Initiativärende till tekniska nämnden: Gällande belysning på landsbygden!

Tekniska förvaltningen har kännedom om ett flertal aktuella områden som kommer släckas ner i befintligt format och ordförande för Tekniska Nämnden har dragit bort ett flertal av dessa ärenden från ärendelistan för Tekniska nämnden sedan november 2020 :

Avveckling av belysning längs med Hörrödsvägen och forsakarsvägen, Änr TN 2020/1011

Avveckling av belysning längs väg Gamla vägen, Fjälkinge, Änr TN 2021/1044

Avveckling av belysning Gatubelysning Österslöv, Änr TN 2021/1050

Avveckling av belysning Håstads ljungaväg,

Avveckling av belysning Håstadsvägen,

Avveckling av belysning Sätesholmsvägen, Sätaröd,

Det har framkommit att nedsläckningen av belysning på, av Eon ägda, stolpar inte kräver något beslut från Tekniska nämnden och med anledning av den tidspress som nu råder är det av yttersta vikt att förvaltningen prioriterar belysningen på landsbygden och skyndsamt återkommer för att presentera ett förslag som Tekniska nämnden kan remittera vidare till kommunstyrelsen.

Med anledning av detta lägger den socialdemokratiska gruppen fram detta initiativärende och föreslår Tekniska nämnden:

Att uppdrar Tekniska förvaltningen att arbeta fram ett ändamålsenligt förslag på belysning längst med viktiga gångstråk och områden längst med vägsträckor som släcks ner till följ av att Eon gräver ner sina luftburna elledningar.

Att Ett förslaget arbetas fram och möjliggöras beslut innan Eon omöjliggör en fortsatt användning av kommunens belysning som är placerad på Eons stolpar utanför tättbebyggda områden, som är viktiga för kommuninvånarna.

För den socialdemokratiska gruppen

Martin Hallingström Skoglund – Vice ordförande tekniska nämnden