Alla skolor ska sätta eleven i främsta rummet!

”Sverige har slarvat med det viktigaste i en välfärdsstat och måste återupprätta skolan som en gemensam samhällsinstitution” sa Löfvén i årets första maj-tal. Vi socialdemokrater vill förändra skolpengen och förbjuda religiösa friskolor. Friskolorna överkompenseras i dagens utformning av skolpengen. Rådande friskolesystem är verkligen så orimligt att det är svårt att ens tro att det är sant.

Både friskolor och kommunala skolor bekostas till 100 % av våra gemensamma skatteintäkter. Friskolorna får idag 100 % av vad en genomsnittlig elev i en kommunal skola kostar. Detta innebar att när Lingenässkolan startade ökade det belopp som Kristianstads kommun betalar till de fristående skolorna med 1,5 miljoner kronor grundat på att kommunens genomsnittliga skollokalkostnad ökade. Österängsgymnasiet skulle behöva nya lokaler och ett beslut om att ersätta denna med en ny skola beräknas medföra mellan 30–50 miljoner i utökad “skolpeng” till de fristående gymnasieskolorna. Att beloppet är så högt beror på att det är en betydligt större andel av gymnasieeleverna som går i fristående skolor. Detta är anledning till att kommunen tvingas räkna in ökade friskoleanslag när nya kommunala skolfastigheter projekteras.

Utöver skolpengen söker fristående grundskolor tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd. För detta krävs att stödet är utrett enligt fastställt regelverk.

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett antal tjänstepersoner som i olika hög grad servar de fristående skolorna. Det gäller in- och tillsynsverksamheten, budgetering som enligt skollagen är specificerad på detaljnivå för att kunna granskas av utomstående, beviljande av tilläggsbelopp, besvara skrivningar och handlägga ansökningar samt gymnasieantagningen. Dessa resurser bekostas av de kommunala elevernas “skolpeng”.

Fristående skolor får ha kösystem och förturssystem för den som kommer från en speciell förskola. Detta innebär att det finns friskolor (inte i vår kommun) där alla barn är födda i början av året. Kommunala skolor är helt utlämnade till det fria skolvalet vilket utesluter varje form av kö. Det är inte ens möjligt att välja till engelskspråkig profil. Eleven väljer alltså Norretullskolan och får därefter hoppas på att man får plats i önskad profilklass.

Fristående skolor i aktiebolagsform är i huvudsak belägna i centralorter. Detta för att kunna anordna fulla klasser medan kommunen har ansvar för att skolor finns runt om i hela kommunen samt den skolskjutsverksamhet som krävs. Försvinner en elev här och två där innebär detta att kommunen omöjligt kan anpassa sina klasser som en direkt följd av detta. Detta är skälet till att skolkostnadsutredningen föreslår ett ersättningssystem som utgår från klassen som bas och en mindre summa för den enskilde eleven.

Fristående skolor kan säga “stopp, vi har inte plats”. Kommunala skolor har givetvis ansvar för att garantera att varje elev alltid direkt får undervisning oavsett flyttströmmar.

När en fristående grundskola lägger ner har kommunen ansvar för de drabbade eleverna från dag 1. Elever i en fristående skola i vår kommun har vid ett tillfälle drabbats av att deras grundskola lades ner under påsklovet. Första skoldagen efter lovet trädde det kommunala ansvaret in. Detta ansvar har kommunen endast avseende grundskoleelever. En fristående gymnasieskola som stänger drabbar således mest eleven men här träder det kommunala aktivitetsansvaret in för ungdomar upp till 20 års ålder. Om en fristående förskola lägger ned skall kommunen erbjuda plats inom 4 månader.

Jag är helt övertygad om att pedagoger som undervisar på fristående skolor är minst lika besjälade av sitt uppdrag som pedagoger i kommunala skolor. Det finns definitivt fristående skolor med hög kvalité som tillför värden för kommunens invånare.

Hade jag varit verksam i någon av dessa hade jag kämpat mot nuvarande friskolesystem som solkas ner av vinstintressen. Lycksökarnas mörka skugga faller alltför ofta även över väl fungerande friskolor. Jag hoppas att vi i riksdagen så småningom får majoritet för ett utbildningssystem som sätter elevers kunskap och personliga utveckling i första rummet.

Ulrika Tollgren (s) vice ordf i Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad