S-motion: Äntligen goda nyheter för alla äldre

Den 12 november 2012 lämnande Socialdemokraterna i Kristianstad in en motion till Kommunfullmäktige. Ett år senare fick den bifall. Förslaget var att kommunen skulle skapa förutsättningar för hälsosamt och aktivt åldrande. Detta skulle bli möjligt genom att skapa en kommun där våra äldre kan leva och bo tryggt hela livet.
Det var därför med stor glädje vi tog del av artikeln i KB ” Aktivt åldrande. Kristianstad ska bli bästa kommun för äldre” Arbetet skall utgå från en handlingsplan. Planen skall leda fram till att Kristianstad skall bli en mer ”äldrevänlig” kommun. Intentionerna i vår motion var nästan i hamn.Det kan vara av intresse för medborgarna att få en bakgrund, till detta kloka beslut, från oss som skrev fram förslaget.
Vi ville rikta fokus på förändringen av framtidens åldersstruktur. En förändring som skulle ge våra kommunmedborgare fler år att uppleva. År som inte skulle behöva innebära att livet tog slut och ersättas av isolering och ensamhet. Vi ville att åldrandet skulle ge en bibehållen god hälsa och ett bevarade av den äldres delaktighet och självständighet i samhället. För att nå målet behövde man ställa krav på ett flexibelt samhälle anpassat på olika plan. Ett samhälle där det skulle finnas plats för alla oavsett ålder eller funktionsförmåga.

Detta samhälle skulle kräva en ökad fysisk tillgänglighet, en tillgänglig service, kollektivtrafik, kultur och sociala arenor att mötas på. Denna samhällsförändring skulle innebära ett samlat krafttag från kommunen till ett samarbete med frivilliga aktörer, andra myndigheter som arbetsförmedlingen, försäkringskassan och regionen. Vi menade att det behövdes ett samarbete på flera nivåer för att förbereda mötet med den demografiska utveckling vi stod i och inför. Det skulle troligen bli en utmaning för förvaltningarna att samarbeta kring dessa frågor men om det gjordes med en tydlig ansvarsfördelning kan kommunens äldre se fram mot ett rikt liv.

Med vårt förslag, med sikte på nutid och framtid, skulle våra äldre kunna känna sig trygga, känna meningsfullhet och vara delaktiga i samhället. Det skulle öka möjligheten att leva ett oberoende liv längre och senarelägga ett beroende av insatser från omsorgsförvaltningen.

Folkhälsostrateg Birgitta Brännström Forss fick uppdraget. Ett uppdrag Birgitta brann för. Av ett antal olika skäl blev tyvärr arbetet vilande under många år.

Det gläder oss därför att vår motion nu efter 7 år snart är i mål.
Under åren har omsorgsförvaltningens förebyggande enhet arbetat aktivt med dessa frågor. Förebyggandeenheten erbjuder ett omfattande utbud för att nå ett hälsosamt åldrande och bryta social isolering. Kristianstads kommun har 15 mötesplatser som erbjuder olika former av aktiviteter både i staden och på landet. Det finns en samverkan med Skåneidrotten och föreningar där fysisk aktivitet och matens betydelse finns på schemat. Många har också funnit nya vänner och gemenskap.

Vi hoppas nu att planen skall leda fram till ett ökat samarbete som kan ge våra äldre mer liv till åren och därmed fler goda år till livet.

Marianne Eriksson (S), fd ordförande i omsorgsnämnden
Kristina Lindbåge (S), vice ordförande omsorgsnämnden