Motion: Avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad Kommun

Koncensus är en träffpunkt och kursverksamhet för personer med fysisk funktionsnedsättning som startade 1 maj 1999.
Det fanns ett stort behov av någon form av sysselsättning ett ställe att mötas på för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Dagar fyllda med ensamhet och sysslolöshet gjorde att man tappade funktioner och behövde mer hjälp vilket i sin tur ledde till att den personliga friheten blev begränsad. Koncensus växte fram som ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun, Folkuniversitetet, Region Skåne och allmänna arvsfonden. Verksamheten var tänkt att ge personer i arbetsför ålder möjlighet till ett aktivt liv, personlig utveckling och social gemenskap. Med andra ord en meningsfull vardag. Det bedrivs en stabil verksamhet som är av stor betydelse för deltagarna, en plats för människor att växa och känna sammanhang och gemenskap.

Socialdemokraterna vill öppna möjligheten att kunna få till ett mer hållbart samarbete där fler förvaltningar kan ingå.
Idén med Koncensus upplägg kan användas gentemot andra målgrupper. Kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden får genom Koncensus utbildningsinsatser och språkutveckling, och kan bli rustade för arbete. Med dessa insatser kan försörjningsstöd undvikas. På detta sätt kan kommunen göra besparingar när det gäller försörjningsstöd.

Syftet med IOP är att få ett mer hållbart samarbete och att det civila samhället på mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen.

2019 firade Koncensus 20 år, sedan ett antal år är det Kristianstads kommun och Folkuniversitet som driver verksamheten.
Trots att kommunen under dessa 20 år vid ett flertal tillfällen tvingats till besparingar har vikten av Koncensus inte varit en delad politisk fråga, utan verksamheten har fått förutsättningar att bedrivas. Socialdemokraterna vill nu med detta förslag ge stabila förutsättningar för verksamheten genom IOP.

Socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige föreslår:
Att ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad kommun tecknas.

Kristina Lindbåge (S)
Sabina M Hultgren (S)