Regeringen har aviserat fortsatt stöd för att rusta äldreomsorgen. I kommunen måste vi följa upp det med långsiktiga insatser som också ger vår personal en god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling i arbetet.

När det gäller arbetsmiljön behövs nu både återhämtning och framtidssatsningar. Vi socialdemokrater har därför föreslagit att en särskild fond om 35 mkr inrättas redan i år för att stärka arbetsmiljöarbetet.

Den allmänna bilden är att välfärdens områden, som äldreomsorg, förskolor, skolor, men även kulturområdet som till exempel bibliotek och kommunal musikskola och föreningsliv, måste stärkas och att allt fler ser vikten av ett starkt samhälle som har kraften att stå emot om samhället drabbas av en svår kris. Vårt uppdrag måste därför vara att beskriva hur vi kan stärka den gemensamma välfärden, inte försvaga den. Vår uppfattning är att människor är beredda att betala en förhållandevis hög skatt om samhället levererar en välfärd av god kvalitet. Rustar vi ner välfärden så försvagar vi den vilket leder till ett minskat förtroende från medborgarnas sida.

Prognosen för kommunens ekonomi ser mer positiv ut än förväntat. Den ekonomiska återhämtningen går nu snabbt, vilket leder till fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Vår bedömning är att vi nu måste satsa på välfärden, både som återhämtning men också för att långsiktigt stärka den. Den offentliga och gemensamt finansierade välfärden är ett grundfundament för en jämlik och stark välfärd. Det är så vi bygger ett samhälle för alla.

Det råder en allt för hög arbetslöshet i kommunen, särskilt bland unga. Utbildning och arbete utgör grundläggande fundament för att nå kommunens vision om Tanke, Trygghet och Trivsel. Kommunens insatser måste därför ökas än mer i skolan, på arbetsmarknaden och för att främja och verka för ett livskraftigt näringsliv. Krinova Science Park är en spjutspets för att främja innovationer och kreativitet. Samverkan med Högskolan Kristianstad måste stå högt på dagordningen.

Det finns ett starkt stöd i kommunen för att stärka gröna och blåa värden. Vattenriket spelar en viktig roll för att bygga hållbarhet, för pedagogik, för forskning och som besöksmål. Kommunens grönområden och friluftsområden lockar många besökare. Tivoliparken och stadens träd och grönområden betyder mycket för hälsa och välmående. Under 2022 behöver de här områdena successivt stärkas och det är dags att inrätta en funktion som stadsträdgårdsmästare samt förstärka hälsoträdgården med hälsoinriktad och pedagogisk kompetens.

Fortsatt planering för Barbackaområdets användning, där vi socialdemokrater föreslår att breda medborgarförankrade rådslag genomförs.

Flera frågor som rör mindre orter och landsbygden kommer att stå högt på dagordningen 2022. Hit hör inte minst gatu- och vägbelysning, som nu i stor utsträckning kommer att släckas ner. I kommunen måste vi skaffa oss en strategi för hur det ska mötas. För vår del kan vi inte acceptera att all belysning längs vägarna på landsbygden släcks ner. Vår uppfattning att Huaröds friluftsbad ska rustas och leva vidare blir sannolikt en fråga att arbeta med även 2022.

Så här vill vi stärka välfärden

Behoven och efterfrågan på kvalitet i välfärden är stora. De särskilda utmaningar vi står inför nu och kommande år är att ge hög kvalitet i förskolor och skolor för ett ökande antal barn och elever. Barn och ungdomars fritid är en viktig del i välfärden och här skall vi höja bidragen för föreningar med egna anläggningar. Föreningsliv och fritidsgårdar spelar viktiga roller i det förebyggande trygghetsarbete som nu pågår. Stora ansträngningar måste göras för att stärka likvärdigheten i skolan. Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är också i de åldrarna behoven av vård och omsorg ökar mest.

Att ha det tryggt och bra både under skolåren och på äldre dagar är grundläggande för ett välfärdssamhälle. Det handlar om så mycket mer än att lära sig fakta och sammanhang i skolan eller att få rätt mediciner som äldre. Det handlar i grund och botten om meningsfullhet i livet, att kunna leva ett rikt liv. Till det bidrar naturligtvis såväl fakta i skolan som rätt medicinering i äldreomsorgen, men det behövs något mer.

Inom äldreomsorgen måste arbetet med att stärka kontinuiteten inom hemtjänsten fortsätta. En möjlighet är att bygga ett mer teambaserat arbetssätt enligt samma modell som det särskilda hemgångsstödteamet. Välfärdsteknik är inom bland annat äldreomsorgen är ett område som kommer att få en ökande betydelse och som medför många möjligheter att underlätta arbetet för personalen och för användaren genom att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för de som kan ta del av den. Vi socialdemokrater menar att det som ska driva tekniken framåt är allas möjligheter att använda sig av den, den ska vara en del av den generella välfärden. Vårt mål är tydligt, välfärdstekniken ska verka förebyggande, den ska underlätta i livet och den ska främja hälsa.

Inom området funktionsstöd vet vi hur mycket det betyder med ett meningsfullt arbete. Det finns många goda exempel på samarbeten både i kommunen och i olika företag. Det är ett arbete som behöver stärkas ytterligare.

Trygghet handlar i högsta grad om att barn kan växa upp i trygga miljöer. När så inte sker ska Våra prioriteringar innebär också att vi behöver göra stora ansträngningar för att människor ska ha ett arbete att gå till. Det ger både mänskliga och samhälleliga vinster. Det vi brukar sammanfatta som ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder” inrymmer en rad olika åtgärder, med bland annat studier, praktik, nystartsarbeten och lärlingsutbildningar. Åtgärder som dessa måste också omfatta personer med funktionsvariationer, som av olika skäl kan behöva stöd för att få en plats på arbetsmarknaden. Med rätt stöd och rätt åtgärder leder det ofta till vidare studier eller arbete. Det behövs eftersom vi har sektorer som lider av svår kompetensbrist, något det berättas om hos de flesta företag vi besöker. En hög aktivitet på de här områdena kan bidra till att minska behovet av försörjningsstöd. På grund av den nuvarande krisen riskerar vi att få en ökad arbetslöshet som kommer att ställa ännu högre krav på åtgärder.

Allas möjligheter till full delaktighet i samhällslivet kräver ett målmedvetet och strategiskt arbete. Det handlar om demokratifrågor, att motverka olika former av förtryckande strukturer som till exempel hedersnormer, funktionsnedsattas möjligheter till ett fritt liv m m. Vi socialdemokrater föreslår att vi ska inrätta en fullmäktigeberedning med syftet att arbeta för att deklarera Kristianstad, likt andra kommuner, som en MR- kommun. SKR tillhandahåller en modell för hur ett sådant arbete kan bedrivas.

Kommunens näringslivsenhet, det lokala näringslivet, skolans studie- och yrkesväg-ledningsverksamhet och arbete och välfärdsförvaltningens arbetsmarknadsverksamhet behöver samverka mer för att hitta vägar till vidare studier och arbete inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Det är nu särskilt viktigt att hålla en god och nära dialog med Arbetsförmedlingen, bland annat genom den överenskommelse som tecknats, för att kunna ta i anspråk de arbetsmarknadspolitiska verktyg som tillhandhålls av staten.

Så här bygger vi kommunen

För oss socialdemokrater innebär våra prioriteringar att områden som kultur, natur, fritid också tillhör väsentliga delar av välfärden. Biosfärområdet Kristianstads vattenrike betyder mycket som modellområde för hållbar utveckling, för både kunskaper och intresse för vår miljö. Det är områden som bidrar till att göra livet rikare, som bidrar till att bygga välstånd. Parker, grönområden och träd fyller viktiga funktioner för livskvalitet och en god hälsa.

Bostadsbyggandet ska ta sin utgångspunkt i att bostäder bygga för alla och med goda livsmiljöer. Den förtätning som nu planerad i staden gör det särskilt viktigt att värna gröna miljöer med grönområden, parker och livskraftiga träd. Cykelvägsutbyggnaden måste ges utrymme i enlighet med de antagna planer som finns.

Utvecklingsinsatser i staden pågår i flera projekt; det handlar om centrum, Barbackaområdet och Näsby. Samtidigt ska vallskyddet stärkas i enlighet med den av Kommunstyrelsen antagna planen. Det är helt avgörande för stadens framtid.

Offentliga verksamheter är stora beställare av varor och tjänster. För kommunens del handlar det bland annat om stora investeringar i ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor. Stora belopp investeras nu också i VA- verksamheten, med inte minst ett i stort sett nytt centralt reningsverk. Investeringsvolymen är tung och de här investeringarna är viktiga framtidssatsningar för kommunen. I rådande läge är de dessutom viktiga eftersom de genererar många arbetstillfällen. Av det skälet är det särskilt viktigt att hålla uppe nivån på våra investeringar just nu.

Kristianstad handlar om både stad och land. Kommunens landsbygdsstrategi behöver ses över och Socialdemokraternas eget kommunala landsbygdspolitiska program är en utgångspunkt för den översynen. Landsbygdsfondens anslag ska höjas till 500 tkr årligen.

Kristianstads kommuns läge i nordöstra Skåne och kommunens storlek ger oss ett särskilt ansvar för tillväxt och attraktivitet i vår del av länet. Mer insatser behöver göras på det området. Kommunen behöver vara än mer aktiv i diskussionerna om en regionplan för Skåne och arbetet för att få med dubbelspåret till Hässleholm i den nya NTI som ska antas 2022 måste intensifieras. Dubbelspåret är av avgörande betydelse för att hela Skåne i praktiken ska fungera som en arbetsmarknadsregion, där Kristianstads kommun med sina 86 000 invånare spelar en viktig roll.

En grön och hållbar tillväxt

För kommunens del är det viktigt att vi första hand främjar en grön och hållbar tillväxt, för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Vi ska ha ett klimat och ett förhållningssätt i kommunen som gör det intressant att etablera företag här. Det innovationsdrivna Krinova, med profilområdena mat, miljö och hälsa, är en nyckelaktör för en sund tillväxt i kommunen. Det är mycket positivt att näringslivets aktörer allt mer arbetar med att främja hållbarhet i sina verksamheter. Agenda 2030 är inte bara ord, det blir allt mer av konkret handling. Kommunen ska vara fortsatt med i och aktiv med att utveckla Fairtrade. Kommun, näringsliv, den idéburna sektorn och enskilda har alla viktiga roller i att bygga det långsiktigt hållbara Kristianstad. På EU-nivån görs nu med anledning av krisen stora insatser för att lyfta Europas länder ur den recession som nu är ett faktum. Med lån och bidrag ska nu omfattande insatser för att bland annat stärka omställningen till ett hållbart samhälle. Lokalt kan Krinova ges en aktiv roll i det omstartsarbete som kommer att behövas när pandemins akuta skede är över och omställningen till ett hållbart samhälle stärks.

Kristianstad är en mötesplats och en plats för många och stora evenemang. Besöksnäring och turism är väsentliga inslag i vår miljö och tillför stora värden. Många aktörer bidrar till det. Kommunen är involverad på flera sätt; genom en egen organisation för evenemang, genom den orangea staden, Handelsstaden och andra samarbeten. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag i kommunen, där samordning och samarbete mellan flera aktörer kan bli effektivare.

Arbetet ska vara en friskfaktor

Den viktigaste resursen som kommunen förfogar över är de anställdas arbete. Det är genom de insatserna som välfärdsuppdragen blir praktisk handling. Kvalitet uppstår i grunden i mötet mellan den anställde och kommuninvånaren. Det är hur det mötet sker och innehållet i det som avgör kvaliteten i välfärden. Avgörande för goda möten med kvalitet i välfärden är att de anställda har verktyg och förutsättningar för att ge goda möten. Det kräver en god arbetsmiljö och en hög grad av delaktighet i arbetes planering och genomförande. Det görs nu stora insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Det finns både medvetenhet och kunskaper hos många medarbetare. Det är bra! Men ännu är det allt för hög sjukfrånvaro. Kommunen måste framgent fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer. Arbetet ska man bli frisk av, inte sjuk! Det här är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare!

I en motion har vi socialdemokrater föreslagit att en arbetsmiljöfond inrättas, om 35 mkr. Den ska inledningsvis arbeta med att stärka möjligheterna till återhämtning efter pandemin, men även stärka ett långsiktigt arbetsmiljöarbete. Under kommande år behövs ytterligare avsättningar till fonden. Fonden ska i huvudsak verka på en övergripande nivå med strategiska åtgärder som förbättrar arbetsmiljön. Arbetet med fonden ska ske i nära samverkan med de fackliga organisationerna.

Förslag till planeringsförutsättningar

Inför budget 2022 menar socialdemokraterna, mot den här bakgrunden, att det är ett antal områden som måste prioriteras i planeringsförutsättningarna. Det handlar sammanfattningsvis om följande:

 • Säkra och stärka resurserna till utbildning och omsorg.
 • Stärka arbetet för ett tryggt Kristianstad, där förebyggande insatser riktade till unga står i fokus.
 • Fortsatt fokus på arbetsmiljöåtgärder och goda arbetsmiljöer genom inrättandet av en arbetsmiljöfond.
 • Hålla en hög ambitionsnivå för arbetsmarknadsåtgärder, de leder till utbildning och arbete.
 • Ta fram underlag för att utveckla barnkulturen och stärka den kommunala musikskolan.
 • Ta fram en plan för bibliotekens utveckling.
 • Se över hur stödet till föreningslivet kan stärkas.
 • Arbeta för att stärka och utveckla miljö- och klimatarbetet, med Agenda 2030 som utgångspunkt, där Kristianstads Vattenrikes uppdrag som modellområde för hållbar utveckling ska spela en viktig roll.
 • Stärka arbetet med gröna och blåa värden, grönområde, parker och träd genom att inrätta en funktion som stadsträdgårdsmästare och en funktion som hälsoinriktad pedagog med utgångspunkt från hälsoträdgården.
 • Revidering av kommunens landsbygdsstrategi.
 • Fortsatt arbete med att stärka Krinovas utveckling, för innovationer och grön och hållbar tillväxt. Krinovas roll lokal och i Skåne, för innovationer inom livsmedelsområdet ska stärkas.
 • Hålla uppe nivån på strategiska investeringar, med bland annat satsningar på förskolor och skolor. Det bidrar till att motverka den arbetslöshet som befaras på grund av den rådande krisen och dessutom är det billigare att investera i en lågkonjunktur.
 • Utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag.

Omsorgsnämnden                                                                              + 25 mkr

 • Kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen.
 • Utveckla teambaserad hemtjänst.
 • Översyn av hur hälso- och sjukvården kan stärkas inom äldreomsorgen.
 • Stärka det förebyggande arbetet med fler mötesplatser.
 • Omvandla boenden så att fler riktas till demenssjuka personer.
 • Funktionsstöd: Nya boenden i Åhus och Färlöv.
 • Utveckla den dagliga verksamheten inom funktionsstöd.

Barn- och utbildningsnämnden                                                        + 45 mkr

 • Volymförändringar i förskolan och skolan
 • Barn i behov av stöd
 • Socioekonomisk resurs
 • Modersmålsundervisning
 • Kommunala musikskolan
 • Utveckla biblioteken i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden
 • Stöd, pandemikonsekvenser, 5 mkr (engångssumma)

Arbete- och välfärdsnämnden                                                          + 30 mkr

 • Barn- och ungdom
 • Fortsatt växling från försörjningsstöd till arbete
 • Arbetsmarknadspolitiska insatser
 • Integration, Urbana hembygdsgården
 • SFI
 • Förebyggande, trygghet

Kultur- och fritidsnämnden                                                             + 12 mkr

 • Stödet till föreningar och fritidsgårdar.
 • Utveckla biblioteken i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden.
 • Öppna Österängs bibliotek och Linderöds bibliotek.
 • Stärk samarbetet med Musik i Syd och Unga Musik i Syd.
 • Kristianstads Badrike.

Tekniska nämnden                                                                            + 8 mkr

 • Trafik- och grönplan.
 • Inrätta befattning som stadsträdgårdsmästare.
 • Inrätta befattning som trädgårdspedagog vid Hälsoträdgården.
 • Arbetsmarknadsåtgärder, arbetsledare.

Byggnadsnämnden                                                                            + 1 mkr

 • Förstärkning av plan och bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden                                                      + 1 mkr

 • Utökad tillsyn.
 • Miljönyckel

Kommunstyrelsen                                                                             + 8 mkr

 • Trygghet
 • Näsby stadsutveckling.
 • Ökad basfinansiering, Krinova.
 • Kristianstads Vattenrike, pedagogisk verksamhet
 • Landsbygdsfonden
 • Friskvårdsbidrag

Summa:       + 130 mkr

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

 • Fastställa planeringsförutsättningarna i enlighet med föreslagna prioriteringar.
 • 1,2 % överskott i driftsbudgeten ska vara riktmärke, vilket innebär ett reformutrymme om 130 mkr (inkl. effektivisering enl. nedan).
 • Se över den administrativa överbyggnaden för förvaltningarna i rådhuset och Östra
 • kommunhuset, för en ökad samverkan mellan förvaltningarna, samt effektivare upphandlingar. Bedömd effekt 2022: 10 mkr.
 • Uppdra till kommundirektören att redovisa ett förslag till budget, kopplade till åtgärder, med utgångspunkt från föreslagna prioriteringar.

Kristianstad 2021-06-18

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Anders Tell (S)                   Katarina Honoré (S)