Behöver vi arbeta med de mänskliga rättigheterna i Kristianstad?

Vi socialdemokrater lämnade i februari 2019 in en motion där vi föreslog att det ska inrättas en fullmäktigeberedning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter, med syftet att Kristianstads kommun ska bli en människorättskommun (MR-kommun). Nu får vi svaret på motionen. Det är i grunden positivt, men det är ändå en stor besvikelse eftersom förslaget är att avslå motionen med hänvisning till att det saknas personella resurser.

Vår motion grundar sig på att kommunen, menar vi, kan arbeta med mänskliga rättigheter på ett mer systematiskt och strukturerat vis. Det finns bra metoder för det och flera kommuner i landet, till exempel Lund och Piteå, är redan MR- kommuner och andra arbetar för att bli det. Genom att bli en MR-stad skulle det innebära att kommunen i allt sitt interna arbete tar till sig ett perspektiv på mänskliga rättigheter.

Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Fler måste uppleva betydelsen av att rösta vid allmänna val. Vi kan också nämna, som exempel, unga kvinnors och mäns rätt till sina egna livsval utan hedersförtryck eller andra traditionella, förtryckande, värderingar. Hit hör till exempel också rätten till arbete och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättningar.

Vi vill även att vårt arbete ska genomsyras i alla våra kontakter med externa aktörer. Detta för att stärka alla barn, ungdomar, vuxna och äldre som bor och verkar i kommunen och för att se till att deras rättigheter tillgodoses.

Som vi har sagt tidigare så gör Kristianstads kommun redan mycket i arbetet för de mänskliga rättigheterna men för att säkerställa arbetet nu och framöver är det viktigt att det görs ett aktivt arbete hela tiden och genom att inrätta en beredning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter kan vi utveckla ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter.

Även som vi skrivit i tidigare insändare så kan vi i Kristianstad bli ett lokalsamhälle där vi alla tillsammans tar ett ansvar för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Vi kan sprida kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos förtroendevalda, tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället. Vi kan säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas på alla plan där vi agerar. Det stämmer också bra överens med kommunens vision om Tanke, Trygghet och Trivsel.

Vi har mycket att lära och vi kommer att få landets experter precis runt husknuten när institutionen för mänskliga rättigheter startar i Lund 1 januari 2022. Kristianstad bör satsa på arbetet med våra mänskliga rättigheter för våra medborgare, våra anställda och vår kommun.

Anders Tell (S), Oppositionsråd

Sabina M Hultgren (S), Vice ordförande, Arbete och välfärdsnämnden