Initiativärende: Låt Kristianstad blir först ut med specialteam för personer med funktionsvariation

Omsorgen har ca 800 personer som är beviljade någon insats av Lagen om stöd och service, LSS. Idag finns 82 personer i åldersspannet 7 år till 73år som får personlig assistans av kommunen. Dessa personer har beviljad assistans på 69-921 timmar per månad. Vi har 149 personer som får personlig assistans från Försäkringskassan.

Socialdemokraternas löfte är alltid att värna rätten till assistans. Den som är i behov av vård och omsorg ska känna sig trygg med att hjälp finns att få den dagen det behövs. Den ordning vi hittills har haft har inte varit bra. Den behöver vi ändra på.Ny lagstiftning inom LSS är på gång men vi kan inte vänta utan behöver bygga en brygga fram till dess med insatser som fungerar.

Kommunpolitiken måste agera med lösningar för insatser som kan motsvara behovet av personlig assistans. Omsorgen ska stå upp för en verksamhet som kan och ska fatta rättssäkra beslut även framöver.

Här ser vi möjligheten i att förstärka boendestödet.
Från kommunens hemsida:
”Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen för personer som bor i ordinär bostad och som tillhör någon av nedan angivna målgrupper. För att beviljas boendestöd ska den enskilde ha en funktionsnedsättning som medför väsentliga svårigheter och ett återkommande, kontinuerligt behov av stöd att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden. Begränsningarna ska antas bestå under en längre tid. Insatsen boendestöd kan beviljas i specifika situationer då det finns speciella krav på kompetens, eller pedagogik och då behoven inte kan tillgodoses med andra insatser. ”

Omsorgsnämnden måste hitta en framkomlig väg tills vi har en lagstiftning på plats som täcker behoven av vård inom LSS.

Socialdemokratiska gruppen i Omsorgsnämnden föreslår Omsorgsförvaltningen att:

  • Ge boendestödet ett förstärkt uppdrag
  • Ge omsorgsnämnden underlag för att fatta ett principbeslut kring hantering av tidigare gynnande beslut, som syftar till att skydda de som riskerar förlorar rätten till personlig assistans.

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna Omsorgsnämnden