Förläng avtalet med den skånska IVA-ambulansen

Den enda IVA-ambulansen försvinner den 1 maj. Vi socialdemokrater kräver att uppdraget förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp.

Den borgerliga alliansen som styr Region Skåne har valt att inte förlänga uppdraget för Skånes enda IVA-ambulans. Istället ska en ny organisation för transporter av intensivvårdspatienter byggas upp. Men ingen risk och konsekvensanalys är gjord, ingen facklig samverkan har skett och de i vården som använder IVA-ambulansen har inte varit delaktiga i beslutet. Vi socialdemokrater kräver därför att uppdraget för den befintliga IVA-ambulansen förlängs så att det inte uppstår något kapacitetsglapp och vi kräver också att den nya organisationen av IVA-transporter förankras med den berörda vårdpersonalen.

IVA ambulansen är idag stationerad i Lund men utför planerade överflyttningar av intensivvårdspatienter mellan regionens akutsjukhus och även utanför Skåne.

Den är specialdesignad och särskilt utrustad för att kunna flytta en patient mellan två intensivvårdsavdelningar så säkert som möjligt. IVA-ambulansen har egen utbildad anestesipersonal som är vana vid den här typen av transporter.

Från och med den 1 maj är det istället tänkt att vanliga ambulanser helt ska ta över uppdraget.

Det nya upplägget hastas fram och är inte förankrat med varken ambulanspersonalen eller Skånes intensivvårdsavdelningar.

När det sker måste sjukhusens intensivvårdsavdelningar istället skicka med egen personal vid överflyttningarna. De större avdelningarna i Lund och Malmö kan avvara personal för transporter men det finns oklarheter om hur en mindre intensivvårdsavdelning som den i Kristianstad kan komma att klara av detta utan att det påverkar vården på avdelningen negativt.

Det vore dessutom särskilt olyckligt om intensivvården tvingades avdela mer personal än nödvändigt till transporter, nu när Skåne kan vara på väg in i en tredje våg av coronapandemin.

Regionen håller på att köpa in nya ambulansfordon som bättre ska klara av IVA-överflyttningarna och det är inte omöjligt att kapaciteten på sikt kan öka. Men det nya upplägget hastas fram och är inte förankrat med varken ambulanspersonalen eller Skånes intensivvårdsavdelningar. Frågan om exempelvis CSK har möjlighet att avvara personal till överflyttningarna är inte heller utredd. I övergången riskerar därför ett glapp att uppstå mellan två olika system vilket kan leda till onödiga patientsäkerhetsrisker.

Vi socialdemokrater anser därför att det krävs ett omtag. Det enda rimliga i det här läget är att förlänga uppdraget för den befintliga IVA-ambulansen till dess att den nya organisationen är på plats. Det är även viktigt att vårdpersonalen involveras och får möjlighet att påverka när regionen genomför den här typen av förändringar. Allt för att undvika att patienter kommer i kläm.

Marianne Eriksson (S), andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Kristianstad